Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2776. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020, stran 6779.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 83. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. dopisni seji dne 29. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 
1. člen 
Peti člen Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni tako, da se glasi:
»Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti neomejeno glede na proračunske uporabnike.«
Posamezna prerazporeditev sredstev iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati 20 % vseh planiranih sredstev posameznega proračunskega uporabnika, iz katerega se prerazporedijo sredstva.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.«
2. člen 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2020 ostanejo v nespremenjene in v veljavi še naprej.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2020-16
Šmarjeta, dne 29. oktobra 2020
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar 

AAA Zlata odličnost