Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2775. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje, stran 6775.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (ZŠpo-1; Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14-23; Uradni list RS, št. 26/14) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 12. redni seji dne 15. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Razkrižje (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področij športa.
3. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi s področja športa ter vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, in
– zasebni športni delavci.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Razkrižje,
– so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis (v nadaljevanju: JR) ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
– imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ, enakovredno tudi zavodi s področja VIZ, ki izvajajo javnoveljavne športne programe.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev športnih programov in področij) 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Obštudijske športne dejavnosti
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5 Kakovostni šport
1.6 Vrhunski šport
1.7 Šport invalidov
1.8 Športna rekreacija
1.9 Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
3.2 Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
3.3 Založništvo v športu
3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih društev in zvez
4.2 Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Športne prireditve
5.2 Javno obveščanje o športu
5.3 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
6. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja netekmovalnih športnih programov) 
(1) Sofinanciranje športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– šport invalidov: samo netekmovalni programi,
se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (NA UDELEŽENCA)
športni program je za udeleženca brezplačen
10
udeleženec pokriva do 50 % cene programa
5
udeleženec pokriva nad 50 % cene programa
0
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA
vodja programa je strokovno izobražen
10
vodja programa je strokovno usposobljen
5
vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen
0
ŠTEVILO VADEČIH V VADBENI SKUPINI (zahtevano število popolne vadbene skupine po kriteriju za vrednotenje)
skupina je številčno popolna (100 % in več)
10
skupina je številčno popolnjena 50 do 99 %
5
skupina je številčno popolnjena manj kot 50 %
0
UPORABA PRIMERNEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA
športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ brezplačen
10
športni objekt je v občini in za izvajalca LPŠ plačljiv
5
športni objekt se nahaja izven meja občine
1
(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
7. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja tekmovalnih športnih programov) 
(1) Sofinanciranje športnih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov: samo tekmovalni programi,
se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA
vodja programa je strokovno izobražen
10
vodja programa je strokovno usposobljen
5
vodja programa ni strokovno usposobljen/izobražen
0
USPEŠNOST/ KONKURENČNOST PANOGE (KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI)
izvajalec ima kategorizirane športnike OR, SR, MR
10
izvajalec ima kategorizirane športnike MLR, DR, PR
5
izvajalec nima kategoriziranih športnikov
0
POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE (TRADICIJA)
izvajalec neprekinjeno deluje 15 let in več
10
izvajalec neprekinjeno deluje več kot 5 in manj kot 15 let
5
izvajalec deluje manj kot 5 let
1
POMEN PANOGE ZA LOKALNO OKOLJE (ČLANSTVO)
izvajalec ima več kot 50 aktivnih članov 
10
izvajalec ima med 25 in 49 aktivnih članov
5
izvajalec ima manj kot 25 aktivnih članov
1
RAZŠIRJENOST PANOGE (REGISTRIRANI ŠPORTNIKI)
v NPŠZ je registriranih 1.500 športnikov in več
10
v NPŠZ je registriranih od 250 do 1.499 športnikov
5
v NPŠZ je registriranih manj kot 250 športnikov
1
RAZŠIRJENOST PANOGE (POPOLNE SKUPINE V URADNEM TEKMOVALNEM SISTEMU NPŠZ)
izvajalec ima štiri in več tekmovalne skupine
10
izvajalec ima dve do tri tekmovalne skupine
5
izvajalec ima eno tekmovalno skupino
1
(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 15 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak športni program se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za skupino športnih programov in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja vsakega športnega programa je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
(4) Programi, ki zberejo manj kot 15 točk (in več kot 5) se v postopku vrednotenja upoštevajo kot športni programi netekmovalnega značaja.
8. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja razvojnih dejavnosti) 
(1) Sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja v športu se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
deficitarnost strokovnega usposabljanja (veljavna licenca za tekoče leto)
število trenerjev/vodnikov z licenco je manjše od 50 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
10
število trenerjev/vodnikov z licenco je med 50 in 99 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
5
število trenerjev/vodnikov z licenco je enako ali večje kot število z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
2
deficitarnost strokovnega usposabljanja
število trenerjev/vodnikov z diplomo je manjše od 50 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
20
število trenerjev/vodnikov z diplomo je med 50 in 99 % števila z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
10
število trenerjev/vodnikov z diplomo je enako ali večje kot število z JR priznanih vadbenih skupin izvajalca
5
(2) Vrednotijo se vsi programi/projekti, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka v vsaki dejavnosti ločeno zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsaka dejavnost se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za razvoj in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih programov/projektov. Višina sofinanciranja vsakega programa/projekta je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
9. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja organiziranosti v športu) 
(1) Sofinanciranje organiziranosti v športu se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
delovanje/pomen na lokalnem nivoju (tradicija v letih – podatki AJPES)
izvajalec neprekinjeno deluje 15 let in več
10
izvajalec neprekinjeno deluje več kot 5 in manj kot 15 let
5
izvajalec deluje manj kot 5 let
1
organiziranost na lokalni ravni
izvajalec ima več kot 50 aktivnih članov
10
izvajalec ima med 25 in 49 aktivnih članov
5
izvajalec ima manj kot 25 aktivnih članov
1
razširjenost izvajalcev tekmovalnih programov
izvajalec ima štiri in več tekmovalnih selekcij
10
izvajalec ima dve do tri tekmovalne selekcije
5
izvajalec ima eno tekmovalno selekcijo
1
razširjenost izvajalcev netekmovalnih programov
izvajalec ima osem in več vadbenih skupin
10
izvajalec ima med tri in sedem vadbenih skupin
5
izvajalec ima eno ali dve vadbeni skupini
1
(2) Vrednotijo se vsi izvajalci, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsakega izvajalca se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za organiziranost v športu in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih izvajalcev. Višina sofinanciranja za delovanje vsakega izvajalca je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
10. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja športnih prireditev in promocije) 
(1) Sofinanciranje športnih prireditev se izvede na podlagi naslednjih meril:
MERILO ZA IZBIRO PROGRAMA
POGOJI ZA TOČKOVANJE
ŠTEVILO TOČK
množičnost športne prireditve
na prireditvi nastopa 50 udeležencev in več
10
na prireditvi nastopa med 25 in 49 udeležencev
5
na prireditvi nastopa do 25 udeležencev
1
raven športne prireditve
uradno priznana športna prireditev mednarodne ravni
10
uradno priznana športna prireditev državne ravni
5
športna prireditev lokalnega pomena
1
osnovni namen (ustreznost) športne prireditve
športna prireditev je namenjena izključno otrokom
10
prireditev je izključno športna in namenjena vsem
5
prireditev je pretežno športna
1
(2) Vrednotijo se vsi programi, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka v vsakem področju ločeno zberejo najmanj 10 točk. Merila za vrednotenje se opredelijo z LPŠ in objavijo v JR.
(3) Vsak projekt se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med v LPŠ/JR določeno višino sredstev za prireditve/promocijo in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih projektov/prireditev. Višina sofinanciranja vsakega projekta/prireditve je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
11. člen 
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja drugih področij športa) 
Merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja:
– športnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojnih dejavnosti (statusne pravice športnikov, založništvo v športu, znanstveno-raziskovalna dejavnost, informacijsko-komunikacijska tehnologija),
– javnega obveščanja v športu,
– športne dediščine in muzejske dejavnosti v športu,
– družbene in okoljske odgovornosti športa
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema, in objavi v JR.
12. člen 
(veljavnost meril za izbiro, sofinanciranje in vrednotenje) 
Merila za izbor, sofinanciranje in vrednotenje programov in področij športa se v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini sofinanciranja programov in področij športa ne smejo spreminjati.
13. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo in občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij,
– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov in področij.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, po predhodnem soglasju Odbora za družbene dejavnosti in Občinske športne zveze (v nadaljevanju: OŠZ) pa sprejme Občinski svet Občine Razkrižje. V primeru, da OŠZ ne obstaja, soglasje k LPŠ daje pristojna pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveza športnih zvez.
14. člen 
(postopek sofinanciranja LPŠ) 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se lahko izvede z:
– izvedbo javnega razpisa,
– sklenitvijo neposredne pogodbe.
15. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Vsaj eden od članov komisije mora biti javni uslužbenec občinske uprave.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
16. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, Odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep po začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ, občinska uprava pa izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
17. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile sprejete. Odpiranje vlog ni javno.
(4) Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(6) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
18. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
19. člen 
(odločba o izbiri) 
(1) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
20. člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
21. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov in področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
22. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne programe in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
23. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
24. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 38/04) in Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 38/04).
25. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2020-1
Šafarsko, dne 27. oktobra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost