Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2020 z dne 19. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2020 z dne 19. 11. 2020

Kazalo

2920. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 7463.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določijo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen 
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije) 
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra 2020 odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
3. člen 
(medicinski pripomočki) 
Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) lahko s sklepom, ki se objavi na spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega odloka in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene izdaje in izposoje MP določi:
– način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema MP,
– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja,
– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.
4. člen 
(veljavnost začasnih ukrepov) 
(1) Strokovno utemeljenost ukrepa iz 2. člena tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej uporablja, ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
(2) Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-46/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2711-0114
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik