Uradni list

Številka 174
Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 174/2020 z dne 27. 11. 2020

Kazalo

3090. Odlok o drugem rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2020, stran 8385.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – upb1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 11. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o drugem rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2020 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19 z dne 31. 12. 2019) tako, da glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
REB. 2/2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.083.819
70
DAVČNI PRIHODKI
11.502.897
700 Davki na dohodek in dobiček
9.568.585
703 Davki na premoženje
1.403.600
704 Drugi davki na blago in storitve
530.712
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.690.971
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
618.917
711 Takse in pristojbine
8.000
712 Globe in druge denarne kazni
40.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.653.293
714 Drugi nedavčni prihodki
370.661
72
KAPITALSKI PRIHODKI
814.715
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
380.415
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred.
434.300
73
PREJETE DONACIJE
45.300
730 Prejete donacije iz domačih virov
45.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.939.936
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.403.818
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
1.536.118
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
90.000
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
90.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
19.575.131
40
TEKOČI ODHODKI
5.502.580
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
860.317
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
142.319
402 Izdatki za blago in storitve
3.476.192
403 Plačila domačih obresti
27.200
409 Rezerve
996.552
41
TEKOČI TRANSFERI
7.387.660
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.711.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
551.850
413 Drugi tekoči domači transferi
3.124.810
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.361.891
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.361.891
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
323.000
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
193.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–491.313
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403-404)
–468.213
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
2.303.628
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
265.505
50
ZADOLŽEVANJE
265.505
500 Domače zadolževanje
265.505
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
445.401
55
ODPLAČILA DOLGA
445.401
550 Odplačila domačega dolga
445.401
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–671.209
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–179.896
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
491.313
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.282.168
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2019
Laško, dne 11. novembra 2020
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost