Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2431. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 5682.

  
Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C in 31/18) in 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 UPB-3) je mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 30. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C in 31/18).
2. člen 
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije.
Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, ki je določen v tem odloku.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV 
3. člen 
Občini nakazana sredstva se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini, in sicer za izvedbo naslednjih ukrepov:
(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnemu bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
4. člen 
Do namenskih sredstev iz 2. člena tega odloka so upravičene lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS, katerih lovna območja ležijo na območju občine.
Občina bo prejete namenske prihodke iz naslova prejetih koncesij nakazala upravičencem na podlagi prejetih vlog in sklenjene pogodbe. Merila ter pogoji za dodelitev namenskih sredstev, se določijo v javnem razpisu, oziroma v povabilu k oddaji ponudb. Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec.
V primeru, da sredstva v poslovnem / tekočem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
5. člen 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja pristojen organ občine. Prejemniki sredstev morajo na osnovi poziva pristojnega organa posredovati dokumentacijo, s katero dokazujejo namensko porabo sredstev po tem odloku.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati do sedaj veljaven Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MO Slovenj Gradec, objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/11.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2018
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost