Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2770. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, stran 6771.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. in prvega odstavka 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 93/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v 16. členu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Mandat predstavniku delavcev zavoda v svetu zavoda preneha z delovnim razmerjem v zavodu.«.
2. člen 
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »v 60 dneh« nadomesti z besedilom »v 8 dneh«.
3. člen 
V 27. členu se v tretjem odstavku za besedo »ravnatelj« črtata vejica in besedilo: »potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje učiteljskega zbora«.
4. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku črta besedilo: »in ima najmanj pet let naziv mentor«.
5. člen 
V 30. členu se v drugem odstavku v peti alineji črta besedilo: »in pomočnika ravnatelja«.
6. člen 
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo »po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo« spremeni tako, da se glasi: »po enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo«.
7. člen 
V 38. členu se v prvem odstavku za besedo »pogodbo« črtata vejica in besedilo »ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu«.
V drugem odstavku se besedilo »s šolsko upravo, na območju katere ima šola sedež« nadomesti z besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo«.
8. člen 
V 46. členu se črta drugi odstavek.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovica pri Ljubljani, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost