Uradni list

Številka 154
Uradni list RS, št. 154/2020 z dne 24. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 154/2020 z dne 24. 10. 2020

Kazalo

2692. Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6539.

  
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
S to odredbo se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določajo začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij za zdravnike sekundarije (v nadaljnjem besedilu: sekundarij), doktorje dentalne medicine pripravnike (v nadaljnjem besedilu: pripravnik) ter zdravnike specializante in doktorje dentalne medicine specializante (v nadaljnjem besedilu: specializant).
2. člen 
(1) Sekundariat, pripravništvo in specializacija (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) se ne glede na programom usposabljanja v času razglašene epidemije COVID-19 opravljajo tako, da se sekundarij, pripravnik in specializant vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.
(2) Sekundarij, pripravnik in specializant delo iz prejšnjega odstavka opravlja pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi pooblaščeni izvajalec oziroma delodajalec.
3. člen 
(1) Za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 lahko delodajalec sekundarija, pripravnika in specializanta pozove na delo.
(2) Če delodajalec iz prejšnjega odstavka nima potrebe po sodelovanju sekundarija, pripravnika oziroma specializanta pri izvajanju zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19, se sekundarija, pripravnika in specializanta kar najbolj vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19, pri pooblaščenem izvajalcu.
4. člen 
(1) Sekundariju, pripravniku in specializantu, ki na podlagi prejšnjega člena ne opravlja dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programu usposabljanja, se usposabljanje ustrezno podaljša.
(2) Predlog za podaljšanje iz prejšnjega odstavka da nadzorni oziroma glavni mentor sekundarija, pripravnika oziroma specializanta.
5. člen 
(1) Pogodba o zaposlitvi sekundarija, pripravnika in specializanta, veljavna ob uveljavitvi te odredbe, ostane v veljavi za čas trajanja ukrepov iz te odredbe oziroma do prvega možnega opravljanja strokovnega ali specialističnega izpita.
(2) Pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka preneha veljati, če je sekundariju, pripravniku ali specializantu odobrena specializacija in na tej podlagi omogočena nova zaposlitev.
6. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister, pristojen za zdravje, ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
7. člen 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja specializacij in sekundariata v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 145/20).
8. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-132/2020
Ljubljana, dne 24. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0103
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost