Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2020 z dne 10. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2020 z dne 10. 10. 2020

Kazalo

2521. Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, stran 6167.

  
Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za demografijo (v nadaljnjem besedilu: urad), ki opravlja naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen 
Urad opravlja naslednje naloge:
1. spremlja in analizira demografska gibanja na državni ravni in v posameznih regijah;
2. v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;
3. usklajuje in pripravlja ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje;
4. v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov;
5. pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja demografske politike, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije;
6. v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi usklajuje bivanjsko politiko starejših, s poudarkom na neinstitucionalnih oblikah bivanja in medgeneracijskega sobivanja;
7. v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja, usklajuje in izvaja ukrepe demografske politike v skladu s posebnimi regijskimi demografskimi izzivi v skladu z nacionalnimi strategijami;
8. ozavešča družbo o demografskih izzivih, spremenjenih medgeneracijskih razmerjih, potrebi po medgeneracijskem sodelovanju in o posameznikovi odgovornosti do aktivnega staranja;
9. pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
10. spremlja demografsko politiko drugih držav, vzpostavlja sodelovanje s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske unije in drugih državah ter predlaga Vladi Republike Slovenije posnemanje dobrih praks za izboljšanje demografske slike v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(1) Urad vodi direktor.
(2) Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Direktor je za delo urada odgovoren vladi.
4. člen 
(1) Direktor urada ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju urada in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih določi direktor.
(2) Namestnika imenuje in razrešuje direktor.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu sprejme direktor v desetih dneh po njegovem imenovanju in ga pošlje vladi v soglasje.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo (Uradni list RS, št. 113/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. januarja 2021.
Št. 00701-22/2020
Ljubljana, dne 10. oktobra 2020
EVA 2020-1511-0007
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina