Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020, stran 5682.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2, 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
2. REBALANS 2020
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.825.405,15
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.557.890,30
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
12.721.605,57
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.747.483,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.683.222,57
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
290.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.836.284,73
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.801.554,02
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.800,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
6.550,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.000.380,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.561.970,71
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
105.805,71
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.456.165,00
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
9.705.544,14
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN.INSTITUC.
5.149.140,44
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
4.556.403,70
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
29.610.362,25
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.858.265,89
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.805.478,82
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
287.392,27
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.510.004,80
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
51.390,00
409
REZERVE
204.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
7.403.873,07
410
SUBVENCIJE
149.700,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
3.396.866,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
748.260,07
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.094.047,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.981.927,89
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
15.981.927,89
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
366.295,40
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
203.544,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
162.751,40
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–2.784.957,10
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
50.000,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
50.000,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
50.000,00
440
DANA POSOJILA
50.000,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.849.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.849.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.002.990,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.002.990,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.938.947,10
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
846.010,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
2.784.957,10
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.938.947,10
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2020
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost