Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2020 z dne 15. 10. 2020

Kazalo

2532. Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020, stran 6184.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopek dodelitve finančne pomoči v prireji govejega mesa zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020 za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020 (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).
(2) Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja pomeni proizvodnjo, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. govedo je moško govedo (biki, voli in teleta) oziroma žensko govedo (krave in telice), ki je starejše od dvanajstih mesecev;
3. enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč iz Priloge, ki je sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi govedo in ga je dal v zakol, izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.
(2) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne pomoči po tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev finančne pomoči) 
Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči po tem odloku izpolnjevati naslednje pogoje:
1. do 10. julija 2020 je oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
2. v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 je dal v zakol, odpremo ali izvoz govedo, starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev;
3. za govedo iz 2. točke tega člena morajo biti v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) priglašeni vsi odhodi goveda iz kmetijskega gospodarstva do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) prevzame podatke iz CRG 20. oktobra 2020. V obdobje reje iz prejšnje točke se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
5. vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70 % števila govedi od števila govedi, ki jih je imel na 31. maj 2020;
6. govedo iz prejšnje točke, ki je na presečne datume iz tega odloka na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi, se prišteje k številu goved na kmetijskem gospodarstvu.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za finančno pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do višine 4.200.000 eurov.
(2) Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila govedi, ki ga je upravičenec oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.
(3) Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 100 eurov.
(4) Skupna višina finančne pomoči na upravičenca se izračuna tako, da se število govedi iz drugega odstavka tega člena pomnoži z vrednostjo iz prejšnjega odstavka.
(5) Za posamezno govedo se finančna pomoč po tem odloku lahko dodeli le enkrat.
(6) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Pomoč se upravičencu ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(8) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(9) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upravičenca, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
Zahtevek mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.
7. člen 
(odločba o finančni pomoči) 
(1) V izreku odločbe o finančni pomoči se navede, da gre za pomoč de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navede njen popoln naslov in sklic na objavo v uradnem glasilu.
(2) Odločbo o odobritvi sredstev izda agencija najpozneje do 1. decembra 2020.
8. člen 
(preveritev pred odobritvijo finančne pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posamezno kmetijsko gospodarstvo upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija v petnajstih dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Republike Slovenije preveri, ali ima vlagatelj na dan oddaje zahtevka neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presegajo 50 eurov.
(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka iz uradnih evidenc.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili o dodeljenih finančnih pomočeh deset let od dneva dodelitve zadnje finančne pomoči po tem odloku.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-42/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2330-0107
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti