Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020

Kazalo

2538. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23, stran 6192.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 9. in 27. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 47/19) je župan Občine Škofljica dne 8. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto F23 
1. člen 
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje funkcionalne enote F23 se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19), v nadaljevanju sdZN. Območje je v veljavnem OPN Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 78/19; v nadaljevanju OPN) opredeljeno v EUP ŠK18, ki se ureja skladno s tipom gradbene enote varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov.
(2) Investitor želi z izdelavo sdZN določiti nove pogoje gradnje na zemljiščih s parcelnimi št. 737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697 Lanišče. Za potrebe gradnje infrastrukturnih objektov, funkcioniranja enote F23 in lastništva zemljišč je v postopku sdZN dovoljena natančnejša geodetska uskladitev oziroma določitev popravka meje funkcionalne enote F23.
2. člen 
Pravna podlaga za pripravo sdZN so Zakon o urejanju prostora 2 (Uradni list RS, št. 61/17), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 78/19) in Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19).
3. člen 
Območje sdZN
(1) Območje izdelave sdZN obsega zemljišča s parcelnimi št. 737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697 Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 9.500 m2.
(2) Na osnovi izdelanih izhodišč ter izraženih interesov pripravljavca sdZN in lastnikov zemljišč se območje sdZN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
4. člen 
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni posegi ne vplivajo negativno na celovitost prostorske ureditve. Strokovne rešitve se uskladi s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave sdZN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev gradnje objektov in funkcionalnost enote F23 skladno z dopustnimi dejavnostmi trenutno veljavnega podrobnega izvedbenega akta.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– pripravljena Izhodišča št. 3500-20/2020, ki predvidevajo minimalne spremembe prostorsko izvedbenih pogojev v funkcionalni enoti F23. Izhodišča so sestavni del oziroma priloga tega Sklepa.
– upošteva se namenska raba prostora, določena z veljavnim OPN,
– upošteva se obstoječe stanje in lega v prostoru ter prostorske omejitve, ki iz tega izhajajo,
– upošteva se prometne ureditve območja in predvidene navezave območja na javno cestno omrežje,
– upošteva se mnenja in smernice, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora.
6. člen 
Vrsta postopka:
Postopek priprave sdZN poteka skladno z določbami od 118. do 121. ter 123. člena ZUreP-2.
7. člen 
Okvirni plan za pripravo sdZN
Roki za pripravo sdZN in njegovih posameznih faz so opredeljeni v 7. točki Izhodišč – priloga tega Sklepa. Roki so okvirni in se lahko zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora ali izdelave CPVO tudi podaljšajo.
8. člen 
Navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora
(1) Občina pripravi osnutek sdZN na podlagi stanja v prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sdZN Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek sdZN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo mnenja. Če mnenja v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da ga nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj so navedeni v pripravljenih Izhodiščih – priloga tega Sklepa.
(a) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso zavedeni v Izhodiščih, se jih v postopek vključi naknadno. 
9. člen 
Načrt vključevanja javnosti
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 112. člena ZUreP-2.
10. člen 
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki zagotavlja sredstva za izdelavo sdZN.
(3) Dodatne strokovne podlage se izdelajo, v kolikor bodo zahtevani s strani nosilcev urejanja prostora.
11. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-10/2020
Škofljica, dne 8. oktobra 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti