Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2354. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno, stran 5602.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških ((Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 17. seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Cerkno (v nadaljnjem besedilu: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normative za grobove,
– mirovalno dobo za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
3. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki so storitve, ki se izvajajo na trgu.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Na območju občine so naslednja pokopališča: Cerkno, Bukovo, Jagršče, Novaki, Orehek, Otalež, Police, Ravne in Šebrelje.
(2) S pokopališči na območju Občine Cerkno upravljajo krajevne skupnosti (v nadaljevanju: upravljavec).
(3) Upravljanje teh pokopališč se lahko prenese na javno podjetje po predhodnem sklepu Sveta krajevne skupnosti na območju, na katerem se nahaja pokopališče.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
6. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.
(3) Izvajalec 24-urne službe na območju občine je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina.
III. POGREBNA SLOVESNOST 
7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu z pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom, razen, če je plačnik pokopa občina.
(4) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, in ji lahko prisostvuje vsakdo. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki mu prisostvujejo le povabljeni. To željo, skladno z dogovorom s svojci pokojnika, pred pogrebom objavi izvajalec pogrebne slovesnosti.
(5) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
8. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na vseh pokopališčih v občini zagotavlja javno podjetje, v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
V. OBSEG POGREBA 
9. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
10. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
13. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.
(3) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v petih dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
14. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega,
– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča,
– anonimni pokop brez označbe imena in priimka s pokopom krste ali žare v grobni prostor ali z raztrosom pepela na posebej za to določenem prostoru pokopališča.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
15. člen 
(čas pokopa) 
Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je naročnik pogreba Občina Cerkno in stroške krije proračun, se pokop praviloma opravi kot pokop z žaro v grob. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
17. člen 
(možnost pokopa zunaj pokopališča) 
(1) V občini pokop zunaj pokopališča praviloma ni dovoljen, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in določili 14. člena tega odloka.
IX. MRLIŠKE VEŽICE 
18. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Pokopališča, ki so v mestu, morajo imeti mrliške vežice.
(2) Na pokopališčih Cerkno, Novaki, Orehek, Otalež in Šebrelje so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(3) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka tega člena obratujejo po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.
(4) V primeru, da pokopališče nima mrliške vežice, se lahko namesto vežice uporabi mrliška vežica bližnjega pokopališča, verski objekt, od koder se prične pogrebna slovesnost ali hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
(5) V krajih, kjer je mrliška vežica, ni dovoljeno, da je pokojnik do pogreba doma.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
19. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
XI. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU 
20. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– organizira in nadzira dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici.
21. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča, – opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
22. člen 
(dostopnost do pokopališč) 
Predlog za dostopnost do pokopališč iz prvega odstavka 4. člena in ostale omejitve sprejme župan s sklepom na predlog upravljavca posameznega pokopališča.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča oziroma v njegovem imenu javno podjetje, na podlagi najemne pogodbe, skladno z določbami zakona. Trajanje, pogoje in razmerja iz najemne pogodbe določa zakon.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga v soglasju z naročnikom dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
(1) Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču,
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca in najemnika iz te pogodbe.
(2) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča, v soglasju z najemnikom groba.
XIII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v petnajstih dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
XIV. GROBOVI 
26. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih iz prvega odstavka 4. člena so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
– kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
27. člen 
(tehnični normativi za grobove) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,8 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina pa do 2,1 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se pokopavajo krste in žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m. Širina dvojnega groba je do 2 m, dolžina pa do 2,1 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo krste in žare. Otroški grobovi so globoki 1,8 m. Širina otroškega groba je 0,75 m, dolžina pa 1,2 m.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
(7) Novih grobnic praviloma ni dovoljeno graditi. Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če občina tako določi s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.
28. člen 
(tehnični normativi za žarne grobove) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Talni žarni grob je globok 0,7 m in širok do 1 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(3) Dimenzije pokončnega enojnega žarnega groba so višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 0,5 m, vanj pa je mogoče shraniti 4 žare. Dimenzije pokončnega družinskega žarnega groba so višina 0,6 m, širina 0,5 m in globina 1 m, vanj pa je mogoče shraniti osem (8) žar.
(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(5) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen 
(načrt razdelitve pokopališča) 
(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih.
(3) Načrt razdelitve na predlog upravljavca posameznega pokopališča potrjuje občinski svet.
30. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu.
Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro določila tega člena ne veljajo.
XV. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
31. člen 
(cenik) 
(1) Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti.
(2) Za izkop groba naroči upravljavec pokopališča izvajalca po njegovem veljavnem ceniku storitve izkopa.
(3) Ceno za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe potrdi občinski svet na predlog javnega podjetja.
XVI. GROBNINA 
32. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za redno vzdrževanje pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc ter obračuna.
(4) Ceno grobnine predlaga in sprejme svet krajevne skupnosti.
XVII. VODENJE EVIDENC 
33. člen 
(način vodenja evidenc) 
(1) Upravljavec pokopališča mora voditi trajno pisno evidenco o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih deset let.
(2) Elektronsko evidenco grobov – kataster za vsa pokopališča iz prvega odstavka 4. člena tega odloka vodi Občina Cerkno. Upravljavec pokopališča in izvajalec elektronske evidence skleneta dogovor, ki določa najmanj:
– vrsto podatkov,
– način posredovanja podatkov,
– roki posredovanja podatkov,
– obveznost posredovanja podatkov, vezano na obračun storitve.
XVIII. DRUGA VPRAŠANJA 
34. člen 
(druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov) 
(1) Na grobovih je dovoljeno saditi grmičevje le na prostoru, ki ga ureja najemnik groba, vendar ne sme segati izven gabaritov groba in ne biti višje od 50 cm.
(2) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba in okolice, kar pomeni, da ga morajo redno vzdrževati in morebitno rastje redno obrezovati in skrbeti za grmovnice, cvetlice in trave, da rastlinje ne posega na sosednje grobove ali poti. Skrbeti morajo za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta, ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
(3) Najemniki so dolžni s pitno vodo ravnati varčno in jo uporabljati izključno za zalivanje zelenja na grobu ter za čiščenje in urejanje groba.
(4) Zelenice morajo biti redno vzdrževane. Upravljavec jih je dolžan redno kositi in vzdrževati. Upravljavec je dolžan redno vzdrževati in skrbeti za poti na pokopališču in ostale površine med grobovi in na območju pokopališča.
35. člen 
Na pokopališčih, kjer so grobovi tesno drug ob drugem, mora najemnik groba v primeru pogreba – pokopa v sosednji grob dopustiti poseg in izvedbo storitev tudi v območju svojega groba (dostop, odložitev izkopane zemlje, izvedba poslovilne slovesnosti ipd.). Za tak poseg izvajalcu storitev ni treba pridobiti soglasja.
36. člen 
Za vsa pokopališča velja, da se v urejena razmerja in v obstoječe ureditve na pokopališčih ne posega, če kot take niso v nasprotju z določbami tega odloka in z določbami zakona. To se nanaša predvsem na velikost grobov, razpored grobnih polj, način pokopavanja in skrb za urejenost pokopališč ter posebno dogovorjena najemna razmerja ob času uveljavitve tega odloka. V kolikor pa se na posameznem pokopališču vzpostavi novo razmerje ali novo grobno polje (grobna vrsta), mora ureditev slediti določbam tega odloka.
XIX. NADZOR 
37. člen 
(nadzor) 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
XX. PREKRŠKI 
38. člen 
(prekrški) 
Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 21. člena tega odloka.
XXI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(vzpostavitev elektronske evidence grobov) 
Rok za vzpostavitev trajne elektronske evidence grobov iz drugega odstavka 36. člena je eno leto od uveljavitve tega odloka. Sredstva za vzpostavitev evidence zagotovi občina.
40. člen 
(vzpostavitev načrta razdelitve pokopališča) 
Načrt razdelitve pokopališča mora biti sprejet v roku pet let od uveljavitve tega odloka.
41. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 43/03).
42. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0010/2020
Cerkno, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti