Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2020 z dne 8. 10. 2020

Kazalo

2442. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2020, stran 5695.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 11. redni seji dne 1. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni 1. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/ Podskupina kontov/Konto
Rebalans I. 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1,931.947
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,609.451
70
DAVČNI PRIHODKI 
1,364.119
700 Davki na dohodek in dobiček 
1,233.814
703 Davki na premoženje 
103.526
704 Domači davki na blago in storitve 
26.779
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
245.332
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
150.669
711 Takse in pristojbine 
522
712 Denarne kazni 
2.298
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
25.343
714 Drugi nedavčni prihodki 
66.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
58.437
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
10.950
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
47.487
73
PREJETE DONACIJE 
500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
263.559
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
196.360
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
67.199
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2,031.338
40
TEKOČI ODHODKI 
696.411
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
243.577
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
41.388
402 Izdatki za blago in storitve 
401.524
403 Plačila domačih obresti 
3.422
409 Rezerve 
6.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
710.052
410 Subvencije 
45.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
448.201
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
70.354
413 Drugi tekoči domači transferi 
146.497
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
606.394
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
606.394
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
18.481
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.481
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–99.391
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.000
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
354.840
50
ZADOLŽEVANJE
354.840
500 Domače zadolževanje 
354.840
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
68.921
55
ODPLAČILO DOLGA
68.921
550 Odplačilo domačega dolga 
68.921
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
185.528
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
285.919
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)
99.391
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(9009 Splošni sklad za drugo)
–185.528
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni 10. člen in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 354.839,75 evrov.
Od tega zneska se lahko Občina Cankova na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin zadolži do višine 46.879,00 eurov za namen financiranja investicijskega projekta.«
4. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
5. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2020
Cankova, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 

AAA Zlata odličnost