Uradni list

Številka 175
Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3106. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 8428.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
A N E K S   Š T .   3 
h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17, 84/18 in 52/19)
1. člen 
33. člen Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti se spremeni tako, da glasi:
»33. člen 
(delo na domu) 
(1) V času trajanja delovnega razmerja se lahko delodajalec in delavec dogovorita o delu na domu in v ta namen skleneta novo pogodbo o zaposlitvi, s katero dogovorita medsebojne pravice, obveznosti in pogoje opravljanja dela na domu, vključno z obsegom delovnega časa, ki ga delavec opravi na domu, upoštevaje določbe zakona, ki ureja delovna razmerja.
(2) Poleg zakonsko določenih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določenih v drugem odstavku 26. člena te kolektivne pogodbe, se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen čas tudi v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu.
(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka se lahko sklene za obdobje največ enega leta in zgolj v primeru, da ima delavec že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Po izteku tega obdobja se pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanja dela na domu lahko ponovno podaljša. V času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi opravljanja dela na domu prvotna pogodba o zaposlitvi delavca miruje.
(4) Pravice delavca po pogodbi o zaposlitvi sklenjeni za opravljanje dela na domu ne smejo biti nižje od pravic, kot mu pripadajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki mu v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela na domu miruje.
(5) Delo na domu se lahko organizira pod naslednjimi pogoji:
– če gre za takšna dela in naloge, ki jih ni potrebno opravljati v prostorih delodajalca,
– če delavec razpolaga s primernimi poslovnimi ali drugimi prostori,
– če delavec razpolaga z ustreznimi delovnimi sredstvi, potrebnimi za opravljanje dela ali pa mu le-ta zagotovi delodajalec,
– če je delavcu zagotovljena varnost pri delu,
– če je zagotovljeno sprotno obveščanje delavcev, ki delo opravljajo na domu.
(6) Če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, se dela na domu ne sme organizirati.
(7) V primeru dela delavca na domu je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo in varno delovno okolje ter občasno nadzorovati varnost in zdravje pri delu. O načinu nadzora se delavec in delodajalec predhodno dogovorita, delavec pa nadzora ne more odkloniti, pri čemer delavec lahko dokazuje pogoje za varno in zdravo delo s slikovnim materialom, kadar okoliščine to dopuščajo. Če nadzora varnosti in zdravja pri delu ni mogoče zagotoviti drugače in če za to obstaja zakonska podlaga, se lahko nazor izvede tudi na kraju opravljanja dela ob predhodni najavi najmanj 3 dni pred izvedbo nadzora. Kadar se delo na domu opravlja začasno ali občasno oziroma v določenem krajšem obdobju, se lahko dolžnost zagotavljanja varnih in zdravih delovnih razmer zagotovi s tem, da delodajalec delavcu poda ustrezna navodila za varno in zdravo delo, delavec pa pisno izjavi, da te pogoje izpolnjuje in jih bo zagotavljal. Strošek zagotavljanja varnih in zdravih delovnih razmer bremeni delodajalca.
(8) Delavec zaradi opravljanja dela na domu ne sme biti kakorkoli postavljen v slabši položaj v primerjavi z delavci, ki dela ne opravljajo na domu, in ima enake pravice kot delavci, ki delajo v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do izobraževanja, sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja.
(9) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s splošnim aktom delodajalca se določi višina nadomestila za stroške za uporabo sredstev delavca ali način določanja višine nadomestila, pri čemer le-ta ne more znašati manj kot amortizacija teh sredstev.
(10) Delavec ima obveznost evidentirati svoj delovni čas v času opravljanja dela na domu skladno z navodili delodajalca. Delodajalec sme v času opravljanja dela na domu od delavca zahtevati poročanje o opravljenem delu. Delodajalec in delavec se lahko tudi dogovorita, da delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so te drugačne od v pogodbi o zaposlitvi dogovorjene oziroma v internih aktih delodajalca določene dnevne delovne obveznosti delavca.
(11) Delavec ima pravico do odmorov in počitkov skladno z zakonom in kolektivno pogodbo.
(12) V pogodbi o zaposlitvi mora biti natančno določen čas, v katerem mora biti delavec na razpolago delodajalcu po telefonu ali elektronski pošti. Izven tega časa se delavec ni dolžan javljati ali odgovarjati delodajalcu (pravica do odklopa).«
2. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se prvi odstavek 1. točke spremeni tako, da glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred določeni v Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti od 1. 1. 2021 dalje znašajo:
I. 
tarifni razred
491,45 EUR
II. 
tarifni razred
540,60 EUR
III. 
tarifni razred 
599,57 EUR
IV. 
tarifni razred
673,29 EUR
V. 
tarifni razred
766,68 EUR
VI. 
tarifni razred
879,70 EUR
VII. 
tarifni razred
997,65 EUR
VIII. 
tarifni razred
1380,98 EUR
IX. 
tarifni razred
1666,02 EUR«
3. člen 
Preostale določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne 1. 1. 2021 dalje.
Ljubljana, dne 10. novembra 2020
Gospodarska zbornica Slovenije 
– Medijska zbornica 
predsednik Upravnega odbora 
Rajko Djordjevič 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije, 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Bojan Pečnak 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005-21 o tem, da je Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 10/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti