Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2428. Sklep o lokacijski preveritvi za prilagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314), stran 5680.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za prilagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za prilagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314) na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljić s. p., Kovinarska ulica 9, 8270 Krško.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1365.
II. 
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 358, 357, 346 in 353, vse k.o. Lokve, Predlaga se preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča v velikosti 415,01 m2, hkrati pa se na parc. št. 358, 357 in 353, k.o. Lokve preoblikovano stavbno zemljišče razširi za 19,99 %, kar je 415,01 m2.
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP STO 135 znaša 4006,52 m2.
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem prikazu in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-20/2018-O509
Krško, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost