Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020

Kazalo

2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 5697.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji 21. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Odloku o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10, 47/11, 105/15 in 63/17) se v 3. členu drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.«.
2. člen 
V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »decembra«.
3. člen 
V 6. členu se beseda »odlagališče« nadomesti z besedama »RCERO Ljubljana«.
4. člen 
V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin ter ju predelovati,«.
5. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v potrditev. Obračunsko obdobje znaša eno leto.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe 5. člena tega odloka, ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
Št. 354-374/2020-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost