Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3092. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62, stran 8388.

  
Na podlagi 110., 119. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je župan Občine Laško dne 17. 11. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62 (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18; v nadaljevanju OPN).
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Priprava OPPN temelji na usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN.
(2) Usmeritve za pripravo OPPN so dovolj podrobno določene v OPN, zato priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
(3) OPN za območje OPPN določa enoto urejanja prostora z oznako LAU-62, z opredeljeno namensko rabo prostora: druga območja centralnih dejavnosti (CD).
(4) Skladno z določili OPN je za območje LAU-62 predvidena izdelava OPPN. Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– urbanistično arhitekturna rešitev prostorske ureditve severnega vstopnega dela v mesto Laško se izdela v treh variantah,
– tipologija gradnje: ni enotno predpisana,
– etažnost: K + P + 2, klet je delno ali v celoti vkopana,
– tlorisni gabariti niso enotno predpisani, prilagojeni morajo biti velikosti in legi parcele, namembnosti območja ter funkciji stavb,
– sodobno oblikovanje, ravne strehe,
– za posege v varovane enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– upoštevati tudi pogoj v 110. členu tega odloka, kjer so določeni prostorski izvedbeni pogoji glede zaščite pred poplavami.
3. člen 
(območje in predmet OPPN) 
(1) Okvirno ureditveno območje OPPN obsega enoto urejanja prostora z oznako LAU-62 v Laškem. Območje obravnave se nahaja v severnem delu naselja Laško, ob vstopu v mesto iz smeri Celja. Predstavlja ozko zemljišče med vodotokom Savinja na vzhodu in glavno cesto G1-5 Celje–Šmarjeta na zahodu. Na južni strani meji na območje RTP Laško, ki je zavarovano kot stavbna dediščina Laško – Razdelilna transformatorska postaja. Zahodno od območja je železniška proga Zidani Most–Šentilj.
(2) Območje OPPN obsega parcele št. 340/3, 340/4, 340/5, 340/6 in 344, k.o. Debro (2650). Okvirna površina območja OPPN je ca. 1,20 ha.
(3) Točen obseg območja OPPN se lahko v postopku priprave spremeni zaradi mejnih pogojev ali pogojev nosilcev urejanja prostora.
(4) Predmet OPPN je izgradnja trgovskega objekta s pripadajočimi parkirnimi, manipulativnimi in zelenimi površinami. Načrtovati je potrebno ustrezno in celovito ureditev gospodarske infrastrukture in prometa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen 
(roki in postopek) 
(1) Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki:
– sprejem sklepa o začetku priprave OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta,
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje / 30 dni,
– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO po pridobitvi mnenj / 30 dni,
– pridobivanje konkretnih smernic NUP / 30 dni,
– izdelava osnutka OPPN / 20 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN / 20 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb,
– izdelava predloga OPPN / 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj NUP / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni po pridobitvi mnenj,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.
(3) Roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev NUP v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo konkretne smernice in mnenja, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet – železnice, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje sektorja za upravljanje cest – območje Celja, Lava 42, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Laško (občinske ceste), Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
(2) RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS ta varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. V postopek priprave bo občina javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-05/2020 (ID 2061)
Laško, dne 17. novembra 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost