Uradni list

Številka 187
Uradni list RS, št. 187/2020 z dne 14. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 187/2020 z dne 14. 12. 2020

Kazalo

3281. Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, stran 9321.

  
Na podlagi drugega odstavka 123. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek in roke za uveljavljanje sredstev za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), ki se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sredstva iz proračuna države).
(2) Ta pravilnik se uporablja za delodajalce v javnem sektorju.
(3) Ta pravilnik se uporablja tudi za zasebne izvajalce socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, ter zasebne vrtce s koncesijo in zasebne vrtce.
2. člen 
(1) Neposredni uporabnik proračuna države pripravi zahtevek za pridobitev sredstev iz proračuna države (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), ki vsebuje podatke iz preglednic, ki so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in ga pošlje Ministrstvu za finance.
(2) Neposredni uporabnik proračuna države v zahtevku zbrane podatke iz prejšnjega odstavka prikaže ločeno za svoje zaposlene in ločeno za zaposlene pri posrednih uporabnikih proračuna države, ki sodijo v njegovo pristojnost in katerih ustanoviteljica je država.
3. člen 
(1) Občina pripravi zahtevek, ki vsebuje podatke iz preglednic, ki so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in ga pošlje Ministrstvu za finance.
(2) Občina v zahtevku zbrane podatke iz prejšnjega odstavka prikaže ločeno za svoje zaposlene in ločeno za zaposlene pri posrednih uporabnikih proračuna občine, katerih ustanoviteljica je.
(3) Če je več občin ustanoviteljic enega posrednega uporabnika proračuna občine, zahtevek vloži sedežna občina.
4. člen 
(1) Zasebni izvajalec socialnega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe, pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
(2) Zasebni izvajalec socialnega varstva v vlogi za pridobitev sredstev iz proračuna države navede vse podatke iz preglednice, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in vsebuje najmanj:
– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravi zahtevek v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika in ga pošlje Ministrstvu za finance.
5. člen 
(1) Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe, pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje Ministrstvu za zdravje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zasebni izvajalec zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravlja v okviru mreže javne službe na primarni ravni in mu je koncesijo podelila občina, pripravi vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošlje občini, ki mu je podelila koncesijo. Če je več občin podelilo koncesijo enemu zasebnemu izvajalcu zdravstvenega varstva, se pošlje vloga sedežni občini.
(3) Zasebni izvajalec zdravstvenega varstva v vlogi za pridobitev sredstev navede vse podatke iz preglednice, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in vsebuje najmanj:
– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(4) Občina vloge iz drugega odstavka tega člena pošlje Ministrstvu za zdravje.
(5) Ministrstvo za zdravje za zasebne izvajalce iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi zahtevek v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika in ga pošlje Ministrstvu za finance.
6. člen 
(1) Zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec pripravita vlogo za pridobitev sredstev iz proračuna države in jo pošljeta Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
(2) Zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec v vlogi za pridobitev sredstev navedeta vse podatke iz preglednice, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave, in vsebuje najmanj:
– število zaposlenih,
– število upravičencev,
– število opravljenih ur v rizičnih razmerah,
– bruto/bruto znesek dodatka.
(3) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravi zahtevek v skladu s prvim odstavkom 2. člena tega pravilnika in ga pošlje Ministrstvu za finance.
7. člen 
Zahtevek oziroma vloga za pridobitev sredstev iz proračuna države se pripravi za vsak mesec posebej, znesek pa poleg bruto obveznosti za izplačilo dodatka vključuje tudi obveznosti delodajalca (bruto-bruto).
8. člen 
Preglednice iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika so dostopne na osrednjem spletnem mestu državne uprave pod naslovom »Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19«.
9. člen 
(1) Neposredni uporabniki proračuna države in občine pošljejo zase in za svoje posredne uporabnike proračuna zahtevke Ministrstvu za finance najpozneje v 90 dneh od dneva, ko epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo več razglašena.
(2) Posredni uporabniki proračunov in upravičenci iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika vloge za izplačilo sredstev iz proračuna države vložijo najpozneje v 60 dneh od dneva iz prejšnjega odstavka.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-959/2020/5
Ljubljana, dne 11. decembra 2020
EVA 2020-1611-0138
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost