Uradni list

Številka 182
Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 182/2020 z dne 10. 12. 2020

Kazalo

3203. Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, stran 9173.

  
Na podlagi devetega odstavka 365. člena, devetega odstavka 366. člena in sedmega odstavka 367. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S to uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov ali iz neobnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: deklaracije za proizvodne naprave), vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije oziroma iz neobnovljivih virov energije oziroma v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: potrdila o izvoru), transakcije s potrdili o izvoru ter sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru.
2. člen 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Lastna raba proizvodne naprave se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– deklaracija za proizvodno napravo je odločba, ki jo izda Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali za proizvodnjo iz obnovljivih virov ali za proizvodnjo iz neobnovljivih virov ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki izkorišča poleg fosilnega goriva tudi gorivo iz obnovljivih virov;
– električna energija iz neobnovljivih virov energije je električna energija, ki jo proizvedejo proizvodne naprave, ki uporabljajo samo neobnovljive vire energije, kot tudi del električne energije, ki jo iz neobnovljivih virov energije proizvedejo kombinirane proizvodne naprave, ki uporabljajo tudi obnovljive vire energije;
– kombinirana proizvodna naprava je proizvodna naprava, ki poleg energentov fosilnega izvora uporablja tudi obnovljive vire energije;
– lastna raba proizvodne naprave je električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajalnih črpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne naprave in drugih podobnih naprav, nujnih za delovanje proizvodne naprave;
– lastni odjem je neto proizvedena električna energija, ki se porabi na kraju samem za druge namene kot za lastno rabo proizvodne naprave;
– nazivna bruto električna moč proizvodne naprave je najvišja trajna električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave na sponkah generatorja ali drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo, za katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev;
– nazivna neto električna moč proizvodne naprave je najvišja trajna električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave, za katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev; pri nazivni neto električni moči se moč lastne rabe proizvodne naprave odšteje od nazivne bruto električne moči;
– neto proizvedena električna energija proizvodne naprave je električna energija, proizvedena v obdobju poročanja in merjena na izstopu iz proizvodne naprave ne glede na to, ali gre za lastni odjem ali električno energijo, oddano v javno omrežje. Pri neto proizvedeni električni energiji se lastna raba proizvodne naprave odšteje od proizvedene električne energije na sponkah generatorja ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo;
– obdobje poročanja je obdobje obratovanja proizvodne naprave s soproizvodnjo ali iz obnovljivih virov energije ali iz neobnovljivih virov energije, v katerem se ugotavlja količina proizvedene električne energije, za katero se izdajo potrdila o izvoru. Obdobje poročanja za proizvodne naprave s soproizvodnjo je koledarsko leto, obdobje poročanja za proizvodne naprave na obnovljive vire energije oziroma na neobnovljive vire energije je koledarski mesec;
– proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali druga na ustrezen pravni naslov oprta oseba, ki upravlja proizvodno napravo, za katero želi pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo;
– proizvodna naprava je sklop opreme in napeljav, ki pretvarja druge vrste energije v električno energijo in toploto. Če je na isti lokaciji več sklopov, se vsi sklopi štejejo za eno proizvodno napravo. V primeru dvoma o tem, kaj se šteje za proizvodno napravo, odloči agencija pri izdaji deklaracije za proizvodno napravo ter ob upoštevanju tehnične dokumentacije, načina gradnje oziroma namestitve in obratovanja proizvodne naprave;
– račun v registru potrdil o izvoru je del registra potrdil o izvoru, ki vsebuje podatke o posameznem imetniku potrdil o izvoru in podatke o vseh potrdilih o izvoru, s katerimi je imetnik opravljal transakcije;
– razveljavitev je razpolaganje s potrdilom o izvoru, s katerim preneha možnost za nadaljnje transakcije s tem potrdilom o izvoru;
– transakcija je prenos potrdil o izvoru med računi v registru potrdil o izvoru, prenos potrdil o izvoru v oziroma iz druge države in razveljavitev potrdil o izvoru;
– uporabnik registra potrdil o izvoru je pravna ali fizična oseba, ki opravlja poslovno dejavnost in ima v registru potrdil o izvoru odprt račun.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov.
II. DEKLARACIJA ZA PROIZVODNO NAPRAVO 
1. Pogoji za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo
3. člen
(1) Deklaracijo za proizvodno napravo lahko pridobijo proizvajalci za tiste proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo:
– iz obnovljivih virov,
– iz neobnovljivih virov,
– v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki dosega predpisane prihranke primarne energije in ustreza merilom iz uredbe, ki predpisuje način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom, način izračunavanja količine električne energije iz soproizvodnje in način izračunavanja prihranka primarne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom,
– s kombinacijo virov oziroma tehnologij iz prve, druge oziroma tretje alineje (kombinirana proizvodna naprava).
(2) Deklaracije za proizvodno napravo se izdajajo za tiste proizvodne naprave:
a) ki kot vhodni energent izkoriščajo obnovljive vire energije, in sicer:
– elektrarne, ki izkoriščajo energetski potencial vodotokov (hidroenergija);
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo geotermalno energijo;
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo različne oblike biomase;
– elektrarne, ki izkoriščajo energijo vetra;
– elektrarne, ki izkoriščajo sončno energijo;
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin;
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biorazgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov;
– kombinirane elektrarne skupin, navedenih v prejšnjih alinejah;
– druge proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije;
b) ki kot vhodni energent izkoriščajo neobnovljive vire energije, in sicer:
– elektrarne, ki izkoriščajo fosilne vire, in
– jedrske elektrarne;
c) s soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom, ki kot vhodni energent porabljajo fosilne vire energije in temeljijo na naslednjih energetskih tehnologijah:
– plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,
– protitlačna parna turbina,
– odjemno kondenzacijska parna turbina,
– plinska turbina z rekuperacijo toplote,
– motor z notranjim zgorevanjem,
– mikroturbine,
– Stirlingov motor,
– gorivna celica,
– parni motor,
– turbina z organskim Rankinovim ciklom,
– druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
d) ki so kombinirane proizvodne naprave.
(3) Za kombinirane proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo tudi iz neobnovljivih virov energije, se izda deklaracija za celotno proizvodno napravo z navedbo deležev nazivne neto električne moči, ki so določeni glede na energijsko vrednost posameznega vhodnega energenta, ko proizvodna naprava obratuje pri nazivni moči.
(4) Za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki uporabljajo kombinacijo fosilnega goriva in obnovljivih virov oziroma komunalnih odpadkov, se lahko pridobi deklaracija za proizvodno napravo z navedbo vseh virov.
(5) Za eno proizvodno napravo se lahko pridobi samo ena deklaracija za proizvodno napravo z navedbo vseh virov in tehnologij, uporabljenih za proizvodnjo.
4. člen 
(1) Na proizvodni napravi morajo biti zagotovljene meritve in registracija vseh energijskih tokov, na podlagi katerih se določa količina električne energije, upravičene do potrdil o izvoru. Meritve in registracijo meritev na lastne stroške zagotovi proizvajalec.
(2) Meritve in registracija meritev morajo biti izvedeni skladno s predpisom, ki določa merjenje in meritve energijskih tokov na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno električno energijo prejemajo potrdila o izvoru.
5. člen 
Glede na nazivno neto električno moč se pri izdajanju deklaracij za proizvodne naprave in izdajanju potrdil o izvoru proizvodne naprave delijo na naslednje velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči, manjše od 50 kW;
2. male: nazivne električne moči od 50 kW in manjše od 1 MW;
3. srednje: nazivne električne moči od 1 MW in manjše od 10 MW;
4. velike: nazivne električne moči 10 MW ali več.
2. Postopek pridobitve, spremembe in odvzema deklaracije za proizvodno napravo
6. člen 
(1) Deklaracijo za proizvodno napravo izda na zahtevo proizvajalca v upravnem postopku agencija.
(2) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo:
– ki se prvič vpisuje v register deklaracij, ter
– na kateri so bile izvedene spremembe,
se vloži pisno ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge I, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo, pri kateri ni bilo sprememb in je v register deklaracij že bila vpisana, se vloži pisno ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen 
(1) Proizvajalcu se izda deklaracija za proizvodno napravo, če s projektno dokumentacijo oziroma s pridobljenimi dovoljenji in soglasji izkaže, da:
– je proizvodna naprava zgrajena oziroma nameščena skladno s predpisi s področja energetike, gradnje in varstva okolja,
– proizvodna naprava obratuje v skladu s predpisi s področja energetike, gradnje in varstva okolja,
– je za proizvodno napravo urejen dostop do javnega elektroenergetskega omrežja,
– so na proizvodni napravi zagotovljene meritve in registracija vseh energijskih tokov skladno s 4. členom te uredbe.
(2) Agencija lahko v postopku izdaje deklaracije za proizvodno napravo od proizvajalca zahteva tudi dodatna dokazila, ki potrjujejo verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi, ter ogled proizvodne naprave.
8. člen 
(1) Agencija z odločbo izda deklaracijo za proizvodno napravo, v kateri opredeli:
– podatke o proizvajalcu;
– podatke o proizvodni napravi;
– podatke o vhodnem energentu;
– opis proizvodne naprave;
– veljavnost deklaracije,
– seznam in identifikacijsko oznako merilnih ter registrirnih mest proizvodne naprave.
(2) Agencija v deklaraciji opredeli, kaj v posameznem primeru šteje za proizvodno napravo, glede na tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje sestavnih enot in obratovanje proizvodne naprave.
(3) Deklaracija za proizvodno napravo se izda za obdobje do pet let.
(4) Proizvajalcu, ki je imetnik deklaracije, izda agencija za proizvodno napravo listino, na kateri so navedeni naslednji podatki:
– ime, priimek ali naziv imetnika deklaracije in njegov naslov;
– poimenovanje in lokacija proizvodne naprave;
– vir oziroma tehnologija iz drugega odstavka 3. člena;
– številka deklaracije;
– veljavnost deklaracije;
– nazivna neto električna moč proizvodne naprave.
9. člen 
(1) Imetnik deklaracije je dolžan v osmih dneh agencijo obvestiti o vsaki spremembi na proizvodni napravi, ki lahko vpliva na veljavnost deklaracije.
(2) Agencija po uradni dolžnosti z odločbo odvzame deklaracijo za proizvodno napravo, če proizvodna naprava za proizvodnjo električne energije:
– ni vzdrževana in obnavljana tako, da izpolnjuje pogoje iz deklaracije;
– ne obratuje, razen za čas trajanja krajših vzdrževalnih del;
– ne izpolnjuje pogojev za izdajo deklaracije po tej uredbi.
3. Register deklaracij za proizvodne naprave
10. člen 
(1) V registru deklaracij agencija vodi podatke o veljavnih deklaracijah:
– za proizvodne naprave iz obnovljivih virov;
– za naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– za proizvodne naprave iz neobnovljivih virov.
(2) V registru deklaracij se za proizvodne naprave iz prejšnjega odstavka vodijo naslednji podatki:
– številka deklaracije proizvodne naprave;
– veljavnost deklaracije;
– naziv proizvodne naprave;
– naslov in lokacija proizvodne naprave;
– nazivna neto električna moč proizvodne naprave (v kW);
– vir oziroma tehnologija proizvodne naprave iz drugega odstavka 3. člena;
– ime, priimek ali naziv imetnika deklaracije in njegovo stalno prebivališče oziroma sedež.
(3) Vpis v register deklaracij opravi agencija po uradni dolžnosti po nastopu pravnomočnosti odločbe o izdaji deklaracije. Register deklaracij se vodi elektronsko.
(4) Agencija izbriše proizvodno napravo iz registra deklaracij v naslednjih primerih:
– po poteku veljavnosti deklaracije;
– ko ugotovi, da proizvodna naprava več ne izpolnjuje pogojev iz deklaracije;
– na podlagi vloge proizvajalca.
III. POTRDILA O IZVORU 
1. Izdajanje potrdil o izvoru
11. člen 
Za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije oziroma iz neobnovljivih virov energije oziroma v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, lahko proizvajalec zahteva izdajo potrdil o izvoru.
12. člen 
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo kot javne listine v elektronski obliki za električno energijo, proizvedeno med veljavnostjo deklaracije za proizvodno napravo.
(2) Potrdila o izvoru se izdajo za obdobje poročanja, razen za soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki niso imele veljavne deklaracije za proizvodno napravo v celotnem obdobju poročanja. Za slednje se potrdila o izvoru izdajo za obdobje veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo.
(3) Potrdila o izvoru za električno energijo se izdajo na zahtevo proizvajalca.
(4) Potrdilo o izvoru se izda proizvajalcu, ki je imetnik deklaracije, z vpisom potrdila na račun tega proizvajalca v registru potrdil o izvoru.
(5) Količina električne energije iz proizvodnih naprav s soproizvodnjo, ki je upravičena do izdaje potrdil o izvoru, se ugotavlja za obratovanje proizvodne naprave v preteklem koledarskem letu na letni ravni, količina električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije oziroma iz določenega neobnovljivega vira energije, ki je upravičena do izdaje potrdil o izvoru, pa za obratovanje proizvodne naprave v preteklem koledarskem mesecu.
(6) Če agencija zavrne zahtevo za izdajo potrdila o izvoru, mora o tem izdati zavrnilno odločbo.
13. člen 
Proizvodnja v napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero se izdajajo potrdila o izvoru, mora izpolnjevati merila referenčnih izkoristkov iz delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/2402 z dne 12. oktobra 2015 o pregledu harmoniziranih referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/877/EU (UL L št. 333 z dne 19. 12. 2015, str. 54), ki določa usklajene vrednosti referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote pri uporabi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/08/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1).
14. člen 
Potrdilo o izvoru se izda za osnovno enoto, ki je standardno 1 MWh električne energije. Potrdilo se lahko izda tudi za več osnovnih enot skupaj.
15. člen 
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za neto proizvedeno električno energijo.
(2) Za hidroelektrarne – črpalne elektrarne se potrdila o izvoru lahko izdajo samo za električno energijo, proizvedeno ob naravnem pritoku vode, ki je bila v akumulacijsko jezero speljana po naravni poti (brez črpanja).
2. Transakcije s potrdili o izvoru
16. člen 
(1) S potrdili o izvoru so mogoče naslednje transakcije:
– prenos na drug račun v registru potrdil o izvoru;
– prenos v drugo državo (izvoz potrdil);
– pridobitev potrdil o izvoru iz druge države (uvoz potrdil);
– razveljavitev.
(2) Za prenos potrdil o izvoru v drugo državo ali razveljavitev lahko uporabnik registra potrdil o izvoru zahteva potrdilo v pisni obliki.
(3) Prenos potrdil o izvoru na drug račun v registru potrdil o izvoru ali v drugo državo je možen samo za neto proizvedeno električno energijo, oddano v javno elektroenergetsko omrežje. Potrdila o izvoru za neto proizvedeno električno energijo, porabljeno v lastnem odjemu, je mogoče razveljaviti le na ime proizvajalca, ki je to energijo proizvedel.
17. člen 
Posamezno potrdilo o izvoru se lahko uporabi v 12 mesecih od zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za katero je bilo izdano potrdilo.
18. člen 
Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru s svojega računa prenese na račun drugega uporabnika registra potrdil o izvoru v registru potrdil o izvoru. V tem primeru z njimi ne more več opravljati transakcij.
19. člen 
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, razveljavi na svoje ime ali na ime kupca potrdil o izvoru.
(2) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o izvoru razveljavil, nadaljnje transakcije niso mogoče.
20. člen 
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, prenese (izvozi) na pravno ali fizično osebo v drugo državo.
(2) Uporabnik registra potrdil o izvoru mora pred prenosom (izvozom) potrdil o izvoru obvestiti agencijo.
(3) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o izvoru prenesel (izvozil) v drugo državo, nadaljnje transakcije niso mogoče.
(4) Prenos (izvoz) potrdil o izvoru v drugo državo lahko poteka v pisni obliki ali pa elektronsko v tiste tuje registre, s katerimi je povezan slovenski register potrdil o izvoru.
21. člen 
(1) Za pridobitev (uvoz) potrdil o izvoru iz druge države mora lastnik tujih potrdil o izvoru agenciji poslati izvirnike potrdil o izvoru in vse podatke, določene s splošnim aktom agencije iz sedmega odstavka 368. člena Energetskega zakona.
(2) Na zahtevo agencije mora lastnik potrdil o izvoru agenciji poslati dodatna dokazila o točnosti, zanesljivosti ali verodostojnosti potrdil, ki jih želi uvoziti.
22. člen 
(1) Vsakokratni imetnik potrdila o izvoru lahko sam prenese potrdilo o izvoru na drugo osebo, ki ima odprt račun v registru potrdil o izvoru.
(2) Prenos lastništva se izvede s prenosom elektronskih zapisov o potrdilih v registru potrdil o izvoru.
23. člen 
(1) Imetnik potrdila o izvoru lahko potrdilo o izvoru razveljavi za dokazovanje porabe ali za dobavo določene količine električne energije iz obnovljivih virov energije ali iz neobnovljivih virov energije ali iz proizvodne naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
(2) Razveljavljena potrdila o izvoru se prenesejo v seznam razveljavljenih potrdil o izvoru.
IV. SPOROČANJE PODATKOV 
24. člen 
(1) Proizvajalci morajo za posamezna obdobja poročanja agenciji sporočiti podatke o obratovanju proizvodne naprave za vsa merilna mesta iz deklaracije, razen tistih, ki so v pristojnosti poročanja elektrooperaterja in so podlaga za izdajo pripadajoče količine potrdil o izvoru.
(2) Elektrooperaterji agenciji mesečno poročajo podatke o količinah proizvedene električne energije, registriranih na merilnih mestih proizvodne naprave, ki so v njihovi pristojnosti. Elektrooperaterji v register potrdil o izvoru vnesejo podatke o količinah proizvedene električne energije najpozneje do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bila električna energija proizvedena.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti poslani na način in v obliki, določeni z uredbo, ki ureja obvezne meritve na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno električno energijo prejemajo potrdila o izvoru in podpore.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 – EZ-1).
26. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-59/2020
Ljubljana, dne 9. decembra 2020
EVA 2020-2430-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti