Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2020 z dne 2. 12. 2020

Kazalo

3122. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (RZ2019), stran 8535.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter tretjega odstavka 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 20. novembra 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (RZ2019) 
(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2019, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/20-1/11
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EPA 1367-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič
predsednik 

AAA Zlata odličnost