Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2357. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020, stran 5608.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 1. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/20) se spremeni 2. točka in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina
Proračun leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.387.306
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.301.007
70
DAVČNI PRIHODKI
11.090.883
700 Davki na dohodek in dobiček
9.725.883
703 Davki na premoženje
956.000
704 Domači davki na blago in storitve
409.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.210.124
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.145.600
711 Takse in pristojbine
18.000
712 Denarne kazni
40.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
150.000
714 Drugi nedavčni prihodki
856.524
72
KAPITALSKI PRIHODKI
419.957
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
219.957
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
200.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.666.342
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.078.870
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna – iz sred. prorač.EU
587.472
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.721.135
40
TEKOČI ODHODKI
4.896.244
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.019.875
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
165.460
402 Izdatki za blago in storitve
3.597.392
403 Plačila domačih obresti
28.517
409 Rezerve
85.000
41
TEKOČI TRANSFERI
6.910.493
410 Subvencije
274.212
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.174.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
821.517
413 Drugi tekoči domači transferi
2.640.264
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.113.648
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.113.648
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
800.750
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.750
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
797.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–4.333.829
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.940.427
50
ZADOLŽEVANJE
4.940.427
500 Domače zadolževanje
4.940.427
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
678.388
55
ODPLAČILA DOLGA
678.388
550 Odplačila domačega dolga
678.388
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–71.790
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.262.039
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.333.829
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo
71.790
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 35.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 4.940.427 EUR.
Občina v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-378/2019
Črnomelj, dne 1. oktobra 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost