Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2772. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, stran 6772.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. in prvega odstavka 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (Uradni list RS, št. 49/15 – uradno prečiščeno besedilo in 33/18) se v 16. členu v četrtem odstavku spremeni četrta alineja, ki se glasi:
»– po enega predstavnika iz enote Brezovica ali enote OŠ Brezovica.«.
V petem odstavku se doda napovedni stavek, ki se glasi: »Predstavnike staršev za svet vrtca volijo starši na svetu staršev, po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh enot vrtca:«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Premestitev predstavnika delavcev zavoda ali otroka, katerega starš je predstavnik staršev v svetu vrtca, med trajanjem mandata sveta vrtca v drugo enoto vrtca, se šteje za enakomerno zastopanost članov sveta vrtca do izteka mandata, za katerega je predstavnik delavcev zavoda ali starš imenovan.«
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
2. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v 60 dneh« nadomesti z besedilom »v 8 dneh«.
3. člen 
V 33. členu se v drugem odstavku besedilo »po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo« spremeni tako, da se glasi: »po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo«.
4. člen 
V 37. členu se v prvem odstavku za besedo »pogodbo« črtata vejica in besedilo »ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu«.
5. člen 
V 46. členu se črta drugi odstavek.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost