Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje, stran 8391.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dutovlje (Uradni list RS, št. 6/04, 109/05, 67/08 in 17/10) se v 5. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu je izpisano: Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje.«
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 so:
a. Področje na katerem zavod opravlja javno službo, katere izvajanje je v javnem interesu:
– P/85.200Osnovnošolsko izobraževanje
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
b. Poleg dejavnosti iz prejšnje točke lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki sicer niso javna služba, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali učinkoviteje izrablja sredstva s katerimi upravlja:
D/35.300 
Oskrba z vročo vodo in paro.
G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.
G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.
I/56.290
Druga oskrba z jedmi.
I/56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi.
J/58.110
Izdajanje knjig.
J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike.
J758190
Drugo založništvo.
J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij.
J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti.
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.
M/74.200
Fotografska dejavnost.
M/74.300
Prevajanje in tolmačenje.
N/77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup.
N/81.210
Splošno čiščenje stavb.
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov indruge posamične pisarniške dejavnosti.
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.
N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje.
P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije.
P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
P/85.590
Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Q/88.910 
Dnevno varstvo otrok.
R/90.010
Umetniško uprizarjanje.
R/91.011
Dejavnost knjižnic.
R/93.110
Obratovanje športnih objektov.
R/93.190
Druge športne dejavnosti.
R/93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(2) Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti kot tržno dejavnost:
– priprava prehrane za zaposlene in zunanje odjemalce,
– priprava pogostitev, prigrizkov za prodajo,
– oddajanje prostorov v uporabo,
– ogrevanje prostorov za zunanje odjemalce,
– čiščenje prostorov za zunanje odjemalce,
– prodaja blaga na stojnicah in tržnicah.
3. člen 
V 9. členu se v drugi in tretji alinei črta besedilo v oklepaju.
4. člen 
V 10. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev izmed svojih članov. En predstavnik staršev v svetu zavoda je izvoljen izmed staršev otrok, ki obiskujejo podružnico.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev imenujejo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati osnovne šole, zbor delavcev in najmanj trije delavci z aktivno volilno pravico Predstavnike delavcev osnovne šole se voli po naslednjem ključu: tri predstavnike iz vrst strokovnih delavcev matične šole, en predstavnik iz vrst strokovnih delavcev podružnične šole in en predstavnik iz vrst administrativno-tehničnih delavcev šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev osnovne šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.«
5. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
6. člen 
V 14. členu se v četrti alinei besedi »s centralno« črtata in nadomestita z besedama »z matično«.
7. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotovi za opravljanje dejavnosti nepremičnine in opremo na naslovu Dutovlje št. 135, ID znak: parcela 2432 4383 ter na naslovu Tomaj št. 63, ID znak: parcela 2436 *60, ID znak: parcela 2436 1405 in ID znak: parcela 2436 1410. Nepremičnine in oprema sta last ustanovitelja. Šola samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje.«
8. člen 
V 16. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna občine v skladu z veljavno zakonodajo, od prispevkov učencev za plačilo šolskih storitev, od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Šola mora uskladiti svoje akte v skladu s tem odlokom najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2020-7
Sežana, dne 19. novembra 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 
 
 

AAA Zlata odličnost