Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2436. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 5685.

  
Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 65/01),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 9/07),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 36/10),
– Odlok odopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 33/14),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20).
Št. 02200-0001/1999
Breznica, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žirovnica je Občina Žirovnica s sedežem na Breznici 3, 4274 Žirovnica.
Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4391/00.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola ŽIROVNICA.
Sedež zavoda: Žirovnica, Zabreznica 4.
III. DEJAVNOST ŠOLE 
3. člen 
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljnjem besedilu: šola) opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje vasi Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.
4. člen 
V sestavi zavoda deluje vzgojnovarstvena enota. Enota nima pooblastil v pravnem prometu.
5. člen 
Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
55.21 Dejavnost menz
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
92.61 Obratovanje športnih objektov
55.21 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.190 Druge športne dejavnosti
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Pogoje za dejavnost šole zagotavljata občina in država.
IV. PEČAT ŠOLE 
6. člen 
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. ORGANI ŠOLE 
7. člen 
Organi šole so:
1. svet šole,
2. ravnatelj šole,
3. strokovni organi in
4. svet staršev.
a) Svetšole
8. člen 
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote. Kandidate predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev. Od treh predstavnikov staršev mora biti en predstavnik iz vzgojno-varstvene enote.
9. člen 
Pristojnosti sveta šole so določene v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen 
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma učenca.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
11. člen 
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev šole preneha delovno razmerje v šoli,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
b) Ravnatelj
12. člen 
Ravnatelj je poslovodni organ ter pedagoški vodja šole in v sestavi šole delujoče vzgojnovarstvene enote.
13. člen 
Pristojnosti ravnatelja so določene v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
14. člen 
Postopek imenovanja ravnatelja je določen v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
15. člen 
Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku in pogojih, določenih z zakonom.
Mandat ravnatelja šole traja pet let.
Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.
c) Strokovni organi
16. člen 
Strokovni organi so:
– učiteljski in vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon.
č) Svet staršev
17. člen 
Starši uresničujejo svoje interese v svetu staršev, ki se oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnikov v svetu staršev traja dve leti.
18. člen 
Pristojnosti sveta staršev so določene v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
VI. VIRI FINANCIRANJA 
19. člen 
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
20. člen 
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Žirovnica, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Sredstva, zbrana iz prispevkov staršev učencev, lahko šola uporablja samo za nadstandardne storitve.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
21. člen 
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo šole.
VIII. JAVNOST DELA 
22. člen 
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
23. člen 
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost in osebne podatke.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost in osebne podatke tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost in osebne podatke se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija,
– osebni podatki po zakonu o varstvu osebnih podatkov.
X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE 
24. člen 
Šola ima pravila, ki jih sprejme svet šole s soglasjem ustanovitelja, s katerimi se v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
XI. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC 
25. člen 
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, izvršuje župan občine.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
27. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 18/97).
28. člen 
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
29. člen 
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 65/01) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Odlok prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 9/07) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Določbe 1. člena se začnejo uporabljati s potekom mandata sedanjemu svetu šole.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 36/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 33/14) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti