Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3210. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 9186.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določijo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen 
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije) 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
3. člen 
(medicinski pripomočki) 
Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) lahko s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, za namen iz 1. člena tega odloka in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje in izposoje MP določi:
– način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema MP,
– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja,
– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.
4. člen 
(utemeljenost začasnih ukrepov) 
(1) Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
(2) Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.
KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 167/20).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati 11. decembra 2020 in velja 21 dni.
Št. 00725-53/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-2711-0136
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost