Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2435. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., stran 5684.

  
Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 6. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), 29., 61. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi statutov občin so Občinski svet Občine Braslovče na 12. seji dne 26. 8. 2020, Občine Polzela na 11. seji dne 18. 6. 2020, Občine Prebold na 15. seji dne 18. 6. 2020, Občine Tabor na 11. seji dne 22. 6. 2020, Občine Vransko na 6. dopisni seji dne 27. 7. 2020 do 29. 7. 2020 in Občine Žalec na 13. seji dne 1. 7. 2020 sprejeli
O D L O K 
o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanjain organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 39/15), se 5. člen v celoti spremeni tako, da sedaj glasi:
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
D/35.112
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
E/36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000
Ravnanje z odplakami
E/38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E/38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
E/38.310
Demontaža odpadnih naprav
E/39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F/42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F/42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110
Rušenje objektov
F/43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F/43.130
Testno vrtanje in sondiranje
F/43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F/43.990
Druga specializirana gradbena dela
H/49.410
Cestni tovorni promet
H/52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I/55.300
Dejavnost avtokampov, taborov
J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M/70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.111
Arhitekturno projektiranje
M/71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M/71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M/71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M/71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
N/81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N/81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.
N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
S/96.030
Pogrebna dejavnost
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 
 
Župan 
Občine Polzela 
Jože Kužnik 
 
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 
 
Župan 
Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 
 
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik 
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost