Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2020 z dne 19. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2020 z dne 19. 11. 2020

Kazalo

2919. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 7461.

  
Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje 97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 
1. člen 
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 in 14/20) se v 23. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Državni portal eUprava omogoča fizičnim osebam brezplačno in prostovoljno uporabo varnega elektronskega predala ter hrambo dokumentov za namene poslovanja z organi.«.
2. člen 
V 63.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na dokumentu, izdanem v elektronski obliki in podpisanem z elektronskim podpisom, se na vidnem mestu označi, da je podpisan z elektronskim podpisom, kdo ga je podpisal, datum podpisa, številka dokumenta, podatke o izdajatelju, identifikacijski številki in veljavnosti potrdila za elektronski podpis.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V 65. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Potrditev ni potrebna, če je fizična kopija opremljena s podatki iz drugega odstavka 63.a člena te uredbe.«.
4. člen 
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen 
(dovoljenje za vročanje po elektronski poti) 
Vročanje po elektronski poti se opravi v varni elektronski predal v informacijskem sistemu pravne ali fizične osebe, ki ima dovoljenje ministrstva, pristojnega za javno upravo, za vročanje po elektronski poti.«.
5. člen 
Za 86. členom se dodajo novi 86.a, 86.b, 86.c, 86.č, 86.d, 86.e, 86.f in 86.g člen, ki se glasijo:
»86.a člen 
(pogoji za izdajo dovoljenja) 
Dovoljenje za vročanje po elektronski poti se izda pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost, če informacijski sistem pravne ali fizične osebe omogoča:
– vročanje po elektronski poti v varni elektronski predal v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnikom o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 1/19) in to uredbo,
– izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje v skladu s tehničnimi pogoji, ki jih določi vlada,
– vlaganje dokumentov v varni elektronski predal, ne glede na obseg in število dokumentov, ki so že v varnem elektronskem predalu,
– sledljivost dostopa do varnega elektronskega predala in preprečevanje nepooblaščenih dostopov ter
– dostop do varnega elektronskega predala imetniku predala, v primeru državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, pa osebi, ki je določena za prevzem dokumentov, če imetnik predala ali oseba izkaže svojo istovetnost.
86.b člen 
(postopek izdaje dovoljenja) 
(1) Vložnik zahteve v postopku izdaje dovoljenja predloži listinska dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena. V postopku mora ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, omogočiti testiranje informacijskega sistema.
(2) Dovoljenje se izda, če se na podlagi listinskih dokazov in opravljenega testiranja ugotovi, da informacijski sistem ustreza pogojem iz te uredbe. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se vložnik zahteve pozove, da jih odpravi v roku, ki ga določi ministrstvo, pristojno za javno upravo. Če vložnik v roku pomanjkljivosti ne odpravi, se zahteva za izdajo dovoljenja zavrne.
86.c člen 
(sporazum) 
Po izdaji dovoljenja ministrstvo, pristojno za javno upravo, z imetnikom dovoljenja sklene sporazum, v katerem se podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izmenjavo elektronskih sporočil in drugih dokumentov v postopku vročanja po elektronski poti.
86.č člen 
(vročanje v varne elektronske predale organov) 
(1) Poleg načina vročanja iz 86. člena te uredbe se vročanje po elektronski poti opravi v varni elektronski predal v informacijskem sistemu ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki je za opravljanje elektronskega vročanja vzpostavljen na podlagi zakona.
(2) Ne glede na 86. člen te uredbe se vročanje organu po elektronski poti opravi v varni elektronski predal v njegovem informacijskem sistemu.
(3) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, preveri skladnost informacijskih sistemov iz prvega in drugega odstavka tega člena z informacijskim sistemom za vročanje. Z organom iz prejšnjega odstavka se sklene sporazum, v katerem se podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izmenjavo elektronskih sporočil in drugih dokumentov v postopku vročanja po elektronski poti.
86.d člen 
(odprava pomanjkljivosti in odvzem dovoljenja) 
(1) Če informacijski sistem pravne ali fizične osebe ne deluje v skladu s pogoji iz 86.a člena te uredbe, ministrstvo, pristojno za javno upravo, pozove pravno ali fizično osebo, da odpravi pomanjkljivosti v določenem roku. Če pomanjkljivosti v roku niso odpravljene, se dovoljenje za vročanje po elektronski poti odvzame.
(2) Po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja se onemogoči opravljanje vročanja preko informacijskega sistema pravne ali fizične osebe. Dokumenti, ki so po odvzemu dovoljenja še v postopku vročanja, se vročijo kljub odvzetemu dovoljenju.
(3) Pravna ali fizična oseba o odvzemu dovoljenja ali prenehanju opravljanja dejavnosti iz drugih razlogov obvesti uporabnika varnega elektronskega predala in mu omogoči, da v roku treh mesecev prevzame dokumente iz varnega elektronskega predala. Obvestilo se vloži v varni elektronski predal in pošlje na elektronske naslove, na katere se pošiljajo informativna sporočila o prevzemu pošiljk.
(4) Če pravna ali fizična oseba preneha opravljati dejavnost vročanja, se dokumenti, ki niso bili vročeni v skladu z zakonom, vročijo na drug način.
86.e člen 
(odprava pomanjkljivosti v informacijskih sistemih organov) 
Če informacijski sistem organa iz drugega odstavka 86.č člena te uredbe ne deluje v skladu s pogoji iz 86.a člena te uredbe, ministrstvo, pristojno za javno upravo, organ pozove, da pomanjkljivosti odpravi. Če pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ministrstvo, pristojno za javno upravo, onemogoči povezavo med informacijskim sistemom za vročanje in informacijskim sistemom organa, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene.
86.f člen 
(objava na spletni strani) 
(1) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na svoji spletni strani objavi seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov, ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za javno upravo, za vročanje po elektronski poti.
(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na svoji spletni strani objavi obvestilo o odvzemu dovoljenja ali prenehanju opravljanja dejavnosti vročanja pravne ali fizične osebe.
86.g člen 
(priprava na vročanje po elektronski poti) 
(1) Pred elektronskim vročanjem v varni elektronski predal se nedvoumno preveri obstoj varnega elektronskega predala.
(2) Informacijski sistem organa pošlje informacijskemu sistemu za vročanje dokument, ki se elektronsko vroča.
(3) Informacijskemu sistemu za vročanje se pošljejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. naslov varnega elektronskega predala naslovnika;
3. morebitni naslov elektronske pošte naslovnika;
4. številka dokumenta, datum izdaje dokumenta, kratek opis dokumenta in oznaka organa, ki dokument pošilja.
(4) Podatki in dokumenti se na celotni poti med elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva in varnim elektronskim predalom ščitijo tako, da nepooblaščene osebe ne morejo dostopati do njihove vsebine.
(5) Informacijski sistem za vročanje hrani podatke iz tretjega odstavka tega člena en mesec od prejema zahteve za vročitev.«.
6. člen 
V 88. členu se v drugem odstavku števnik »86.« nadomesti z besedilom »86.g«.
7. člen 
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen 
(elektronsko vročanje drugih dokumentov) 
Organ preko informacijskega sistema za vročanje v varni elektronski predal lahko pošlje tudi dokumente, ki se ne vročajo po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«.
8. člen 
V 101. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in za njo dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4.z zahtevo za izplačilo nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se vloži preko informacijskega sistema Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
5. uveljavljanja pravice do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti, pravice do letnega dodatka, pravice do dodatka za pomoč in postrežbo ter vlaganja zahtev in izdaje potrdil na področju matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic, če je zahteva vložena preko informacijskega sistema eZPIZ.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ. V primeru dvoma, kdo je vložil vlogo, organ postopa po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, kot če vloga ni podpisana oziroma če dvomi v pristnost podpisa.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Organi uskladijo poslovanje z novim drugim odstavkom 63.a člena uredbe do 31. januarja 2021.
10. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 23. člena uredbe, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in spremenjenega 86. člena novega 86.a in 89.a člena ter 4. točke spremenjenega 101. člena uredbe, ki začnejo veljati 1. januarja 2021.
Št. 00714-20/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-3130-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost