Uradni list

Številka 158
Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

Kazalo

2764. Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D), stran 6733.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.
Št. 003-02-8/2020-7
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1D) 
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) se v 50. členu v sedmem odstavku besedi »minimalne plače« nadomestita z besedilom »osnove iz 43. člena in prvega odstavka 46. člena tega zakona, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Osebi, ki ji Republika Slovenija plačuje prispevke v skladu s sedmim odstavkom 50. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) ob uveljavitvi tega zakona, center uskladi obseg in trajanje te pravice v skladu s tem zakonom najpozneje do 30. junija 2021. Kot osnova za plačilo prispevkov se upošteva osnova iz 43. člena in prvega odstavka 46. člena zakona, iz leta 2019, preračunana na polni delovni čas, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače, zmanjšane za osnovo, od katere je Republika Slovenija plačevala prispevke zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega do 31. decembra 2019.
3. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 541-01/20-12/26
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 1207-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost