Uradni list

Številka 175
Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3098. Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), stran 8421.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26) 
Razglašam Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra 2020.
Št. 003-02-9/2020-7
Ljubljana, dne 27. novembra 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKI VOJSKI V LETIH 2021 DO 2026 (ZZSISV26) 
1. člen
(vsebina zakona) 
S tem zakonom se ureja zagotavljanje sredstev za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (v nadaljnjem besedilu: investicije), določenih s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske in srednjeročnimi obrambnimi programi za njegovo izvedbo.
2. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Za izvajanje investicij iz prejšnjega člena se v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno 780 milijonov eurov.
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se v letih 2021 in 2022 zagotovijo v višini 100 milijonov eurov za vsako leto, v letih 2023 do vključno 2026 pa v višini 145 milijonov eurov za vsako leto, in sicer na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu za obrambo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je letni znesek zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni bilo mogoče realizirati v preteklih letih, pri čemer letni obseg porabe finančnih sredstev ne sme presegati 160 milijonov eurov, skupni znesek porabe finančnih sredstev v letih 2021 do 2026 pa ne sme preseči zneska iz prvega odstavka tega člena.
3. člen 
(letni načrt) 
(1) Investicije iz 1. člena tega zakona se v posameznem letu določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnih obrambnih programov. V letni načrt izvajanja investicij se vključijo projekti, s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti Slovenske vojske v daljšem časovnem obdobju, pri čemer se upoštevajo zlasti vrsta zmogljivosti in roki, dogovorjeni za njihovo vzpostavitev v okviru Nata. Pri določitvi teh projektov se poleg nabav oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev upoštevajo tudi kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge potrebe.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka mora biti usklajen z Državnim programom razvojnih politik in Načrtom razvojnih programov, kot ju določa zakon, ki ureja javne finance.
(3) Oborožitveni sistemi, vojaška oprema in druga sredstva, vključno z infrastrukturo iz prvega odstavka tega člena, morajo izpolnjevati standarde oziroma merila, določena v Natu, oziroma morajo biti povezljivi z oborožitvenimi sistemi in opremo, ki se uporablja v Natu.
4. člen 
(prevzemanje obveznosti) 
Ministrstvo za obrambo za izvajanje investicij v skladu s tem zakonom lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti do konca leta 2026.
5. člen 
(evidenca sredstev) 
Ministrstvo za obrambo zagotovi ločeno evidenco oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev, vključno z infrastrukturo, za katero se zagotavljajo finančna sredstva s tem zakonom.
6. člen 
(vključevanje gospodarskih subjektov) 
Ministrstvo za obrambo gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji enkrat na leto, v okviru Grozda obrambne industrije Slovenije, g. i. z., organizira predstavitev investicij, določenih z letnim načrtom iz 3. člena tega zakona.
7. člen 
(poročanje) 
Vlada Republike Slovenije enkrat na leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/20-61/33
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EPA 1240-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost