Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 9196.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
1. člen 
V Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje objavi dokumente, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja, na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: nacionalno informacijsko središče), in sicer:
– vlogo za pridobitev certifikata z osnutkom navodila za izpolnitev vloge,
– navodilo za pripravo osebne zbirne mape,
– zapisnik o svetovanju,
– zapisnik oziroma zapisnike o vrednotenju dokazil v osebni zbirni mapi,
– zapisnik oziroma zapisnike o neposrednem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije.«.
2. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Izvajalec objavi rok iz prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani, skupaj z obrazcem vloge za pridobitev certifikata (v nadaljnjem besedilu: vloga) in navodilom za izpolnitev vloge, v katerem se navede dokazila, ki jih mora kandidat priložiti v postopku in s katerimi dokazuje izpolnjevanje vstopnih pogojev, določenih s katalogom (v nadaljnjem besedilu: vstopni pogoji).
(4) Izvajalec lahko za mnenje, s katerimi dokazili se dokazujejo vstopni pogoji, zaprosi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.
(5) Izvajalec na razpisan rok uvrsti največ 20 kandidatov. Podatke o kandidatih vnese v informacijski sistem nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Državni izpitni center število kandidatov omeji, če na podlagi spremljanja dela komisij presodi, da število kandidatov negativno vpliva na zakonitost in strokovnost dela komisij oziroma izvajalcev.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(vloga za pridobitev certifikata) 
(1) Kandidat se prijavi na rok preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije z vlogo, ki jo vloži pri izvajalcu, v skladu z navodili iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Če kandidat vlogi ne priloži dokazil iz tretjega odstavka prejšnjega člena, izvajalec pozove kandidata, da vlogo dopolni. Če kandidat vloge ne dopolni v roku, ki ga določi izvajalec, izvajalec vlogo zavrže.«.
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije) 
(1) Postopek preverjanja in potrjevanja se zaključi v 30 dneh od potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi listin, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) V postopku preverjanja in potrjevanja so ves čas prisotni vsi trije imenovani člani komisije, v nasprotnem primeru je treba preverjanje in potrjevanje začasno prekiniti in prekinitev zabeležiti v zapisniku. V primeru neposrednega preverjanja se kandidata seznani z razlogom za prekinitev. Prekinitev se ne šteje v skupni čas trajanja neposrednega preverjanja iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v primeru pisnega preverjanja imenovani člani komisije dogovorijo, da je med pisnim preverjanjem prisoten samo eden od imenovanih članov komisije in predstavnik izvajalca.«.
5. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komisija pregleda osebno zbirno mapo z vso dokumentacijo, ki jo predloži svetovalec, in najprej preveri, če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje. Če komisija ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vstopnih pogojev, v 8 dneh izda odločbo o zavrnitvi izdaje certifikata.«.
6. člen 
V 9. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se ga kandidat mora udeležiti.«.
7. člen 
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če nov datum neposrednega preverjanja v primeru iz prejšnjega odstavka ni razpisan, izvajalec ustavi postopek in kandidatu posreduje kopijo dokumentacije, ki jo je izdelala komisija. Dokumentacijo označi z oznako »kopija je enaka originalu«. Če se kandidat prijavi v nov postopek preverjanja in potrjevanja in vlogi priloži kopijo dokumentacije, komisija upošteva ugotovitve komisije iz predhodnega postopka, razen v primeru iz prejšnjega člena.«.
8. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(plačilo stroškov) 
(1) Kandidat plača izvajalcu stroške postopka v skladu z Metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Izvajalec določi višino ter rok za plačilo stroškov postopka kandidatu ob vložitvi vloge. Vloga se šteje za nepopolno, dokler kandidat ne plača stroškov postopka pod stroškovnim področjem A Stroški izvajalca in Stroškovnim področjem B/1 Potrjevanje na podlagi listin – pregled osebne zbirne mape s potrditvijo nacionalne poklicne kvalifikacije. Če kandidat ne plača stroškov v določenem roku, ga izvajalec pozove k plačilu in mu določi nov rok. Če kandidat do izteka novega roka ne plača stroškov, izvajalec ustavi postopek.
(3) Če izvajalec tekom postopka ugotovi, da bodo nastali dodatni stroški, ki niso bili zajeti v stroške iz prejšnjega odstavka (npr. stroški neposrednega preverjanja), izvajalec s sklepom določi višino ter rok za plačilo stroškov nadaljnje izvedbe postopka. Če kandidat stroškov ne plača v določenem roku, lahko izvajalec ustavi postopek.
(4) Izvajalec lahko iz utemeljenih razlogov po predhodnem soglasju Državnega izpitnega centra stroške pod stroškovnim področjem A Stroški izvajalca poviša za posamezen razpisan rok za največ 30 % vrednosti. Soglasje izvajalec pridobi pred razpisom roka za prijavo.
(5) Če se kandidat neposrednega preverjanja ne udeleži, plača celotne stroške preverjanja in potrjevanja, razen v primeru upravičene odsotnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena. V primeru upravičene odsotnosti kandidat plača samo stroške pod stroškovnim področjem A Stroški izvajalca, B/1 Potrjevanje na podlagi listin (pregled osebne zbirne mape brez potrditve nacionalne poklicne kvalifikacije) in B/3 Stroški v primeru upravičene odsotnosti kandidata (pregled dokazil).
(6) Kandidat, ki je bil vključen v postopek preverjanja in potrjevanja na podlagi odločbe stalne komisije za ugovore, in mu je bila v ponovnem postopku izdaja certifikata zavrnjena, plača izvajalcu stroške v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če je bil kandidatu v ponovljenem postopku izdan certifikat, plača stroške postopka za opravljena stroškovna področja Državni izpitni center.
(7) Stroške, nastale zaradi zagotavljanja enakopravnega sodelovanja gluhega, slepega, slabovidnega ali gluhoslepega kandidata oziroma člana komisije v postopku preverjanja in potrjevanja, plača Državni izpitni center.«.
9. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(vpogled v dokumentacijo) 
(1) Kandidat lahko po prejemu odločbe komisije zahteva, da mu izvajalec omogoči vpogled v dokumentacijo, ki se nanaša nanj. Pri vpogledu je prisotna oseba, ki jo določi izvajalec.
(2) Čas in kraj vpogleda določi izvajalec v dogovoru s kandidatom.«.
10. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po določbah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2019
Ljubljana, dne 13. novembra 2020
EVA 2019-2611-0057
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti