Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2351. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), stran 5293.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 23. septembra 2020 sprejel
R E B A L A N S   P R O R A Č U N A 
Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020) 
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2020 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 133/20).
Št. 411-02/20-5/64
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EPA 1328-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost