Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020

Kazalo

2446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 5697.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 21. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15 in 9/18) se v 2. členu v napovednem stavku 2. točke in v 3. točki besedilo »javnega zbiranja ponudb« nadomesti z besedilom »izvedenega razpisa o javni dražbi«.
Štirinajsta alineja 4. točke se spremeni, tako ga se glasi:
»– postavitev opreme,«.
2. člen 
V II. poglavju se naslov spremeni tako, da se glasi:
»II. POSTOPEK PRIDOBITVE POSEBNE RABE JAVNE POVRŠINE«. 
3. člen 
V 3. členu se prvi in drugi odstavek spremenita, tako da se glasita:
»(1) Posebna raba javne površine za namene iz 2. in 3. točke prejšnjega člena se pridobi s sklenitvijo pogodbe, s katero MOL dogovori posebno rabo javne površine z najugodnejšim dražiteljem na podlagi izvedene javne dražbe.
(2) Posebna raba javne površine za namene iz 4. in 5. točke prejšnjega člena se ob izpolnjevanju pogojev iz tega odloka lahko pridobi na podlagi dokončnega dovoljenja, ki ga v upravnem postopku izda organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), na podlagi vloge, če MOL ali javnopravna oseba, katere ustanovitelj je MOL, ne potrebuje javne površine za svoje namene. Pristojni organ odloči o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi izdaje dovoljenja po prostem preudarku.«.
4. člen 
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»4. člen
Za izvedbo javne dražbe za namene iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«.
5. člen 
V 8. členu se za besedilom »pred izdajo dovoljenja« doda besedilo »ali sklenitvijo pogodbe«, pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »s katerim se preveri skladnost posebne rabe z veljavnimi prostorskimi akti.«.
6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Kostanj se prodaja iz enotno oblikovanih ut, ki jih postavi MOL. Lokacije ut določi MOL v objavi razpisa o javni dražbi.«.
7. člen 
V 13. členu v prvem odstavku:
– se za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– ograjevanje območja gostinskega vrta z ograjami ni dovoljeno, razen v primerih, določenih skladno z veljavnimi prostorskimi akti,«,
– dosedanja peta do osma alineja postanejo šesta do deveta alineja.
8. člen 
V III. poglavju se naslov 8. točke dopolni tako, da se glasi:
»8. Cvetlična korita in lončnice«.
9. člen 
V 17. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Velikost cvetličnega korita znaša največ 50 x 50 cm.«.
10. člen 
21. člen se spremeni, tako da se glasi:
»21. člen
(1) Spontani ulični nastop na javni površini je dovoljen, če se z njim ne ovira javne rabe javne površine zaradi števila nastopajočih ali gledalcev.
(2) Izvajalec spontanih uličnih nastopov je lahko na eni lokaciji največ dve uri na dan. Uporaba opreme za ozvočenje ni dovoljena.
(3) Čas, v katerem so dovoljeni spontani ulični nastopi, je:
a) od 1. maja do 30. septembra in od 1. decembra do 31. decembra: od ponedeljka do petka: od 16.00 do 18.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure, ob sobotah: od 10.00 do 12.00 ure, od 16.00 do 18.00 ure in od 20.00 do 22.00 ure in ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti: od 10.00 do 14.00 ure,
b) od 1. oktobra do 30. aprila, razen v času od 1. decembra do 31. decembra: od ponedeljka do petka: od 17.00 do 20.00 ure, ob sobotah: od 10.00 do 12.00 ure in od 17.00 do 20.00 ure in ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti: od 10.00 do 14.00 ure.
(4) Spontani ulični nastopi so dovoljeni na naslednjih lokacijah: na ploščadi pri Figovcu, v Parku slovenske reformacije, v Miklošičevem parku, na Nazorjevi ulici, v podhodu pri Moderni galeriji, v parku Zvezda, na Dvornem trgu, na Šuštarskem mostu, na Bregu pri Hribarjevem spomeniku, na Gornjem trgu pri vodnjaku, na Gallusovem nabrežju, na Hradetskega mostu, na Špici, na Trgu francoske revolucije, na Trubarjevi cesti, na Mesarskem mostu, na Prekmurskem trgu, na Čopovi ulici in na Prešernovem trgu. Lokacije spontanih uličnih nastopov so prikazane na grafičnem prikazu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka.
(5) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom ali točko a) ali točko b) tretjega odstavka ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom ali točko a) ali točko b) tretjega odstavka ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.«.
11. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za nekomercialne namene je ob vhodih v poslovne prostore objektov dovoljena postavitev enega kosa opreme v zvezi z dejavnostjo uporabnika, ki sme biti od vhoda objekta na obe strani oddaljen največ 50 cm.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen usmerjanja k poslovnim subjektom v atrijih ali nadstropjih, ki nimajo neposrednega vhoda z javne površine, je pred vhodom v atrij dopustno postaviti en skupni prenosni ulični pano tipa A za celoten objekt. Postavitev druge opreme ni dopustna.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
12. člen 
V 28. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– uporabljati javno površino brez pogodbe za posebno rabo javne površine za katerikoli namen iz 2. ali 3. točke 2. člena tega odloka ali brez dovoljenja za posebno rabo javne površine za katerikoli namen iz 4. ali 5. točke 2. člena tega odloka,«.
13. člen 
V IV. poglavju se naslov dopolni tako, da se glasi:
»IV. OBČINSKA TAKSA IN UPORABNINA«. 
14. člen 
V 29. členu se v prvem odstavku pika na koncu sedme alineje nadomesti z vejico in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– postavitev cvetličnih korit.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Višina občinske takse za posebno rabo javne površine znaša:
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. maja do 30. septembra
0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. oktobra do 30. aprila
0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območju ožjega mestnega središča, Krakovskega nasipa in Eipprove ulice
0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom, na ostalih območjih
0,25 eura/m²/dan
lončnice
100,00 eurov/leto
elektro polnilna točka
100,00 eurov/leto
postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo starin, nakita, knjig, umetniških in etnografskih predmetov, za postavitev opreme in naprav ter premičnih stojnic za prodajo lastnih kmetijskih pridelkov ali izdelkov, ter za prodajo blaga pred prodajalno
1,00 euro/m²/dan
vozički za prodajo pečene in/ali kuhane koruze v storžih ali mandljev
250,00 eurov/mesec
gradbeni oder ali gradbišče do 100 m² 
1,00 euro/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče od 100 m² do 500 m²
0,80 eura/m²/dan
gradbeni oder ali gradbišče nad 500 m² 
0,50 eura/m²/dan
otvoritve poslovnega prostora do 100 m² 
200,00 eurov/dan
otvoritve poslovnega prostora nad 100 m²
300,00 eurov/dan
javna prireditev ali javni shod z opremo
200,00 eurov/dan
stojnica za nekomercialni namen 
10,00 eurov/dan
postavitev podesta
500,00 eurov/mesec
razna oprema za posamezni kos
100,00 eurov/leto
prirejanje razstav
5,00 eurov/dan
zabavna prireditev
2.000,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih spotov na območju ožjega mestnega središča 
800,00 eurov/dan
snemanje komercialnih oglaševalskih spotov na ostalih območjih 
500,00 eurov/dan
športna infrastruktura za posamezen kos
100,00 eurov /leto
turistična infrastruktura za posamezen kos
100,00 eurov /leto
15. člen 
Za 29. členom se dodata nova 29.a in 29.b člen, ki se glasita:
»29.a člen 
Izklicna vrednost uporabnine za uporabo javne površine za posebno rabo brez davka na dodano vrednost znaša:
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na Prešernovem trgu 
120.000,00 eurov/ leto
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. maja do 30. septembra 
0,72 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območjih za pešce za čas od 1. oktobra do 30. aprila 
0,50 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na območju ožjega mestnega središča 
0,47 eura/m²/dan
gostinski vrt, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, na ostalih območjih 
0,25 eura/m²/dan
kiosk na območju ožjega mestnega središča 
1,00 euro/m²/dan
kiosk na ostalih območjih
0,58 eura/m²/dan
uta za prodajo kostanja na Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju 
9.000,00 eurov/ sezono
uta za prodajo kostanja na območjih za pešce v ožjem mestnem središču 
7.000,00 eurov/ sezono
uta za prodajo kostanja na območju ožjega mestnega središča (razen na območju za pešce) 
1.500,00 eurov/ sezono
uta za prodajo kostanja na ostalih območjih 
500,00 eurov/ sezono
29.b člen 
Uporabnik posebne rabe javne površine ni dolžan plačati občinske takse ali uporabnine, če javne površine zaradi izvedbe dogodkov ali del, ki so odobreni s strani MOL, v času trajanja dogodkov ali del ne more uporabljati, o čemer se za primere uporabe javne površine za namene iz 2. in 3. točke 2. člena tega odloka odloči z odločbo pristojnega organa, v primeru posebne rabe javne površine za namene iz 4. in 5. točke 2. člena tega odloka pa s sklenitvijo aneksa k pogodbi.«.
16. člen 
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nadzor nad posebno rabo javnih površin, za katere se z uporabnikom sklene pogodba, opravlja pristojni organ.«.
17. člen 
Doda se nova priloga 1 – lokacije spontanih uličnih nastopov, ki je sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Postopki izdaje dovoljenj za posebno rabo javnih površin za namene iz 2. in 3. točke 2. člena Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15 in 9/18), začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo v skladu z določbami Odloka o posebni rabi javnih površin v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 105/15 in 9/18).
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-58/2019-11
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost