Uradni list

Številka 171
Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020

Kazalo

3011. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7832.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in v zvezi s 55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20 in 168/20) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »organizacije zdravstvene dejavnosti« dodata vejica in besedilo »razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti«.
V tretjem odstavku se besedilo »s socialno varstvenimi zavodi« nadomesti z besedilom »z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod)«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število operativnih posegov in specialističnih pregledov ter po potrebi prekinejo izvajanje operativnih posegov in specialističnih pregledov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo »socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19« nadomesti z besedilom »socialne zavode«.
4. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec in socialni zavodi zagotavljajo redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2.
(2) Testiranje iz prejšnjega odstavka je obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Testiranje se v organizacijski enoti iz prejšnjega stavka izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti. Ne glede na prvi in drugi stavek tega odstavka se v socialnih zavodih testiranje izvaja na ravni celotnega socialnega zavoda.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek testiranje oseb iz prvega odstavka tega člena, ki so okužbo s SARS-CoV-2 prebolele v zadnjih treh mesecih, ni obvezno.
(4) Testiranje iz tega člena izvaja izvajalec oziroma socialni zavod sam, in sicer na podlagi pooblastila iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20). Če izvajalec oziroma socialni zavod nima pooblastila iz prejšnjega stavka oziroma nima lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki pooblastilo iz prejšnjega stavka ima.
(5) Za namen testiranja iz tega člena se uporabljajo hitri antigenski testi, ki ustrezajo strokovnim priporočilom strokovne skupine infektologov in mikrobiologov, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen
(1) Testiranje in poročanje iz spremenjenega 8. člena odredbe se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov.
(2) Izvajalec in socialni zavodi v celoti uvedejo testiranje oseb, ki delajo pri njih, najpozneje do 7. decembra 2020.
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-162/2020
Ljubljana, dne 25. novembra 2020
EVA 2020-2711-0124
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost