Uradni list

Številka 177
Uradni list RS, št. 177/2020 z dne 1. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 177/2020 z dne 1. 12. 2020

Kazalo

3111. Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), stran 8458.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2020.
Št. 003-02-9/2020-6
Ljubljana, dne 28. novembra 2020
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PACIENTOVIH PRAVICAH (ZPacP-B)
1. člen
V Zakonu o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) se v 15. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu, izbranem osebnem zobozdravniku in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za storitve iz prejšnjega stavka in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo, v katero vpisuje naslednje podatke:
– pacientovo osebno ime in priimek,
– pacientove kontaktne podatke (e-naslov ali telefonsko številko),
– termin.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se čakalni seznam vodi za zobnoprotetično obravnavo pri izbranem osebnem zobozdravniku. V čakalnem seznamu za zobnoprotetično obravnavo pri izbranem osebnem zobozdravniku se vodijo podatki iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. (ki jo določi lečeči zobozdravnik), 10., 13., 16., 17., 18., 19., 22. in 23. točke prejšnjega odstavka ter podatek o datumu potrditve predloga za začetek zobnoprotetične obravnave.«.
Deveti odstavek se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(1) Postopki o prekrških na podlagi četrte alineje prvega odstavka 87. člena zakona se v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona ne uvedejo.
(2) Postopki o prekrških na podlagi četrte alineje prvega odstavka 87. člena zakona, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in še niso pravnomočno zaključeni, se ustavijo.
3. člen 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17) se v 24. členu v prvem odstavku v drugi alineji beseda »petih« nadomesti z besedo »sedmih«, v tretji alineji pa se številka »14« nadomesti s številko »21«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka pet delovnih dni od dneva, ko pooblaščena oseba za čakalni seznam, na katerega je pacient uvrščen, pacienta črta s čakalnega seznama ali pacient sam odpove termin prek sistema eNaročanje.«.
4. člen 
Za predložitev napotne listine, izdane pred uveljavitvijo tega zakona in pri kateri rok za njeno predložitev še ni potekel, veljajo roki iz spremenjenega 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17).
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/20-54/16
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EPA 1347-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti