Uradni list

Številka 175
Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3107. Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline, stran 8430.

  
Na podlagi določb 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06) in 7. ter 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 13. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
1. S tem odlokom Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (v nadaljnjem besedilu »občina«) skupaj z gospodarsko družbo Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle ustanavlja Zavod za zeleni razvoj Soške doline (v nadaljevanju »zavod«), ki bo skrbel za spodbujanje izvajanja strategije energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja območja ustanoviteljev.
2. Občina bo prek zavoda zagotavljala tudi uresničevanje javnega interesa pri izvajanju strategije energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja območja ustanoviteljev.
3. Ustanoviteljske pravice izvršuje občina v skladu z določbami Pogodbe o ustanovitvi zavoda in Statuta zavoda (v nadaljevanju »splošni akti zavoda«). Predlog pogodbe je kot priloga sestavni del tega odloka.
4. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
II. STATUSNI DOLOČBI 
2. člen 
(1) Ime zavoda je Zavod za zeleni razvoj Soške doline.
(2) Sedež zavoda je Pionirska ulica 2, 5213 Kanal.
(3) V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz tega člena.
3. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(3) Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavljata zavodu v skladu s tem odlokom, zakonom, drugimi predpisi in pogodbami.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
4. člen 
Zavod je ustanovljen za spodbujanje izvajanja strategije energetske in snovne transformacije ter trajnostnega razvoja območja ustanoviteljev.
Na tej podlagi bo zavod opravljal dejavnosti navedene v naslednjih podrazredih Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
74. 900 Druge nerazvrščene strokovne in tehniške dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
IV. SREDSTVA ZA ZAČETEK POSLOVANJA, PREMOŽENJE ZAVODA IN FINANCIRANJE DELOVANJA 
5. člen 
Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev zavoda, znašajo 10.000,00 EUR, ki jih prispevata ustanovitelja, od tega:
1. Občina Kanal ob Soči, 5.000,00 EUR
2. Salonit Anhovo, d. d., 5.000,00 EUR.
Ustanovitelja sta dolžna vplačati sredstva za ustanovitev ob podpisu pogodbe in jih s tem izročata zavodu v prosto razpolago.
6. člen 
Prostore in opremo za delovanje zavoda zagotavlja ustanovitelj Občina Kanal ob Soči, kar predstavlja upošteven del prispevka občine, ki ga ureja 9. člen odloka.
7. člen 
Zavod si zagotavlja vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo iz sredstev ustanoviteljev, iz javnih razpisov ter drugih virov.
8. člen 
Presežki prihodkov nad odhodki se ne delijo med ustanovitelja, temveč ostajajo v zavodu za namene, za katere je ustanovljen. Podrobnosti se uredijo s statutom.
9. člen 
Ustanovitelja bosta skupne stroške za poslovanje zavoda, kot so zlasti materialni in potni stroški v zvezi s poslovanjem, plače zaposlenih in funkcionarjev v organih zavoda in druge podobne stroške (npr. študije, raziskave, in druge storitve, ki se nanašajo na delovanje zavoda), nosila v naslednjih razmerjih:
Občina Kanal ob Soči v višini 50 %,
Salonit Anhovo, d. d. v višini 50 %.
Ob morebitnem vstopu novih ustanoviteljev, se v skladu z dogovorom za vsakega novega ustanovitelja določi, kolikšen del zagotavljanja teh sredstev je dolžan nositi.
V. ORGANI ZAVODA 
10. člen 
(1) Organi zavoda so svet zavoda in direktor.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
11. člen 
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda ter strokovna javnost.
Svet zavoda je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanoviteljev od katerih vsak ustanovitelj imenuje po dva predstavnika,
– dveh predstavnikov strokovne javnosti, ki ju na podlagi razpisa na spletnih straneh ustanoviteljev sporazumno imenujeta ustanovitelja,
– enega člana zaposlenih.
Predstavnika strokovne javnosti morata izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morata najmanj visokošolsko izobrazbo.
Zaželeno je, da kandidata izpolnjujeta vsaj enega od naslednjih pogojev:
– poznavanje poslovanja organizacij javnega ali zasebnega prava,
– poznavanje evropskih razpisov ali politik,
– poznavanje sodobnih trendov na področju energetike ali trajnostnega razvoja.
Ker na dan vpisa v sodni register, zavod še ne bo imel zaposlenih delavcev in zato v svetu zavoda ne bo predstavnika zaposlenih, bo strokovno javnost v svetu zavoda predstavljal en član. Takoj, ko bodo zaposleni imenovali enega člana sveta zavoda, morata ustanovitelja zavoda začeti postopek imenovanja še drugega predstavnika strokovne javnosti v svet zavoda.
12. člen 
Mandat članov sveta traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani. Mandat posameznemu članu sveta lahko predčasno preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali če ga odpokliče tisti, ki ga je izvolil oziroma imenoval. O odpoklicu člana sveta je potrebno pisno obvestiti ustanovitelja, svet zavoda, direktorja in razrešenega člana.
V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu sveta, se nadomestnega člana imenuje oziroma izvoli za preostanek mandatne dobe.
13. člen 
Svet zavoda je sklepčen, ko je prisotnih vsaj polovica članov.
Svet zavoda z navadno večino prisotnih:
– sprejema statut in njegove spremembe,
– določa finančni načrt, sprejema zaključni račun,
– odloča o izključitvi in pristopu novih soustanoviteljev,
– odloča o nabavi, prodaji ter obremenitvi nepremičnin,
– sprejema letne programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– odloča o prenehanju zavoda ter drugih statusnih spremembah,
– odloča o izvolitvi predsednika sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema druge splošne akte zavoda (pravilnik o delovnih razmerjih, o računovodstvu, o disciplinski odgovornosti ipd.).
Način delovanja sveta se določi v statutu.
b) Direktor
14. člen 
Direktor operativno vodi zavod, predstavlja in zastopa zavod brez omejitev ter odgovarja za zakonitost dela zavoda. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima sedmo stopnjo družboslovne, humanistične ali tehnične smeri z najmanj petletnimi izkušnjami na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih. Imenuje se za dobo štirih let.
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih, določenih z zakonom.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN ZAVODA 
15. člen 
Zavod ima v razmerju do ustanoviteljev naslednje obveznosti:
– izvaja naloge, določene s tem odlokom, statutom zavoda, sklepi in pogodbami;
– zagotavlja ustanoviteljema vse podatke o poslovanju zavoda in pravočasno opozarja na morebiten primanjkljaj sredstev;
– predlaga ustanoviteljema ukrepe za izboljšanje opravljanja dejavnosti, za katere je ustanovljen;
– druge obveznosti, ki izhajajo iz zakona, tega odloka in statuta, pogodb ali pa mu jih določita ustanovitelja s posebnim sklepom.
16. člen 
Svet zavoda je dolžan najkasneje v treh mesecih po konstitutivni seji sveta zavoda sprejeti statut, s katerim se podrobneje določi zlasti:
– organizacijo in način poslovanja zavoda;
– pooblastila za zastopanje, pooblastila pri poslovanju, žig, znak in grafično obliko imena zavoda;
– postopek in način izvolitve oziroma imenovanja članov organov zavoda, njihove pristojnosti, način odločanja in odgovornosti, trajanje mandata ter pogoje in postopke za razrešitev posameznih članov.
Pred sprejemom statuta zavoda mora svet zavoda pridobiti soglasje ustanoviteljev.
17. člen 
V zavod lahko po ustanovitvi vstopijo tudi drugi ustanovitelji, če se ustanovitelja zavoda soglasno strinjata z vstopom novega ustanovitelja in se pri tem opredeli tudi delež višine zagotavljanja sredstev, kot ga predvideva 9. člen odloka.
Vsak ustanovitelj lahko kadarkoli izstopi iz Zavoda, vendar mora o nameri, da namerava izstopiti, drugega ali druge ustanovitelje obvestiti najkasneje šest mesecev pred dnevom izstopa. Ustanovitelji se morajo pred izstopom sporazumno dogovoriti o vseh medsebojnih pravicah in obveznostih med ustanovitelji in pravicah in obveznostih ustanovitelja, ki izstopa, v razmerju do zavoda.
18. člen 
Nadzor nad zakonitostjo dela in porabo javnih sredstev opravljata ustanovitelja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Za čas od podpisa pogodbe pa do imenovanja direktorja, ki mora biti imenovan najkasneje šest (6) mesecev po konstitutivni seji sveta zavoda, se postavi vršilec dolžnosti direktorja, ki je dolžan izvesti vse aktivnosti do registracije zavoda pri pristojnem sodišču in sklicati konstitutivno sejo sveta najkasneje v roku 3 mesecev po dnevu vpisa zavoda v sodni register.
V času od podpisa pogodbe do sprejetja statuta ima vršilec dolžnosti direktorja zavoda pravico zastopati zavod brez omejitev v aktivnostih iz prvega odstavka. Za vse preostale pravne posle mora vršilec dolžnosti direktorja zavoda pridobiti soglasje sveta zavoda, v času do prve konstitutivne seje sveta zavoda pa soglasje ustanoviteljev.
Ustanovitelja morata takoj, vendar najkasneje v 5 (petih) dneh od podpisa pogodbe soglasno imenovati vršilca dolžnosti direktorja zavoda, pri čemer nista vezana na določbe 13. člena pogodbe, 14. člena tega odloka ali drugih splošnih aktov za imenovanje direktorja zavoda.
Občino Kanal pri imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda, kakor tudi pri podajanju soglasij za pravne posle iz drugega odstavka tega člena, zastopa županja.
20. člen 
Vsi stroški, ki bodo nastali do dneva ustanovitve zavoda in vpisa v sodni register, se štejejo za stroške zavoda, z izjemo stroškov vpisa novih ustanoviteljev. Podrobnosti se uredijo s statutom.
21. člen 
Zavod preneha z delom v skladu z zakonom ali sklepom sveta. Za reševanje morebitnih sporov med obema ustanoviteljema je pristojno sodišče v Novi Gorici.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Takoj po začetku veljavnosti odloka lahko županja Občine Kanal ob Soči podpiše pogodbo o ustanovitvi zavoda z enako vsebino, kot izhaja iz predloga pogodbe, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
Št. 9000-0011/2020-24
Kanal ob Soči, dne 12. novembra 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti