Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2355. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno, stran 5606.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 17. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa:
– višino takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora;
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– način plačevanja takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve;
– posledice neplačila takse in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe 200 EUR;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe 100 EUR.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se taksa ne plača:
– za spremembe namenske rabe v primarno rabo (območja kmetijskih, gozdnih ali vodnih zemljišč);
– za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN.
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(4) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
3. člen 
(način plačila takse) 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je na občini vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.
(2) Taksa se plača na vplačilni podračun.
(3) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, kar pa ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu.
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
(1) Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve znaša:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 EUR,
– za legalizacijo na kmetijskem zemljišču 2.000 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(2) Nadomestilo se plača na vplačilni podračun.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0005/2020
Cerkno, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost