Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, stran 8390.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in 134/20) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 48/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 18. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica 
1. člen 
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/19) se spremeni prvi odstavek 14. člena, tako da se glasi:
»(1) Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina do 1,3 m in dolžina 2,0 m,
– za dvojni grob je širina od 1,3 m do 2,0 m in dolžina 2,0 m,
– za grobnico je širina nad 2,0 m in dolžina 2,0 m,
– za žarni grob je širina do 1,0 m in dolžina do 1,0 m,
– za kolumbarium – žarni zid v skladu z ureditvenim načrtom.«
2. člen 
V 21. členu se briše besedna zveza »javne službe«.
3. člen 
V 27. členu se spremenita tretji in četrti odstavek, tako da se glasita:
»(3) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih, ob jasno pisno izraženi želji pokojnega, ob soglasju lastnika zemljišča, kjer se pokop ali raztros opravi, ob spoštovanju vseh sanitarno-higienskih predpisov, pogojev zakona, podzakonskih predpisov ter določil tega odloka in na podlagi soglasja upravljavca, izdanega po pooblastilu iz 5. člena tega odloka, vse v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
(4) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztros pepela umrlega iz žare ni dovoljen na zemljišču last Občine Sevnica ali na javnem dobrem, razen v območju posamičnega pokopališča.«
4. člen 
V 49. členu se v drugem odstavku briše besedna zveza »javne službe«.
5. člen 
V 50. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»(2) Cene grobnine za grobni prostor se diferencirajo glede na velikost grobnega prostora.«
6. člen 
Spremeni se 54. člen tega odloka, tako da se glasi:
»(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja gospodarske javne službe po tem odloku, če opusti predpisana ravnanja ali če ravna v nasprotju z določili 10., 12., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 33., 35., 40., 42. in 43. člena tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, uporabnik storitev gospodarskih javnih služb, ki jih opredeljuje ta odlok ali posameznik – uporabnik storitev po tem odloku, če opusti predpisana ravnanja ali če ravna v nasprotju z določili 18. in 35. člena tega odloka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik – najemnik grobnega prostora, ki krši določila iz prvega odstavka 44. člena tega odloka.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 007-0005/2020
Sevnica, dne 19. novembra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost