Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2356. Sklep o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno, stran 5607.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 17. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o cenah programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno 
I. 
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno (v nadaljevanju Vrtec Cerkno), od 1. 9. 2020 dalje znašajo:
Program
Cena programa v EUR
Cena s popustom iz II. točke tega sklepa v EUR
Višina popusta v EUR
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 1–3 let
515,29
480,00
35,29
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 1–3 let
391,87
380,00
11,87
Dnevni program (od 6 do 9 ur)
od 3–6 let
369,35
355,00
14,35
Poldnevni program (do 6 ur s kosilom)
od 3–6 let
294,58
289,00
5,58
II. 
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno priznava za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v Vrtec Cerkno znižano ceno programa:
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – dnevni program
480,00 EUR,
– za prvo starostno obdobje (od 1–3 let) – poldnevni program
380,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – dnevni program
355,00 EUR,
– za drugo starostno obdobje (od 3–6 let) – poldnevni program
289,00 EUR.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven Občine Cerkno, Občina Cerkno priznava naslednje popuste:
– za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v vrtec popust v višini razlike med ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno,
– oprostitev plačila do deset delovnih dni za najavljeno strnjeno odsotnost edinega ali najstarejšega otroka v mesecu juliju ali avgustu. Ugodnost se v istem šolskem letu lahko koristi samo za enega otroka iz družine.
Občina Cerkno prav tako priznava popust za prvega ali edinega otroka iz družine vključenega v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih ter oprostitev plačila do deset delovnih dni za najavljeno strnjeno odsotnost edinega ali najstarejšega otroka v mesecu juliju ali avgustu. Popust se obračuna kot razlika med 85 % cene istovrstnega programa Vrtca Cerkno in znižano ceno programa, ki velja za Vrtec Cerkno.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec izven občine Cerkno in staršem, ki imajo otroka vključenega v zasebni vrtec, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o vrtcih, Občina Cerkno ne priznava drugih popustov, ki pripadajo staršem, ki imajo otroka vključenega v Vrtec Cerkno.
III. 
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški ekonomske cene živil, z upoštevanjem dejanskega števila dni v mesecu in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 EUR,
− za poldnevni program z zajtrkom in kosilom 1,47 EUR.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno programov.
IV. 
Staršem se obračunava prispevek celotno šolsko za program, v katerega je otrok vključen, ne glede na to, kdaj dopolni tri leta.
V primeru menjave programa med letom (iz poldnevnega v dnevni) so starši ali skrbniki otroka dolžni vodstvo vrtca obvestiti o spremembi programa najkasneje do 15. v mesecu pred pričetkom meseca, v katerem pride do menjave programa. Menjava programa se izvrši s prvim dnem v mesecu.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3-krat v tekočem šolskem letu.
V. 
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VI. 
Dne 1. 9. 2020 preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 65/18).
VII. 
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2020 dalje.
Št. 014-0002/2020
Cerkno, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost