Uradni list

Številka 159
Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 159/2020 z dne 5. 11. 2020

Kazalo

2784. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 malim podjetnikom v Občini Kočevje, stran 6790.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP- A), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 21. in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. dopisni seji, ki je potekala od 3. 11. 2020 od 12. ure do 4. 11. 2020 do 14. ure, sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 malim podjetnikom v Občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev oziroma pomoči z namenom blaženja posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Kočevje.
(2) Namen ukrepov je dodelitev izredne finančne pomoči poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene z odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje.
3. člen 
(pravna podlaga de minimis) 
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v skladu z Uredbo Komisije EU (št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, št. L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
4. člen 
(oblika pomoči) 
Pomoči za blaženje posledic epidemije Covid-19 malim podjetnikom v Občini Kočevje se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. »podjetje« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost (tj. vsaka dejavnost ponujanja dobrin in storitev na trgu proti plačilu, ki pokriva vsaj stroške).
3. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. »upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč.
II. UPRAVIČENCI 
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);
– zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo);
– društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
7. člen 
(Kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)) 
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
8. člen 
(Ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.
(6) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki je davčni dolžnik.
(7) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(8) Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(9) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(10) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(11) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku deminimis pomoči.
(13) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
9. člen 
(osnovni pogoji) 
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo.
(2) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljuje le enkrat.
(3) Isti upravičeni stroški se iz katerega koli proračuna v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. člen 
(omejitve pomoči) 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni poslovni subjekti, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
c) so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev;
d) so že koristili državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
e) nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Kočevje.
III. VRSTE POMOČI 
11. člen 
Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za naslednje ukrepe:
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
2. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
3. Spodbujanje turistične promocije.
(Ukrepi) 
1. Subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19
(1) Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je nastala najemnikom poslovnih prostorov kot posledica prepovedi ali omejitve obratovanja zaradi razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni ali javni lasti na območju Občine Kočevje.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so:
a) samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS),
b) zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) in
c) društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas:
– ki jim je bilo z odredbo oziroma odlokom Republike Slovenije onemogočeno poslovanje,
– ki lahko dokažejo izpad prometa, kot posledica izrednih razmer zaradi razglašene epidemije Covid-19,
– ki imajo na dan razglašenih izrednih razmer registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje,
– ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški mesečnega najema poslovnega prostora in letnega vrta ali terase (velja za gostinske obrate) v zasebni ali javni lasti.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev, razen v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada,
– obratovalni stroški,
– stroški zamudnih obresti,
– vplačane varščine in are.
(7) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
2. Subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19
(1) Namen ukrepa je blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem zaradi prepovedi poslovanja ali zmanjšanega poslovanja kot posledica razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje nujnih obratovalnih stroškov, ki upravičencu nastajajo ne glede na poslovanje.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so:
a) samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS),
b) zadruge, ki so registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) in
c) društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) in imajo zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas:
– ki jim je bilo z odlokom Republike Slovenije onemogočeno poslovanje,
– ki lahko dokažejo izpad prometa, kot posledica izrednih razmer zaradi razglašene epidemije Covid-19,
– ki imajo na dan razglašenih izrednih razmer registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški v poslovnih in proizvodnih prostorih za:
– električno energijo,
– komunalne storitve,
– porabo vode.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev, razen v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada,
– stroški čiščenja in čistilnega materiala,
– stroški zavarovanja,
– stroški telekomunikacijskih storitev,
– stroški storitev upravnika,
– stroški v zasebnih prostorih,
– stroški zamudnih obresti.
(7) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
3. Spodbujanje turistične promocije
(1) Namen ukrepa je spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Cilj ukrepa je povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Kočevsko in enotno nastopanje na trgu turistične ponudbe, usmerjeno predvsem v privabljanje obiskovalcev in turistov v času po prenehanju ukrepov za preprečevanje širitve okužbe z virusom Covid-19.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti, ki so skladni s celostno grafično podobo destinacijske blagovne znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);
– sobodajalci, ki so vpisani v Register nastanitvenih obratov, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnje alineje.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški priprave, oblikovanja in tiska turističnih promocijskih materialov;
– stroški objav turističnih oglasov v časopisih, revijah in medijih;
– stroški preoblikovanja obstoječe ali postavitve nove spletne strani;
– stroški oglaševanja turistične ponudbe na socialnih omrežjih in portalih;
– stroški izvedbe ali udeležbe virtualnih sejmov.
(6) Posebna pogoja za dodelitev sredstev po tem ukrepu sta:
– da upravičenec predloži tržni načrt oziroma promocijski načrt, v katerem opredeli najmanj oglaševalske kanale, ciljno publiko (kupci) in cilje, ki jih želi doseči s promocijsko aktivnostjo,
– da upravičenec pri oglaševanju svoje aktivnosti poudari destinacijo Kočevsko in obvezno uporabi celostno grafično podobo destinacijske blagovne znamke Kočevsko, s katero upravlja Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
(7) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost, razen v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada,
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu,
– stroški pridobitve znakov kakovosti in certifikatov.
(8) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 70 % upravičenih stroškov.
(9) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
12. člen 
(način dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do sredstev pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa oziroma javnega poziva, skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse ali pa le za posamezne ukrepe oziroma del ukrepov.
(3) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča župan na predlog pristojnega organa občinske uprave, ki je odgovoren za izvedbo javnega razpisa in pregled ter ocenitev vlog.
(4) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in upravičenci se uredijo s pogodbo.
(5) Občina Kočevje lahko vse ali posamezen ukrep že objavljenega javnega razpisa do njegovega zaprtja kadarkoli razveljavi, v kolikor bo podoben ukrep razpisan tudi s strani države.
13. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek po razpisanih ukrepih;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– obdobje, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 10 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI 
14. člen 
(organi nadzora) 
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverja organ občinske uprave na način obveznega poročanja in po potrebi tudi fizičnega preverjanja pri upravičencu.
15. člen 
(sankcije za kršitelje) 
V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja, nedokončanja projekta in aktivnosti v roku ter kršenja drugih določil tega pravilnika je prejemnik dolžan vrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila.
16. člen 
(prerazporejanje sredstev) 
(1) V primeru morebitnega ostanka razpisanih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.
(2) O prerazporeditvah sredstev med ukrepi, na predlog pristojnega organa občinske uprave, odloči župan s sklepom.
VI. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti predhodnega pravilnika) 
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 69/20) z dne 15. 5. 2020.
Št. 007-0010/2020-13(623)
Kočevje, dne 4. novembra 2020
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost