Uradni list

Številka 175
Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3100. Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, stran 8423.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
1. člen 
V Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kakor jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek določa ta uredba pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem tožilstvu in državnem odvetništvu.
(3) Direktorji v skladu s to uredbo so direktorji, kakor jih določa uredba, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju.«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(višina dela plače) 
(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače.
(2) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša za javnega uslužbenca največ 30 odstotkov osnovne plače.
(3) Izplačili delovne uspešnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se med seboj ne izključujeta.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku črta besedilo »iz prvega odstavka prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se v prvem in četrtem stavku črta besedilo »iz drugega odstavka prejšnjega člena«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-25/2020
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
EVA 2017-3130-0047
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost