Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2438. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovna cona Klek«, stran 5688.

  
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovna cona Klek« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovna cona Klek« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komunalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko (meteorno in fekalno) in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žužemberk (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Žužemberk).
(3) Splošni odlok Občine Žužemberk se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse vrste nove komunalne opreme in obsega območje Ureditvene enote 1 (UE1) in Ureditvene enote 2 (UE2), kot sta opredeljeni v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek (Uradni list RS, št. 1/17).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in predvidena komunalna oprema) 
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so načrtovani s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se bo novozgrajena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini. Gre za obstoječe cestno, obstoječe kanalizacijsko in obstoječe vodovodno omrežje, za območje pa se bo izvajala obvezna gospodarska služba zbiranja in ravnanja z odpadki, vse v skladu z določili Splošnega odloka Občine Žužemberk.
(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna ureditev nove komunalne opreme. Gre za novo cestno omrežje, vključno z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem, novo vodovodno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda in novo meteorno kanalizacijo. Za stavbna zemljišča na območju je predvidena tudi opremljenost z elektroenergetskim in telekomunikacijskim omrežjem, pri čemer bodo za to poskrbeli upravljavci posameznih sistemov. Za izvedbo infrastrukture kot tudi za kasnejšo gradnjo objektov je nujna predhodna sanacija in izravnava platoja z odkopom brežin.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Komunalna oprema
Skupni stroški v EUR
Proračunska sredstva 
in ostali viri
Obračunski stroški v EUR
1. nova cestna infrastruktura
467.883
355.591
112.292
2. nova meteorna kanalizacija
141.871
107.822
34.049
3. nova fekalna kanalizacija
46.139
35.066
11.073
4. nova vodovodna infrastruktura
94.631
71.920
22.711
Skupaj nova komunalna oprema
750.524
570.398
180.126
7. člen 
(časovni načrt) 
Gradnja nove komunalne opreme na območju opremljanja in predaja le-te v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do konca leta 2025.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Žužemberk iz proračuna, delno v obliki nepovratnega vložka proračuna, delno pa na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev za plačilo komunalnega prispevka na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) se obvezno povzame po Splošnem odloku Občine Žužemberk.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Komunalna oprema
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
4,31
21,53
2. nova meteorna kanalizacija
1,31
6,53
3. nova fekalna kanalizacija
0,42
2,12
4. nova vodovodna infrastruktura
0,87
4,35
Skupaj
6,91
34,53
12. člen
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Žužemberk, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje in
– obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja » OPPN Poslovna cona Klek«, velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).
13. člen 
(oprostitve) 
Poleg oprostitev, navedenih v Splošnem odloku Občine Žužemberk, velja na območju opremljanja tudi celotna (100 %) oprostitev plačila komunalnega prispevka za stavbe, ki so namenjene zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti (del oznake 12740 v klasifikaciji CC-SI).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
15. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-2/2018-36
Žužemberk, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost