Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2427. Odlok o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi, stran 5680.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi 
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 29/20) in glasi:
»Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2019 znašala 161.066,17 EUR. Trenutno so nerealizirani projekti iz odloka 2019 v znesku 63.000,00 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II. je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 321.238,00 EUR.
Za leto 2021 je predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 301.282,00 EUR.
Z upoštevanjem nerealiziranih projektov razpoložljiva sredstva sklada proračunske rezerve v letu 2020 znašajo 419.304,17 EUR.
Višina sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč s tem odlokom, je v letu 2020 v višini 388.000,00 EUR, in za leto 2021 v višini 287.000,00 EUR.
Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.«.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka in glasi:
»Sredstva iz 2. člena Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi se na podlagi predloga, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo za: sanacijo plazu Sotelsko; sanacijo brežine na JP2 Sremič Ban, sanacijo plazu nad cesto LZ 193241 Pot na Armes, sanacijo plazu Golek na LC 191170, za svetovalne storitve pri sanaciji plazov, sanacijo usada pod LC 191152, sanacijo usada Ardro pri Velikem Trnu, sanacijo usada na Vrtnarski poti v Leskovcu, sanacijo cest JP2 in sanacijo cest LC in JP1.
Aktivnost
Leto 2020 (EUR)
Leto 2021 (EUR)
1
Sotelsko
170.000
2
Zdrs brežine JP2 Sremič Ban
55.000
3
Plaz nad cesto LZ 193241 Pot na Armes
90.000
4
Plaz Golek na LC 191170
35.000
117.000
5
Svetovalne storitve pri sanaciji posledic naravnih nesreč
24.000
6
Usad pod LC 191152 (parcela 2314/16, k.o. Veliki Trn)
30.000
7
Usad Ardro pod Velikim Trnom (parcela št. 664/2,
k.o. Veliki Trn)
23.000
8
Vrtnarska pot (parcela 255/32, k.o. Leskovec)
10.000
9
Vzdrževanje cest v upravljanju KS, JP2 po neurju 4. 8. 2020
27.000
10
Vzdrževanje cest v upravljanju koncesionarja, LC in JP1 
po neurju 4. 8. 2020
94.000
SKUPAJ
388.000
287.000«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-21/2020-O602
Krško, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost