Uradni list

Številka 171
Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 171/2020 z dne 25. 11. 2020

Kazalo

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju, stran 7827.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 
Št. 410-129/2020
Koper, dne 6. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 5. novembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju 
1. člen 
V Odloku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.«
2. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Koper dodeljuje štipendije dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini.«
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se pred besedo »študentov« doda besedi »dijakov in«.
4. člen 
Besedilo prvega odstavka 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki in študenti dodiplomskega ter podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dijaki od vključno drugega letnika, ki imajo v preteklem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,00 iz vseh številčno ocenjenih predmetov in ob vpisu v drugi letnik srednje šole niso starejši od 18 let;
– študenti prvega letnika dosegajo povprečno oceno vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 4,30, študenti višjih letnikov pa povprečno oceno vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije najmanj 8,50;
– študenti dodiplomskega študija ob prvem vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let;
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo ob prijavi najmanj 3 leta neprekinjeno stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega višine določene s sklepom župana;
– niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in
– niso prejemniki druge štipendije, razen v primeru, če je prijavitelj prejemnik državne štipendije.«
V besedilu tretjega odstavka se besedi »prve alineje« nadomesti z besedama »druge alineje«.
5. člen 
V 9. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Učni uspeh pri dijakih se ugotavlja na podlagi povprečne ocene vseh številčno ocenjenih predmetov predhodnega letnika izobraževanja glede na letnik, za katerega se uveljavlja pravica do štipendije.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen 
V 10. členu odloka se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Število točk za povprečno oceno dijaka znaša:
Povprečna ocena
Število točk
4,00–4,20
10
nad 4,20–4,50
25
nad 4,50–4,70
45
nad 4,70–5,00
60
« 
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
7. člen 
Drugi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi tako določenega končnega števila točk se oblikuje prednostna lista za razpisane štipendije za dijake in prednostna lista za razpisane štipendije za študente v Republiki Sloveniji in tujini.«
8. člen 
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se dodelijo od začetka šolskega oziroma študijskega leta.«
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis se prijavijo kandidati sami oziroma hkrati z zakonitim zastopnikom mladoletnega kandidata.«
9. člen 
Besedilo prve alineje 17. člena odloka se spremeni tako, da se pred besedi »študijsko leto« doda besedi »šolsko oziroma«.
10. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se pred besedi »študijskega leta« doda besedi »šolskega oziroma«.
11. člen 
Besedilo prvega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist mora za nadaljnje prejemanje štipendije vsako novo šolsko oziroma študijsko leto redno napredovati v višji letnik in v letniku, za katerega je prejemal štipendijo:
– dijak: doseči učni uspeh najmanj 4,00 ter v roku 15 dni po začetku vsakega šolskega leta predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik ter kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– študent: doseči učni uspeh najmanj 8,00 ter v roku 15 dni po začetku vsakega študijskega leta predložiti štipenditorju potrdilo o vpisu v višji letnik ter potrdilo o vseh opravljenih izpitih.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist mora v roku 30 dni po končanem izobraževanju predložiti štipenditorju potrdilo o končanem izobraževanju.«
12. člen 
V 25. členu se doda nov tretji dostavek, ki se glasi:
»Dijak je obveznosti iz prvega odstavka oproščen tudi, če z izobraževanjem nadaljuje na naslednji stopnji izobraževanja.«
13. člen 
V 26. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Štipendistu, ki je dijak, pravica do štipendije miruje, če:
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot štiri mesece in je vplivala na zmanjšanje študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z zdravniškim spričevalom.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistu, ki je študent, pravica do štipendije miruje, če:
– v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, ni dosegel povprečne ocene vseh opravljenih številčno ocenjenih izpitov najmanj 8,00, razen v primeru, da se izkaže z javno priznanim izjemnim dosežkom, navedenim v tretjem odstavku 6. člena tega odloka,
– je izdelal letnik in ni predložil dokazil iz prvega odstavka 24. člena tega odloka,
– ni izdelal letnika zaradi starševstva, a mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik in je prejemnik starševskega dodatka,
– ni izdelal letnika iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno več kot štiri mesece in je vplivala na zmanjšanje študijskih sposobnosti, kar se dokazuje z zdravniškim spričevalom.«
14. člen 
V peti alinei prvega odstavka 27. člena se pred besedama »študijskega leta« doda besedi »šolskega oziroma«.
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-129/2020
Koper, dne 5. novembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R I M U L G O   I l   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto per la concessione di borse di studio 
Prot. n. 410-129/2020
Capodistria, 6 novembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto per la concessione di borse di studio 
Articolo 1 
Nel Decreto per la concessione di borse di studio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/17, nel testo a seguire: decreto) si modifica il testo dell'articolo 2, che recita ora come segue:
»Può usufruire della borsa di studio la persona con lo status di studente della scuola media o studente universitario che adempie alle condizioni stabilite dal presente decreto.«
Articolo 2 
Si modifica il testo dell'articolo 3, che recita ora come segue:
»Il Comune città di Capodistria assegna le borse di studio agli studenti iscritti alle scuole medie e agli studenti iscritti ai programmi di studio universitari e post-laurea, nella Repubblica di Slovenia e all'estero.«
Articolo 3 
Nel primo comma dell'articolo 4 si aggiunge prima della locuzione »degli studenti«, la locuzione »degli studenti delle scuole medie e«; alla fine si aggiunge la parola »universitari«.
Articolo 4 
Si modifica il testo del primo comma dell'articolo 6 del decreto, che recita ora come segue:
»Possono concorrere per la borsa di studio gli studenti iscritti alla scuola media, gli studenti iscritti ai corsi universitari e quelli iscritti ai corsi post-laurea, purché adempiano i seguenti requisiti:
– gli studenti delle scuole medie fino alla seconda classe inclusa abbiano conseguito durante l'anno scolastico precedente un voto medio di tutte le materie con voti espressi numericamente pari ad almeno 4,00 e all'iscrizione alla seconda classe della scuola media non abbiano superato i 18 anni d'età;
– gli studenti universitari del primo anno abbiano conseguito durante l'anno precedente all'anno accademico per il quale si esercita il diritto alla borsa di studio in tutte le materie valutate con voti espressi numericamente un voto medio minimo pari a 4,30; gli studenti degli anni di corso superiori abbiano conseguito durante l'anno accademico precedente all'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio una media di votazione minima pari a 8,50 di tutti gli esami valutati con voti espressi numericamente;
– gli studenti universitari alla prima iscrizione al primo anno accademico non abbiano superato i 21 anni d'età, gli studenti post-laurea invece i 26 anni d'età;
– che siano cittadini della Repubblica di Slovenia;
– al momento della richiesta abbiano almeno 3 anni di residenza permanente continuativa nel Comune città di Capodistria;
– il reddito mensile lordo dell'anno precedente per ogni singolo membro del nucleo famigliare non superi l'importo stabilito dalla deliberazione del Sindaco;
– non siano in rapporto di lavoro, non sono iscritti nell'evidenza dei disoccupati presso l'ufficio di collocamento della Repubblica di Slovenia, non esercitano attività commerciale, non hanno lo status di libero professionista o imprenditore autonomo e
– non sono beneficiari di altre borse di studio, fatto salvo il caso in cui il richiedente sia destinatario di una borsa di studio statale.«
Nel testo del terzo comma si sostituisce le parole »al primo punto« con le parole »al secondo punto«.
Articolo 5 
Nell'articolo 9 del decreto si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:
»Il profitto scolastico degli studenti delle scuole medie viene stabilito calcolando la media di tutti i voti espressi numericamente, durante l'anno precedente di studio per il quale si esercita il diritto alla borsa di studio.«
Il secondo, terzo e quarto comma diventano il terzo, quarto e quinto comma.
Articolo 6 
Nell'articolo 10 del decreto si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:
»Il numero dei punti per il voto medio dello studente della scuola media è:
Voto medio
Numero di punti
4,00–4,20
10
oltre 4,20–4,50
25
oltre 4,50–4,70
45
oltre 4,70–5,00
60
« 
Il primo, secondo, terzo e quarto comma diventano il secondo, terzo, quarto e quinto comma.
Articolo 7 
Si modifica il secondo comma dell'articolo 12 del decreto, che recita ora come segue:
»In base al numero definitivo così stabilito del punteggio, vengono stabilite la lista prioritaria per le borse di studio erogate per gli studenti delle scuole medie e la lista prioritaria per le borse di studio erogate per gli studenti universitari nella Repubblica di Slovenia e all'estero.«
Articolo 8 
Si modifica il testo dopo la virgola della prima frase del primo comma dell'articolo 14 del decreto, che recita ora come segue:
»e si assegnano dall'inizio dell'anno scolastico ovv. accademico.«
Si modifica il testo del secondo comma, che recita ora come segue:
»Si presentano al bando pubblico i candidati direttamente ovv. con il rappresentante legale del candidato minorenne.«
Articolo 9 
Si modifica il testo del primo alinea dell'articolo 17 del decreto, in modo che dopo la locuzione »anno accademico« si aggiunge la locuzione »ovv. scolastico«.
Articolo 10 
Si modifica il testo dell'articolo 23, in modo che si aggiunge alla locuzione »anno accademico« si aggiunge la locuzione »ovv. scolastico«.
Articolo 11 
Il testo del primo comma dell'articolo 24 si modifica e recita ora come segue:
»Per continuare a beneficiare della borsa di studio il borsista deve ogni nuovo anno scolastico ovv. accademico regolarmente passare all'anno successivo e per l'anno nel quale ha usufruito della borsa di studio:
– lo studente della scuola media: deve aver raggiunto il profitto minimo pari a 4,00 ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico ha l'obbligo di presentare all'erogatore della borsa di studio il certificato d'iscrizione nella classe superiore e la copia dell'ultima pagella scolastica,
– lo studente universitario: deve aver raggiunto il profitto minimo pari ad 8,00 ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno accademico ha l'obbligo di presentare all'erogatore della borsa di studio il certificato d'iscrizione nell'anno superiore e il certificato degli esami sostenuti.«
Si modifica il testo del terzo comma, che recita ora come segue:
»Entro 30 giorni dalla conclusione degli studi il beneficiario ha l'obbligo di presentare il certificato di completamento dell'istruzione all'erogatore della borsa di studio.«
Articolo 12 
Nell'articolo 25 si aggiunge un nuovo terzo comma, che recita come segue:
»Per lo studente della scuola media l'obbligo di cui al primo comma decade anche se lo stesso continua il percorso formativo al livello successivo di istruzione.«
Articolo 13 
Nell'articolo 26 si aggiunge un nuovo primo comma, che recita come segue:
»Il diritto alla borsa di studio viene sospeso al borsista, studente della scuola media, se:
– non ha concluso l'anno scolastico per ragioni motivate, quali malattia o infortunio, con durata ininterrotta per più di quattro mesi e ha influito sulla diminuzione della capacità di studio confermata con certificato medico.«
Il primo, secondo e terzo comma diventano secondo, terzo e quarto comma.
Si modifica il testo del secondo comma, che recita ora come segue:
»Al borsista, studente universitario, viene sospeso il diritto alla borsa di studio, se:
– nell'anno, per il quale percepiva la borsa di studio, non ha raggiunto il voto medio di almeno 8,00 di tutti gli esami, con voto espresso numericamente, tranne nel caso in cui presenti un certificato riconosciuto pubblicamente di aver raggiunto risultati eccezionali, come specificato nel terzo comma dell'articolo 6 del presente decreto,
– ha superato l'anno e non ha presentato i certificati, di cui al primo comma dell'articolo 24 del presente decreto,
– non ha superato l'anno per motivi di genitorialità, ma gli si permette il rinnovo dell'iscrizione nello stesso anno ed è beneficiario dell'assegno parentale,
– non ha superato l'anno per ragioni motivate, quali malattia o infortunio, con durata ininterrotta per più di quattro mesi e ha influito sulla diminuzione della capacità di studio confermata con certificato medico.«
Articolo 14 
Nel quinto alinea dell'articolo 27 si aggiunge dopo la locuzione »anno accademico« la locuzione »ovv. scolastico«.
Articolo 15 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 410-129/2020
Capodistria, 5 novembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost