Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3204. Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane, stran 9182.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se kar najbolj zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje poroča organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA 
9. člen 
(izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v skupni količini do 2 411 046 (dva milijona štiristo enajst tisoč šestinštirideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Bela – širitev pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Bela v globino, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Bela – širitev obsega celotno zemljišče s parc. št. 594/1, k. o. Poljčane, občina Poljčane.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +310 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 7,3905 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za 23 let. Podaljšanje rudarske pravice in koncesije se lahko izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa podjetniku KLAS Prodajalna nove in rabljene kmetijske ter gradbene mehanizacije, staro za novo, Stanislav Hace, s. p., matična številka: 5387522000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. O podelitvi rudarske pravice se izda odločba o izbiri nosilca rudarske pravice v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij in mnenj pristojnih soglasodajalcev in mnenjedajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje ter dovoljenj in drugih aktov po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-1462/4-O-19/MB z dne 24. septembra 2020, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacija pridobivalnega prostora se izvede v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
KLAS Prodajalna nove in rabljene kmetijske ter gradbene mehanizacije, staro za novo, Stanislav Hace, s. p., matična številka: 5387522000, mora izkoriščati tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 430-36/2007-28 z dne 4. februar 2008 in Dodatkom št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 430-36/2007-28 z dne 12. april 2018, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 11. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege v občini Krško in Bela v občini Poljčane (Uradni list RS, št. 8/07).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-58/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-2430-0087
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti