Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2774. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Prestranek, stran 6774.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10, 48/16) je župan Občine Postojna sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grad Prestranek 
1. Splošno 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Grad Prestranek (v nadaljevanju: OPPN za Grad Prestranek).
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, ker pobuda poleg vsebine iz tretjega odstavka 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP2, vsebuje tudi navedbo potrebnih investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno in družbeno infrastrukturo ter okvirne roke za izvedbo, kot je to določeno za vsebino izhodišč v prvem odstavku 108. člena ZureP-2.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Zgodovina nastanka gradu v Prestranku sega v 16. stoletje. Zgrajen je bil na pravokotni osnovi z zaprtim notranjim dvoriščem. Ob ureditvi žrebčarne za potrebe Kobilarne Lipica je bil prezidan in po drugi vojni bil preurejen v stanovanja delavcev kmetijske zadruge. Kompleks obsega grad, senico, fantovsko hiša in večji štirikraki objekt, v katerem je pokrita jahalnica. Severno od gradu je več gospodarskih poslopij iz različnih obdobij. Večina objektov je danes v slabem stanju, nekateri so ruševine. Z OPPN je predvidena prenova gradu, ki je skladna s konceptom celostnega ohranjanja kulturne dediščine. V vplivnem območju gradu bodo posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju gradu.
Kompleks je potrebno obnoviti in mu najti ustreznejšo namembnost, zato se z OPPN spreminja tudi podrobnejša namenska raba prostora.
Z OPPN se načrtuje tudi ustrezna ureditev prometa ter objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
3. Območje OPPN in predmet načrtovanja 
Območje OPPN za Grad Prestranek obsega enote urejanja prostora (EUP) z oznakami PR-003, PR-005, PR-006, PR-011 ter del območja z oznako EUP PR-012. Površina območja je 8,9 ha. Območje OPPN se v fazi izdelave OPPN lahko spremeni.
Predmet OPPN je ureditev širšega območja grajskega kompleksa s programsko obogatitvijo prostora.
Predvidene prostorske ureditve obsegajo:
– prenovo gradu,
– prenovo pomembnejših stavb na posestvu,
– odstranitev dotrajanih stavb,
– novogradnjo stavb,
– krajinsko arhitekturne ureditve,
– ureditev prometne infrastrukture ter objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
Z OPPN se bo skladno z ZUreP-2 spremenila namenska raba v EUP PR-005, in sicer iz površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (oznaka namenske rabe IK) v površine za turizem (oznaka namenske rabe BT). Preveri se tudi možnost spremembe namenske rabe v delu EUP PR-011 iz površin za turizem (oznaka namenske rabe BT) v druge zelene površine (oznaka namenske rabe ZD).
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih konkretnih smernic oziroma mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag. Izdelati je potrebno geodetski načrt območja.
OPPN bo po vsebini, obliki in načinu priprave skladen z določili veljavne prostorske zakonodaje.
5. Roki za pripravo OPPN 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov skladno z veljavno zakonodajo o urejanju prostora. V primeru, da bo za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki, določeni v veljavni zakonodaji o varstvu okolja.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti 
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom ZUReP-2. Dopolnjen osnutek OPPN se javno objavi ter javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno dajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, načinom dajanja pripomb in rokov za njihovo podajanje, seznanjena preko javnega naznanila o javni razgrnitvi.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN 
Izdelavo OPPN in vse potrebne strokovne podlage bo financiral investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Postojna in investitorjem.
9. Veljavnost sklepa o pričetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2020
Postojna, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič

AAA Zlata odličnost