Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2020 z dne 6. 10. 2020

Kazalo

2426. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj, stran 5678.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 13. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2 (Uradni list RS, št. 37/19) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 18. seji, dne 16. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Mestne občine Kranj.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Merili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se določita skladno s predpisom, ki ureja urejanje prostora in z uredbo, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
(5) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cpo (EUR/m2)
Cto (EUR/m2)
Cestno omrežje
17,50
48,00
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
5,40
11,00
Javne površine
0,70
2,00
5. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
6. člen 
(faktor namembnosti objekta (Fn))
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe je 1, razen za naslednje vrste stavb:
Šifra (CC-SI)
Vrsta objekta
Fn
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,3
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,3
122
Poslovne in upravne stavbe
1,2
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
0,9
125
Industrijske in skladiščne stavbe
0,7
126
Stavbe splošnega družbenega pomena razen stavb za kulturo in razvedrilo
0,9
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
1,1
127
Druge nestanovanjske stavbe razen nestanovanjskih kmetijskih stavb 
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte je 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene posege je 1.
7. člen 
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb je 2,8.
8. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
psz ( %)
Cestno omrežje
80
Vodovodno omrežje
60
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
100
Javne površine
80
III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA 
9. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti za gradnjo:
– objektov, katerih 100 % lastnik in investitor je Mestna občina Kranj ali pravna oseba, katere ustanovitelj je Mestna občina Kranj. Če je Mestna občina Kranj ali pravna oseba, katere ustanovitelj je Mestna občina Kranj, lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta,
– gasilskih domov,
– industrijskih in skladiščnih stavb (CC-SI 125) v višini 10 %,
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) v višini 50 %.
IV. PRETEKLA VLAGANJA 
10. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti in namembnosti odstranjenega objekta in njegovi priključenosti na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih dokazil odloči organ mestne uprave Mestne občine Kranj, pristojen za odmero komunalnega prispevka.
(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.
(4) Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 35 % komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo.
V. OBROČNO ODPLAČEVANJE 
11. člen 
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
V primeru odmere po uradni dolžnosti je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, in sicer največ v 24 zaporednih mesečnih obrokih brez obresti. Znesek posameznega obroka ne sme biti manjši od 40 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/14, 30/15, 49/16 in 1/18),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Br1 – Britof jug (Uradni list RS, št. 32/11),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo (Uradni list RS, št. 47/13).
14. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-22/2020-10
Kranj, dne 28. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti