Uradni list

Številka 186
Uradni list RS, št. 186/2020 z dne 13. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 186/2020 z dne 13. 12. 2020

Kazalo

3277. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 9317.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 46. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače.
(3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
3. člen 
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
4. člen 
(1) Prehajanje med občinami iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz četrtega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med občinami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, policistu oziroma občinskemu redarju.
(4) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.
5. člen 
(1) Šteje se, da oseba prebiva v občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče.
(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.
(4) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno nositi zaščitne maske.
6. člen 
Omejitev gibanja med občinami znotraj posamične statistične regije:
– Osrednjeslovenska,
– Goriška,
– Obalno-kraška,
– Gorenjska,
za posameznika ali osebo iz skupnega gospodinjstva, ki ima v posamični statistični regiji stalno ali začasno prebivališče ter naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo za obveščanje oseb o stikih z drugimi uporabniki, pozitivnimi na virus SARS-CoV-2 (aplikacijo #OstaniZdrav), ne velja.
7. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
8. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20).
10. člen 
Ta odlok začne veljati 15. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.
Št. 00717-65/2020
Ljubljana, dne 13. decembra 2020
EVA 2020-1711-0073
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti