Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020

Kazalo

3124. Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode, stran 8866.

  
Na podlagi petega odstavka v zvezi s peto alinejo devetega odstavka 108. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 108. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o evidentirani posebni rabi vode 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik podrobneje določa vrste, pogoje in prag posebne rabe vode, pod katerim ni treba pridobiti vodnega dovoljenja, ker gre zaradi količine odvzema ali načina obremenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim in stanje voda ter se lahko izvaja na podlagi evidentiranja (v nadaljnjem besedilu: evidentirana posebna raba vode).
(2) Ta pravilnik določa tudi način evidentiranja posebne rabe vode.
(3) S tem pravilnikom se podrobneje določajo podatki, ki se glede evidentiranja posebne rabe vode vpišejo v vodno knjigo.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. oskrbovani objekt je stavba, kjer se izvaja evidentirana posebna raba vode, pri čemer se v primeru večstanovanjske stavbe za oskrbovani objekt šteje vsako stanovanje;
2. pridobivanje toplote je neposredna raba vode za pridobivanje toplote v skladu z zakonom, ki ureja vode;
3. upravičenec do evidentirane posebne rabe vode je vsakokratni lastnik oskrbovanega objekta oziroma vrta ali oseba, ki ima soglasje lastnika takega objekta oziroma vrta za izvajanje evidentirane posebne rabe vode (v nadaljnjem besedilu: upravičenec);
4. vrt je zemljišče, sestavljeno iz ene parcele ali več parcel, ki mejijo druga na drugo, in je namenjeno gojenju vrtnin in sadja za lastno porabo (zelenjava, sadje, zelišča, okrasne rastline in podobno);
5. mesto odvzema oziroma vračanja vode je zemljišče, ki je potrebno za izvajanje evidentirane posebne rabe vode in na katerem se nahaja mesto odvzema oziroma mesto vračanja vode.
3. člen 
(vrste, pogoji in prag evidentirane posebne rabe vode) 
(1) Vrste evidentirane posebne rabe vode so:
– lastna oskrba s pitno vodo,
– pridobivanje toplote in
– zalivanje vrta.
(2) Posebna raba vode iz prejšnjega odstavka se evidentira, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik oskrbovanega objekta oziroma vrta ali da ima soglasje lastnika oskrbovanega objekta oziroma vrta za izvajanje evidentirane posebne rabe vode,
2. upravičenec ima v primeru izvedene vrtine dovoljenje za raziskave podzemnih voda, če je bilo to v času izvedbe vrtine predpisano,
3. mesto odvzema oziroma vračanja vode ni na vodovarstvenem območju ali območju, za katero se uporablja predpis lokalne skupnosti, sprejet na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91 in 52/00),
4. mesto odvzema oziroma vračanja vode se ne nahaja v oddaljenosti 50 metrov od lokacije merilnega mesta državnega hidrološkega monitoringa podzemnih voda, ki je v lasti Republike Slovenije,
5. mesto odvzema oziroma vračanja vode ni na območju naravne vrednote,
6. nameravana evidentirana posebna raba vode je skladna z načrti upravljanja z vodami in
7. nameravana evidentirana posebna raba vode je skladna s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira,
2. količina odvzete vode za oskrbovani objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto,
3. upravičenec izjavi, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju, na katerem v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo, lastna oskrba s pitno vodo ni dovoljena in
4. iz istega odvzemnega mesta se lahko oskrbuje največ deset oskrbovanih objektov oziroma se iz istega odvzemnega mesta lahko odvzema največ 10 m³/dan. Število oskrbovanih objektov in dnevna količina odvzete vode sta razvidna iz uradnih evidenc Direkcije Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(4) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za pridobivanje toplote izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode, ali da ima za uporabo tega zemljišča služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča,
2. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode iz vrtine ali rabo morja,
3. količina odvzete vode za oskrbovani objekt ne presega 1,0 l/s in 12.000 m³/leto,
4. ne gre za rabo vode iz termalnega vodonosnika in
5. se vsa odvzeta voda vrača na izvorno mesto (v isti vodonosnik ali v morje).
(5) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti v primeru evidentirane posebne rabe vode za zalivanje vrta izpolnjeni še naslednji pogoji:
1. upravičenec izjavi, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, ali da ima za uporabo tega zemljišča služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča,
2. upravičenec izjavi, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira, ki se ne nadaljuje v vodotok,
3. skupna površina vrta, ki se zaliva, ne presega 300 m2 in
4. vrt leži na zemljišču, na katerem ni druge evidentirane posebne rabe vode za zalivanje vrta.
4. člen 
(predlog za evidentiranje posebne rabe vode) 
(1) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode vloži upravičenec elektronsko, z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov neposredno preko spletne aplikacije na osrednjem spletnem mestu državne uprave, kjer so zagotovljene informacije v zvezi z načinom evidentiranja posebne rabe vode in pomoč pri vložitvi predloga za evidentiranje posebne rabe vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se predlog za evidentiranje posebne rabe vode lahko vloži tudi osebno ali po pooblaščencu na direkciji tako, da uradna oseba po tem, ko se prepriča o njegovi istovetnosti in o pooblastilnem razmerju, za upravičenca sestavi predlog za evidentiranje posebne rabe vode v elektronski obliki.
5. člen 
(vsebina predloga za evidentiranje posebne rabe vode) 
(1) Predlog za evidentiranje posebne rabe mora vsebovati:
1. podatke o upravičencu, ki je pravna ali fizična oseba oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost (osebno ime ali firma, naslov ali sedež ter matična in davčna številka) in
2. podatke o pooblaščencu (firma, sedež in matična številka oziroma osebno ime in naslov) in izjavo pooblaščenca, da ima pooblastilo upravičenca za vložitev predloga za evidentiranje posebne rabe vode, če ima upravičenec pooblaščenca,
3. izjavo upravičenca, da je lastnik oskrbovanega objekta oziroma zemljišča, na katerem je vrt, ali izjavo upravičenca, da ima soglasje lastnika oskrbovanega objekta oziroma zemljišča, na katerem leži vrt, za izvajanje evidentirane posebne rabe vode in
4. številko in datum izdanega dovoljenja za raziskave podzemnih voda, če je bilo to v času izvedbe vrtine predpisano.
(2) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
1. podatke o oskrbovanem objektu (opis objekta, naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine, če naslova ni),
2. izjavo, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira,
3. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)),
4. podatek o količini odvzete vode (v m3/dan in m3/leto) in
5. izjavo upravičenca, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju, na katerem v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo prebivalstva s pitno vodo, lastna oskrba s pitno vodo ni dovoljena.
(3) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za pridobivanje toplote mora poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
1. izjavo upravičenca, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode, ali izjavo upravičenca, da ima za rabo vode služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema oziroma vračanja vode, če sam ni lastnik tega zemljišča,
2. podatek o načinu energetske izrabe vode (ogrevanje, hlajenje ali oboje),
3. podatke o oskrbovanem objektu (opis objekta, naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine, če naslova ni),
4. podatek o količini odvzete vode (v l/s in m³/leto),
5. izjavo, da gre za rabo podzemne vode iz vrtine ali morja,
6. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)),
7. podatke o mestu vračanja vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv ponikovalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma ponikovalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)) in
8. globino črpalne in ponikovalne vrtine ter povprečno temperaturo vode v črpalni vrtini.
(4) Predlog za evidentiranje posebne rabe vode za zalivanje vrta mora poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
1. izjavo upravičenca, da je lastnik zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, ali izjavo upravičenca, da ima za rabo vode služnostno pravico, stavbno pravico ali soglasje lastnika zemljišča, kjer se nahaja mesto odvzema vode, če sam ni lastnik tega zemljišča,
2. izjavo, da gre za rabo podzemne vode ali vode iz izvira, ki se ne nadaljuje v vodotok,
3. podatke o vrtu, ki se bo zalival (velikost vrta v m², parcelna številka, šifra in ime katastrske občine) in
4. podatke o mestu odvzema vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)).
6. člen 
(obveznosti upravičenca do evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo in pridobivanje toplote) 
(1) Upravičenec do evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali pridobivanje toplote vodi dnevnik, v katerem se enkrat letno zabeleži, vsakokrat v istem koledarskem mesecu, podatek iz merilne naprave o skupni količini odvzete vode.
(2) Upravičenec do evidentirane posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali pridobivanje toplote dnevnik iz prejšnjega odstavka na zahtevo inšpektorja, pristojnega za vode, ali ministrstva, pristojnega za vode, predloži na vpogled.
7. člen 
(podatki, ki se vpišejo v vodno knjigo) 
V vodno knjigo se o evidentirani posebni rabi vode vpišejo:
1. podatki o upravičencu, ki je pravna ali fizična oseba oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost (osebno ime ali firma, naslov ali sedež ter matična in davčna številka),
2. podatki o vrsti evidentirane posebne rabe vode in klasifikacijska številka,
3. obseg evidentirane posebne rabe vode,
4. podatki o oskrbovanem objektu oziroma zemljišču, na katerem leži vrt (naslov ali parcelna številka zemljišča ter ime in šifra katastrske občine),
5. podatki o mestu odvzema in vračanja vode (tip in ime vodnega vira oziroma naziv črpalnega oziroma ponikovalnega objekta, lokacija vodnega vira oziroma črpalnega oziroma ponikovalnega objekta (s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu v vektorski obliki s točkami, parcelno številko in imenom ter šifro katastrske občine)),
6. obdobje trajanja evidentirane posebne rabe vode in
7. številka, pod katero se vodi vpis evidentirane posebne rabe vode v vodni knjigi.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prehod glede posebne rabe vode za pridobivanje toplote) 
Šteje se, da posebna raba vode za pridobivanje toplote, evidentirana do uveljavitve tega pravilnika z obsegom 16 kW toplotne moči, ustreza obsegu do vključno 1 l/s in 12.000 m3/leto iz 3. točke četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
9. člen 
(prehodno obdobje) 
(1) Spletna aplikacija iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se vzpostavi najpozneje do 31. decembra 2022.
(2) Do vzpostavitve spletne aplikacije v skladu s prejšnjim odstavkom se predlog za evidentiranje posebne rabe vode iz 4. člena tega pravilnika vloži v pisni ali elektronski obliki pri direkciji.
(3) Do vzpostavitve spletne aplikacije v skladu s prvim odstavkom tega člena se obvestilo o vpisu evidentirane posebne rabe vode v vodno knjigo upravičencu oziroma njegovemu pooblaščencu pošlje po pošti.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode (Uradni list RS, št. 48/15 in 62/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-351/2020
Ljubljana, dne 28. novembra 2020
EVA 2020-2550-0062
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost