Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2020 z dne 21. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2020 z dne 21. 10. 2020

Kazalo

2606. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 6321.

  
Na podlagi prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) ter drugega odstavka 13. člena in šestega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti 
1. člen 
V Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18) se v 11. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se strokovni izpit za poklic magistra farmacije/magistrico farmacije opravlja pri Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Fakulteta za farmacijo), ki je pooblaščena za opravljanje strokovnih izpitov za navedeni poklic.«.
2. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku beseda »opravlja« nadomesti z besedo »opravljata«, za besedo »ministrstvo« pa doda besedilo »in Fakulteta za farmacijo«.
3. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(opravljanje strokovnega izpita s pomočjo tolmača) 
(1) Kandidati, ki v Republiki Sloveniji zaključijo študij v jeziku, ki ni slovenski, lahko opravljajo strokovni izpit s pomočjo tolmača, navedenega v seznamu sodnih tolmačev na Ministrstvu za pravosodje. Stroške tolmača krije kandidat sam.
(2) Glede stroškov iz prejšnjega odstavka se uporablja pravilnik, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače.«.
4. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(pristop k strokovnemu izpitu) 
(1) Kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu največ petkrat, pri čemer se kot en pristop k strokovnemu izpitu šteje opravljanje posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti.
(2) Kandidat se lahko od strokovnega izpita odjavi najpozneje sedem dni pred izpitnim rokom.
(3) Če se kandidat ne odjavi od strokovnega izpita v skladu s prejšnjim odstavkom oziroma brez opravičljivega razlogane pristopi k opravljanju posamezne vsebine ali pa strokovnega izpita v celoti, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(4) Opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka je bolezen, poškodba oziroma drug izreden in nepredvidljiv zunanji dogodek, ki ga kandidat izkaže z ustreznim dokazilom, ki ga predloži pooblaščenemu zavodu in Fakulteti za farmacijo oziroma ministrstvu, in sicer najpozneje v treh dneh po izpitnem roku.«.
5. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(komisija za strokovni izpit) 
(1) Komisija za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: komisija) je najmanj tričlanska. Nabor članov za sestavo komisije s sklepom določi minister, razen v pooblaščenih zavodih za izvajanje strokovnega izpita in na Fakulteti za farmacijo, kjer nabor članov za sestavo komisije določi direktor zavoda oziroma dekan fakultete.
(2) Član komisije mora imeti izobrazbo najmanj 8. ravni v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora imeti član komisije za strokovne vsebine poklicnega področja izobrazbo najmanj 8. ravni v skladu z zakonom, k ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, če ta ne obstaja, pa vsaj 7. raven v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, opravljen strokovni izpit iz zdravstvene dejavnosti in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja, iz katerega se opravlja strokovni izpit, po opravljenem strokovnem izpitu iz zdravstvene dejavnosti.
(4) Preverjanje znanja iz urgentne medicine oziroma urgentnih stanj v dentalni medicini preverja zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist.
(5) Predsednik komisije je član komisije, ki preverja znanje iz vsebine področna zakonodaja.
(6) Komisijo za strokovne izpite magistrov farmacije/magistric farmacije pri Fakulteti za farmacijo imenuje minister na predlog navedene fakultete.
(7) Za predsednika in člana komisije, ki ni javni uslužbenec, se glede izogibanja nasprotja interesov in ravnanja z darili smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki veljajo za javne uslužbence.«.
6. člen 
V 24. členu se črta besedilo »in povračilo stroškov v zvezi z delom«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-74/2019
Ljubljana, dne 12. oktobra 2020
EVA 2019-2711-0047
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina