Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2315. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev, stran 5214.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z izvajanjem uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, mejne kontrolne točke in druge kontrolne točke ter pristojbine za uradni nadzor in druge uradne dejavnosti za izvajanje Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2127 z dne 10. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede datuma uporabe nekaterih določb direktiv Sveta 91/496/EGS, 97/78/ES in 2000/29/ES (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 111), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/625/EU).
2. člen 
(pristojni organi) 
(1) Za izvajanje Uredbe 2017/625/EU in te uredbe so v skladu s predpisi, ki urejajo področja iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, in predpisom, ki ureja organe v sestavi ministrstev, pristojni naslednji organi:
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR),
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: IRSKGLR),
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
(2) Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) je pristojni organ v delu, ki se nanaša na naloge carinskega organa.
(3) Za nadzor in izrekanje ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo področja iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, so pristojni uradni veterinarji, inšpektorji za hrano, fitosanitarni inšpektorji, kmetijski inšpektorji, gozdarski inšpektorji, lovski inšpektorji, ribiški inšpektorji, vinarski inšpektorji, zdravstveni inšpektorji in pooblaščene uradne osebe FURS.
3. člen 
(usklajevanje sodelovanja in stikov z Evropsko komisijo) 
Za izvajanje točke (b) drugega odstavka 4. člena Uredbe 2017/625/EU je pristojni organ za usklajevanje sodelovanja in stikov z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami UVHVVR, ki z drugimi pristojnimi organi iz te uredbe sklene sporazum o medsebojnem obveščanju, usklajevanju in sodelovanju.
4. člen 
(splošna pravila glede uradnega nadzora) 
(1) Za izvajanje 9. člena Uredbe 2017/625/EU izvajalci dejavnosti o rezultatih analize preskusa ali diagnosticiranja vzorcev, ki pokažejo neskladnost, tveganje za zdravje ljudi, zdravje in dobrobit živali, zdravje rastlin oziroma, kar zadeva gensko spremenjene organizme (v nadaljnjem besedilu: GSO) in fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), za okolje, nemudoma obvestijo pristojne organe.
(2) Če se uradni nadzor v skladu s četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 2017/625/EU izjemoma izvede s predhodnim obvestilom, se razlogi za predhodno obvestilo navedejo kot uradni zaznamek, ki je del spisa zadeve.
(3) Če se na podlagi analiznega izvida v postopku preverjanja skladnosti blaga ugotovi neskladnost, plača stroške analize izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za blago v Republiki Sloveniji, ali izvajalec dejavnosti, pri katerem je bil vzorec odvzet. Stroške analize plača izvajalec dejavnosti na podlagi sklepa o plačilu stroškov. Izvajalec dejavnosti plača stroške analize tudi, če je na podlagi analiznega izvida sam, brez predhodne izdaje odločbe o odrejenih ukrepih, izvedel ukrepe za odpravo neskladnosti.
(4) Za izvajanje 15. člena Uredbe 2017/625/EU se za poslovne prostore štejejo vsi prostori, v katerih se izvajajo dejavnosti ali so povezani z dejavnostmi s področij iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU. Izvajalci dejavnosti pristojnemu inšpektorju, uradnemu veterinarju, izvajalcem prenesenih nalog in pooblaščenim izvajalcem drugih nalog, povezanih z uradnim nadzorom, omogočijo vstop v poslovne prostore, pregled, odvzem vzorcev, diagnostično preiskavo ali vakcinacijo živali.
(5) Ugotovitve in ukrepi, navedeni v odločbi, izdani v inšpekcijskem postopku, so javni, razen osebnih podatkov, ki so varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter osebnih imen inšpektorjev in uradnih veterinarjev, ki odločajo v postopku.
5. člen 
(preglednost uradnega nadzora) 
(1) Pristojni organi na svojih spletnih straneh objavljajo podatke iz prvega odstavka 11. člena Uredbe 2017/625/EU o ugotovitvah uradnega nadzora.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 11. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi na svoji spletni strani objavijo popravek nepravilne informacije glede primerov neskladnosti, ugotovljenih pri uradnem nadzoru, v treh delovnih dneh po ugotovitvi pomote.
6. člen 
(zagotavljanje informacij za nadzor FFS) 
(1) Za izvajanje točke (b) drugega odstavka 24. člena Uredbe 2017/625/EU Urad Republike Slovenije za kemikalije sproti zagotavlja UVHVVR informacije o odobrenih in zavrnjenih uvozih in izvozih pošiljk kemikalij.
(2) Za izvajanje točke (c) drugega odstavka 24. člena Uredbe 2017/625/EU Center za zastrupitve enkrat letno, do 31. marca, zagotovi UVHVVR informacije in podatke o zastrupitvah, povezanih s FFS, vključno z informacijami o zagotavljanju nujne zdravstvene pomoči v preteklem letu.
II. PRENESENE NALOGE 
7. člen 
(prenesene naloge uradnega nadzora) 
(1) Za izvajanje 28. člena Uredbe 2017/625/EU lahko pristojni organi prenesejo naloge uradnega nadzora, razen nalog inšpekcijskega nadzora, na druge izvajalce za obdobje do deset let.
(2) Izvajalci prenesenih nalog uradnega nadzora morajo izpolnjevati pogoje iz 29. ali 30. člena Uredbe 2017/625/EU. Izberejo se na podlagi javnega razpisa pristojnega organa. Pri izbiri se upoštevajo naslednja merila: višina cene posamezne naloge, dostopnost osebja v času izven rednega delovnega časa, ustrezno zagotavljanje uspešnega in učinkovitega usklajevanja med pristojnim organom in pooblaščeno osebo glede na vsebino določenih nalog, odzivni čas glede na zahtevo in dodatna merila, ustrezna za posamezno področje dela. Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se javni zavod, ustanovljen z zakonom ali aktom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za izvajanje nalog na enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, za izvajanje nalog uradnega nadzora pooblasti brez javnega razpisa na podlagi vloge in preveritve izpolnjevanja pogojev iz 29. ali 30. člena Uredbe 2017/625/EU. Pristojni organ pozove javne zavode iz tega odstavka k vložitvi vloge in predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 29. ali 30. člena Uredbe 2017/625/EU.
(4) Pristojni organ pooblasti izvajalca prenesenih nalog uradnega nadzora z odločbo, ki vsebuje opis nalog uradnega nadzora. Medsebojne pravice in obveznosti med pristojnim organom in izvajalcem prenesenih nalog uradnega nadzora se uredijo s pogodbo, ki vsebuje opis pogojev za izvajanje nalog ter način usklajevanja in sodelovanja.
(5) Ne glede na določbe tega člena se lahko za izvajanje prvega odstavka 13. člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/624 z dne 8. februarja 2019 o posebnih pravilih za izvajanje uradnega nadzora proizvodnje mesa ter za pridelovalna območja in območja za ponovno nasaditev živih školjk v skladu z Uredbo 2017/625/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 131 z dne 17. 5. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/624/EU) prenese izvajanje ante mortem pregledov izven klavnic pri zakolu v sili na veterinarje, ki na podlagi javnega poziva pri UVHVVR opravijo usposabljanje s področja varnosti, povezane z živili (dobre higienske prakse), iz točke (f) in vsebin iz točke (s) tretjega odstavka poglavja I Priloge II Delegirane uredbe 2019/624/EU. Po opravljenem preizkusu znanja jih generalni direktor UVHVVR pooblasti za uradne veterinarje za ante mortem preglede v sili zaklanih živali. Za izvajanje 30. člena Uredbe 2017/625/EU UVHVVR s pooblaščenim uradnim veterinarjem sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
(6) UVHVVR vodi seznam pooblaščenih uradnih veterinarjev za ante mortem preglede v sili zaklanih živali iz prejšnjega odstavka.
8. člen 
(prenesene naloge, povezane z drugimi uradnimi dejavnostmi) 
(1) Za izvajanje 31. člena Uredbe 2017/625/EU lahko pristojni organi prenesejo naloge, povezane z drugimi uradnimi dejavnostmi, na druge izvajalce za obdobje do deset let.
(2) Izvajalci prenesenih nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, morajo izpolnjevati pogoje iz 31. člena Uredbe 2017/625/EU. Izberejo se na podlagi javnega razpisa pristojnega organa. Pri izbiri se upoštevajo naslednja merila: višina cene posamezne naloge, dostopnost osebja v času izven rednega delovnega časa, ustrezno zagotavljanje uspešnega in učinkovitega usklajevanja med pristojnim organom in pooblaščeno osebo glede na vsebino določenih nalog, odzivni čas glede na zahtevo in dodatna merila, ustrezna za posamezno področje dela. Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se javni zavod, ustanovljen z zakonom ali aktom vlade za izvajanje nalog na enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, pooblasti za izvajanje prenesenih nalog brez javnega razpisa, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, na podlagi vloge in preveritve izpolnjevanja pogojev iz 31. člena Uredbe 2017/625/EU. Pristojni organ pozove javne zavode iz tega odstavka k vložitvi vloge in predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 31. člena Uredbe 2017/625/EU.
(4) Pristojni organ pooblasti izvajalca prenesenih nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, z odločbo, ki vsebuje opis nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnosti. Medsebojne pravice in obveznosti med pristojnim organom in izvajalcem prenesenih nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, se uredijo s pogodbo.
9. člen 
(nadzor in odvzem pooblastila) 
(1) Za izvajanje točke (a) 33. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi izvajajo nadzor nad izvajalci, na katere so prenesli določene naloge uradnega nadzora ali določene naloge, povezane z drugimi uradnimi dejavnostmi, v skupini najmanj dveh inšpektorjev oziroma uradnih veterinarjev.
(2) Izvajalcu nalog uradnega nadzora ali izvajalcu prenesenih nalog, povezanih z drugimi dejavnostmi, se pooblastilo odvzame iz razlogov iz točke (b) 33. člena Uredbe 2017/625/EU ali če:
1. ne začne opravljati prenesenih nalog v dogovorjenem roku;
2. ne izpolnjuje higiensko–tehničnih ali kadrovskih pogojev;
3. pri delu ne upošteva predpisov, pogodbe ali dovoljenj;
4. ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev pooblastila ali je v vlogi navedel neresnične podatke;
5. sam ali osebje, ki je pri njem zaposleno, ravna nestrokovno ali malomarno, dejanja oziroma opustitve pa škodljivo vplivajo ali bi lahko škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali živali ali okolje;
6. ne vodi predpisanih evidenc ali ne pošilja predpisanih poročil oziroma jih pošilja neredno;
7. ne spoštuje rokov za izvedbo storitev v skladu s predpisi;
8. nepravilno obračunava storitve;
9. ne soglaša s spremembami pogodbe zaradi sprememb predpisov, ki vplivajo na pooblastilo, ali spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.
(3) Pristojni organ lahko določi dodatni rok za odpravo pomanjkljivosti pred odvzemom pooblastila, če ni ogroženo zdravje ljudi, zdravje in dobrobit živali, zdravje rastlin oziroma, kar zadeva GSO in FFS, okolje.
(4) V primeru odvzema pooblastila pristojni organ do izteka časa, za katerega je bil prvotni izvajalec pooblaščen, za te naloge brez javnega razpisa določi drugega izvajalca.
III. VZORČENJE, ANALIZE IN DRUGO STROKOVNO MNENJE 
10. člen 
(uradno vzorčenje in analize) 
(1) Za izvajanje uradnega nadzora se vzorčenje izvaja z odvzemom uradnih vzorcev.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 35. člena Uredbe 2017/625/EU se pri odvzemu uradnega vzorca prisotno osebo izvajalca dejavnosti opozori, da lahko na stroške izvajalca dejavnosti zahteva odvzem zadostne količine vzorca zaradi morebitne zahteve po dodatni analizi, preskusu ali diagnosticiranju (v nadaljnjem besedilu: dodatna analiza). Pri odvzemu vzorca za dodatno analizo je treba upoštevati, da se tolikšen vzorec odvzame, če je to ustrezno, primerno in tehnično izvedljivo ter ob upoštevanju razširjenosti in razporeditve nevarnosti pri živalih in blagu, pokvarljivosti vzorcev ali blaga in količine razpoložljivega substrata. Del vzorca, ki se odvzame zaradi dodatne analize, se hrani v uradnem laboratoriju, ki izvede prvotno analizo. Vzorce zagotavlja izvajalec dejavnosti brezplačno.
(3) Vzorec za dodatno analizo se ne odvzame, če:
– gre za mikrobiološke, virusne, parazitološke, imunološke ali diagnostične preiskave prisotnosti prionske bolezni;
– je količina substrata za vzorčenje premajhna;
– gre za preiskave vzorcev na vsebnost spojin, katerih koncentracija se lahko v času hrambe vzorca spremeni;
– gre za vzorčenje živali in blaga, ki se prodaja prek sredstev na daljavo.
(4) Uradni laboratorij hrani vzorec 30 dni od izdaje izvida. Če izvajalec dejavnosti zahteva drugo strokovno mnenje, mora laboratorij del vzorca hraniti do dokončanja postopkov iz 11. oziroma 12. člena te uredbe.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek uradni laboratorij hrani vzorec vina tri leta od izdaje izvida.
11. člen 
(drugo strokovno mnenje) 
(1) Pristojni organ pošlje izvajalcu dejavnosti analizni izvid po elektronski pošti na naslov, naveden v zapisniku o odvzemu vzorca, ali ga vroči osebno na kraju samem, da ga seznani z izvidom.
(2) Izvajalec dejavnosti, ki se ne strinja z izvidom, lahko v 48 urah od prejema izvida pri pristojnem organu vloži po elektronski pošti ali pisno zahtevo za drugo strokovno mnenje, ki pomeni dokumentacijski pregled vzorčenja, analize, preskusa ali diagnosticiranja. Prepozna zahteva se zavrže.
(3) Za izvajanje drugega pododstavka prvega odstavka 35. člena Uredbe 2017/625/EU opravi drugo strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka na stroške izvajalca dejavnosti sodni izvedenec z ustreznega strokovnega področja, ki ga na predlog izvajalca dejavnosti določi pristojni organ iz imenika sodnih izvedencev, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(4) Uradni laboratorij po elektronski pošti pošlje kopije dokumentov glede ravnanja z vzorcem in poteka analize sodnemu izvedencu v 48 urah po prejemu zahteve pristojnega organa.
(5) Sodni izvedenec najpozneje v sedmih delovnih dneh od prejetja dokumentacije pošlje izvedensko mnenje, iz katerega je razvidno, ali so bile ugotovljene nepravilnosti, pristojnemu organu in izvajalcu dejavnosti.
(6) Če sodni izvedenec ne ugotovi nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na rezultat analize, pristojni organ po prejetju izvedenskega mnenja pozove izvajalca dejavnosti, da lahko v petih delovnih dneh od prejetja poziva na svoje stroške v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Uredbe 2017/625/EU zahteva pregled dokumentacije prvotne analize, lahko pa tudi dodatno analizo vzorca pri drugem uradnem laboratoriju, če je bil vzorec vzet v skladu z drugim in tretjim odstavkom 10. člena te uredbe. Prepozna zahteva se zavrže. Če izvajalec dejavnosti zahteva pregled dokumentacije prvotne analize, lahko pa tudi dodatno analizo pri drugem uradnem laboratoriju, pristojni organ na predlog izvajalca dejavnosti določi drug uradni laboratorij.
(7) Če sodni izvedenec ugotovi nepravilnosti, v izvedenskem mnenju navede ugotovljene nepravilnosti, ali in kako so nepravilnosti vplivale na rezultat analize ter ali bi odprava teh nepravilnosti vplivala na rezultat analize. Pristojni organ glede na vrsto nepravilnosti:
– odredi istemu ali drugemu uradnemu laboratoriju ponovitev analize prvotnega vzorca, če je glede na količino, vrsto in naravo vzorca to mogoče;
– ustavi postopek;
– pusti ukrepe v veljavi.
(8) Če se izvede dodatna analiza, se upošteva rezultat dodatne analize.
(9) Če se s postopkom iz tega člena ugotovi, da so živali ali blago neskladni, stroški postopka bremenijo izvajalca dejavnosti, v nasprotnem primeru jih trpi organ.
12. člen 
(neskladni izvid živil ali krme) 
(1) V primeru neskladnega analiznega izvida živil ali krme pristojni organ za izvajanje Uredbe 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290. in 291. Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES), pošlje izvajalcu dejavnosti poleg izvida tudi poziv, s katerim izvajalca dejavnosti pozove k takojšnjemu ukrepanju v skladu z 19. oziroma 20. členom Uredbe (ES) 178/2002/ES.
(2) Če na podlagi neskladnega izvida izvajalec dejavnosti ne začne ukrepati v 12 urah v skladu z 19. oziroma 20. členom Uredbe 178/2002/ES, mu pristojni organ odredi izvedbo ukrepov.
13. člen 
(jemanje vzorcev z nakupom prek sredstev za komuniciranje na daljavo) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 36. člena Uredbe 2017/625/EU lahko pristojni organ naroči vzorce prek sredstev za komuniciranje na daljavo z uporabo skrite oziroma lažne identitete.
(2) Po prejemu naročenih vzorcev pristojni organ obvesti izvajalca dejavnosti, pri katerem so bili vzorci naročeni, da so bili ti vzorci odvzeti v okviru uradnega nadzora in da se bodo po potrebi analizirali ali preskušali za namene uradnega nadzora. Obvestilo vsebuje tudi navedbo, da lahko izvajalec dejavnosti uveljavlja pravico do drugega strokovnega mnenja iz 11. člena te uredbe.
(3) Šteje se, da je izvajalec dejavnosti obveščen o odvzemu vzorca v okviru uradnega nadzora, ko pristojni organ pošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka na naslov za vročanje. Za naslov za vročanje se štejejo kontaktni podatki, ki so navedeni na spletni strani izvajalca dejavnosti, oziroma spletni naslov, kjer je bil naročen vzorec.
(4) Vzorec, ki je naročen prek sredstev za komuniciranje na daljavo, je reprezentativni vzorec serije, ki je navedena na blagu.
(5) Pristojni organ na svoji spletni strani obvešča javnost o rezultatih uradnega nadzora in ugotovljenih neskladnostih, kar velja tudi, če se izvajalec dejavnosti ne odziva na naslove za vročanje iz tretjega odstavka tega člena.
IV. URADNI LABORATORIJI 
14. člen 
(določitev uradnih laboratorijev) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 37. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi za obdobje do deset let določijo laboratorije za uradne laboratorije, če izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 37. člena Uredbe 2017/625/EU, razen glede akreditacije, kjer se upošteva izjema iz 40. člena Uredbe 2017/625/EU.
(2) Pristojni organ z javnim pozivom na svoji spletni strani glede na potrebe pristojnega organa pozove laboratorije, da vložijo vlogo za določitev uradnega laboratorija iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ po uradni dolžnosti za uradni laboratorij določi laboratorij, ustanovljen z zakonom ali aktom vlade za izvajanje nalog na enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, če izpolnjuje predpisane pogoje. Izpolnjevanje predpisanih pogojev preveri pristojni organ po uradni dolžnosti.
(4) Pristojni organ določi uradni laboratorij z odločbo, ki vsebuje opis nalog, ki jih laboratorij izvaja kot uradni laboratorij.
(5) Pristojni organi iz tega člena objavijo seznam uradnih laboratorijev na svoji spletni strani.
(6) Medsebojne pravice in obveznosti med laboratorijem in posameznim pristojnim organom se uredijo s pogodbo, ki vsebuje tudi opis pogojev za izvajanje nalog ter način usklajevanja in sodelovanja.
15. člen 
(presoja in preklic določitve uradnega laboratorija) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 39. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organ imenuje tričlansko komisijo za izvajanje presoje uradnih laboratorijev. Komisija ima pravico do vstopa v prostore in do vpogleda v dokumentacijo uradnega laboratorija. Komisija izda poročilo o presoji z morebitnimi priporočili za izboljšanje delovanja uradnega laboratorija. Uradni laboratorij v dvajsetih delovnih dneh po prejetju poročila o presoji s priporočili pošlje komisiji odgovor o izvedbi priporočil z načrtom izvedbe priporočil.
(2) V primerih iz drugega odstavka 39. člena Uredbe 2017/625/EU in v primeru kršitev oziroma neskladnosti, ki jih uradni laboratorij ne odpravi v skladu s prejšnjim odstavkom, pristojni organ v celoti ali v zvezi z nekaterimi nalogami prekliče določitev uradnega laboratorija in za preostanek obdobja brez javnega poziva določi drug laboratorij za uradni laboratorij.
(3) Do določitve drugega laboratorija iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ začasno sodeluje z drugim uradnim laboratorijem v Republiki Sloveniji ali državi članici EU.
V. NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ 
16. člen 
(določitev nacionalnega referenčnega laboratorija) 
(1) Za izvajanje 100. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organ določi uradni laboratorij za nacionalni referenčni laboratorij, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 100. člena Uredbe 2017/625/EU, ob upoštevanju referenc o izvajanju nalog, navedenih v 101. členu Uredbe 2017/625/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za nacionalni referenčni laboratorij določi konzorcij, ki ga sestavlja več uradnih laboratorijev.
(3) Pristojni organ z javnim pozivom na svoji spletni strani pozove uradne laboratorije, da vložijo vlogo za določitev za nacionalni referenčni laboratorij.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pristojni organ po uradni dolžnosti za nacionalni referenčni laboratorij določi uradni laboratorij, ustanovljen z zakonom ali aktom vlade za izvajanje nalog na enem ali več področjih iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU, če izpolnjuje predpisane pogoje.
(5) Pogoje iz prvega odstavka tega člena preveri tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik pristojnega organa. Komisija ima pravico do vstopa v prostore laboratorija in pregleda dokumentacije. O preveritvi pogojev komisija sestavi zapisnik.
(6) Pristojni organ na podlagi ugotovitev komisije določi nacionalni referenčni laboratorij za obdobje do pet let.
(7) Medsebojne pravice in obveznosti med nacionalnim referenčnim laboratorijem in pristojnim organom se uredijo s pogodbo.
(8) Za izvajanje 30.a člena Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),lahko pristojni organ sofinancira dodelitev akreditacije iz proračunskih sredstev, če gre za sofinanciranje iz sredstev EU.
(9) Merila za dodelitev sofinanciranja iz prejšnjega odstavka so sofinanciranje iz sredstev EU, financiranje iz lastnih sredstev in razlika v višini do 50 % iz proračunskih sredstev.
17. člen 
(presoja in preklic določitve nacionalnega referenčnega laboratorija) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 39. člena in v zvezi z drugim odstavkom 100. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi imenujejo tričlansko komisijo za izvajanje presoje nacionalnih referenčnih uradnih laboratorijev. Komisija izda poročilo o presoji z morebitnimi priporočili za izboljšanje delovanja nacionalnega referenčnega laboratorija. Laboratorij v dvajsetih delovnih dneh po prejetju poročila o presoji s priporočili pošlje komisiji odgovor o izvedbi priporočil z načrtom izvedbe priporočil.
(2) V primerih iz drugega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 100. in 101. člena Uredbe 2017/625/EU ter v primeru kršitev oziroma neskladnosti, odkritih v postopku izvajanja presoje, pristojni organ v celoti ali v zvezi z nekaterimi nalogami prekliče določitev nacionalnega referenčnega laboratorija in za preostanek obdobja brez javnega poziva za nacionalni referenčni laboratorij določi drug nacionalni referenčni laboratorij.
(3) Do določitve drugega laboratorija iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ začasno sodeluje z drugim nacionalnim referenčnim laboratorijem v Republiki Sloveniji ali državi članici EU.
VI. MEJNE IN DRUGE KONTROLNE TOČKE 
18. člen 
(mejne in druge kontrolne točke) 
(1) Za izvajanje 59., 62. in 63. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi vsak za svoje področje določijo, prekličejo ali začasno prekličejo mejne kontrolne točke.
(2) Za izvajanje drugega odstavka 53. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi vsak za svoje področje določijo, prekličejo ali začasno prekličejo kontrolne točke, ki niso mejne kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu: druge kontrolne točke).
(3) Za izvajanje prvega odstavka 60. člena, točke (b) prvega odstavka 62. člena in tretjega odstavka 63. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi na svojih spletnih straneh objavijo in posodabljajo seznam mejnih in drugih kontrolnih točk za svoje področje.
(4) Za izvajanje drugega odstavka 59. člena Uredbe 2017/625/EU je pristojni organ za uradno obveščanje Evropske komisije UVHVVR, ki seznam mejnih in drugih kontrolnih točk uskladi z drugimi pristojnimi organi iz te uredbe.
19. člen 
(uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah) 
(1) Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko kategorij živali in blaga iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 2017/625/EU, na mejni kontrolni točki predloži pristojnemu inšpektorju ali uradnemu veterinarju predhodno uradno obvestilo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1013 z dne 16. aprila 2019 o predložitvi predhodnega uradnega obvestila o pošiljkah nekaterih kategorij živali in blaga, ki vstopajo v Unijo (UL Lšt. 165 z dne 21. 6. 2019, str. 8).
(2) Izvajalec dejavnosti predloži uradno obvestilo iz prejšnjega odstavka tako, da izpolni obrazec uradnega obvestila iz dela I Priloge II Izvedbene uredbe Komisije 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L št. 261 z dne 14. 10. 2019, str. 37) glede skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (v nadaljnjem besedilu: SZVD) ter predloži izvirnike uradnih spričeval in vseh drugih listin, ki spremljajo pošiljko.
(3) Pristojni inšpektor ali uradni veterinar po izvedbi uradnega nadzora odloči o vnosu pošiljke iz prvega odstavka tega člena in odločitev vnese v SZVD, ki se šteje za odločbo, izdano po skrajšanem postopku.
(4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se za blago iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 2017/625/EU, za katero ni predviden SZVD, uradni nadzor pošiljk izvede na način in na podlagi predloženih dokumentov v skladu s področnimi predpisi.
(5) Če pristojni inšpektor ali uradni veterinar pri pošiljki iz prvega odstavka tega člena ugotovi neskladnost, odredi ukrepe za ravnanje z neskladno pošiljko iz 66. do 68. člena Uredbe 2017/625/EU.
20. člen 
(uradni nadzor na drugih kontrolnih točkah) 
(1) Če je na mejni kontrolni točki že izveden dokumentacijski pregled, lahko za pošiljke, določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L št. 321 z dne 12. 12. 2019, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/2123/EU), opravijo identifikacijski in fizični pregled pristojni inšpektorji in uradni veterinarji na drugih kontrolnih točkah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na drugih kontrolnih točkah izvajajo dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, če so izpolnjeni pogoji iz 7. člena Delegirane uredbe 2019/2123/EU.
(3) Če pristojni inšpektor ali uradni veterinar pri pošiljki iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ugotovi neskladnost, odredi ukrepe za ravnanje z neskladno pošiljko iz 66. do 68. člena Uredbe 2017/625/EU.
21. člen 
(živali in blago iz 44. člena Uredbe 2017/625/EU) 
(1) Uradni nadzor za živali in blago iz 44. člena Uredbe 2017/625/EU se lahko izvaja na mestih iz tretjega odstavka 44. člena Uredbe 2017/625/EU, ki morajo biti odobrena, registrirana ali določena pri pristojnem organu v skladu s predpisi s področij iz drugega odstavka 1. člena Uredbe 2017/625/EU.
(2) FURS izvaja carinski nadzor nad živalmi in blagom iz 44. člena Uredbe 2017/625/EU. V primeru suma, da pošiljka ni v skladu s predpisi, ali potrebe po uradnem nadzoru iz prvega odstavka 44. člena Uredbe 2017/625/EU, FURS pošiljko zadrži in odstopi v obravnavo pristojnemu inšpektorju ali uradnemu veterinarju.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ZIRS izvaja dokumentacijske preglede blaga, ki je v pristojnosti ZIRS.
(4) Identifikacijske in fizične preglede izvajajo pristojni organi iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(5) Pogostost izvajanja identifikacijskih in fizičnih pregledov živali in blaga določi pristojni organ iz prvega odstavka 2. člena te uredbe ob upoštevanju meril iz drugega odstavka 44. člena Uredbe 2017/625/EU.
(6) Za izvajanje petega odstavka 44. člena Uredbe 2017/625/EU v primeru suma, da pošiljka ni v skladu s predpisi, FURS ne dovoli prepustitve blaga in o tem obvesti pristojnega inšpektorja ali uradnega veterinarja.
(7) FURS lahko blago iz prejšnjega odstavka prepusti šele, ko pristojni inšpektor ali uradni veterinar ugotovi, da je pošiljka v skladu s predpisi.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko FURS prepusti blago, ki je v pristojnosti ZIRS, ko zdravstveni inšpektor ugotovi, da je pošiljka v skladu s predpisi in plačana upravna taksa.
(9) FURS in pristojni organi s sporazumom podrobneje dogovorijo izvajanje obveznosti iz tega člena.
22. člen 
(uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopa v EU iz 48. člena in točke (d) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2017/625/EU) 
(1) FURS je pristojen za izvajanje nadzora nad živalmi in blagom iz 48. člena in točke (d) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2017/625/EU, ki vstopajo na ozemlje iz Priloge I Uredbe 2017/625/EU (v nadaljnjem besedilu: vstop v EU), drugi pristojni organi pa mu nudijo pomoč pri odločitvah o skladnosti blaga.
(2) Za živali in blago, za katere niso izpolnjeni predpisani pogoji, FURS zavrne vstop v EU.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek glede živali, za katere niso izpolnjeni pogoji za vstop v EU, uradni veterinar sprejme ukrepe v skladu s 35. členom Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L št. 130 z dne 28. 5. 2018, str. 1).
(4) FURS in pristojni organi s sporazumom podrobneje dogovorijo medsebojno sodelovanje.
(5) Seznam vstopnih točk za posamezne kategorije blaga iz 48. člena in točke (d) 53. člena Uredbe 2017/625/EU določi UVHVVR v sodelovanju s FURS in ga objavi na svoji spletni strani.
23. člen 
(sum na neskladnost) 
(1) Kadar FURS pri izvajanju carinskega nadzora ugotovi, da pošiljke, ki vsebuje kategorije živali in blaga iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 2017/625/EU, izvajalci dejavnosti niso prijavili pristojnemu organu, tako pošiljko odstopi v obravnavo pristojnemu inšpektorju ali uradnemu veterinarju.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka FURS prepusti živali in blago, ko uradni veterinar ali pristojni inšpektor dovoli vnos.
(3) V primeru utemeljenega suma ponavljajočih se kršitev, goljufij ali zavajajoče prakse lahko pristojni organ v skladu s četrtim odstavkom 65. člena Uredbe 2017/625/EU okrepi nadzor tako, da izvede fizični pregled vsaj treh zaporednih pošiljk.
24. člen 
(stroški postopkov uradnega nadzora pri vstopu živali in blaga v EU) 
(1) Stroški vzorčenja, laboratorijskih analiz, skladiščenja in morebitni drugi stroški v zvezi z opravljanjem uradnega nadzora nad pošiljkami živali in blaga pri vstopu v EU bremenijo izvajalca dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, ali njegovega zastopnika.
(2) Izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, mora poleg stroškov iz prejšnjega odstavka plačati pristojbino v skladu s Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
25. člen 
(sodelovanje organov v zvezi s pošiljkami iz tretjih držav) 
(1) Za izvajanje 75. in 76. člena Uredbe 2017/625/EU pristojni organi sklenejo pisni dogovor o sodelovanju in izmenjavi informacij v zvezi s pošiljkami iz tretjih držav.
(2) Obveščanje o zadržanju pošiljke iz tretjega odstavka 76. člena Uredbe 2017/625/EU med pristojnimi organi in FURS poteka v elektronski obliki.
VII. PRISTOJBINE 
26. člen 
(pristojbine) 
(1) Pristojbine za uradni nadzor se zaračunavajo v skladu s točko (a) prvega odstavka 82. člena Uredbe 2017/625/EU:
– za izvajanje prvega odstavka 79. člena Uredbe 2017/625/EU: v zneskih iz poglavja 1 Priloge te uredbe;
– za izvajanje točke (a) drugega odstavka 79. člena Uredbe 2017/625/EU: v zneskih iz Poglavja 2 Priloge te uredbe;
– za izvajanje točk (b) in (c) drugega odstavka 79. člena Uredbe 2017/625/EU: v zneskih iz Poglavja 3 Priloge te uredbe.
(2) Za uradni nadzor pri vstopu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere je s predpisi EU določena zmanjšana pogostost opravljanja fizičnih pregledov, se pristojbina iz prve alineje prejšnjega odstavka zmanjša za 50 %.
(3) Za izvajanje 80. in 148. člena Uredbe 2017/625/EU se pristojbine zaračunavajo v zneskih iz Poglavja 4 Priloge te uredbe, izračunanih po metodi iz točke (a) prvega odstavka 82. člena Uredbe 2017/625/EU.
27. člen 
(izračun in plačilo pristojbin UVHVVR) 
(1) Pristojbine se na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja ali uradnega veterinarja obračunajo po opravljenem pregledu. Za obrate se pristojbine obračunajo mesečno, razen za tiste, ki jih v skladu z oceno tveganja pristojni inšpektor ali uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, za katere pa se obračunajo za obdobje od zadnjega nadzora.
(2) Pristojbine iz prejšnjega člena so prihodek proračuna Republike Slovenije in jih zavezanec plača na podračun UVHVVR v skladu s predpisom, ki ureja plačevanje in razporejanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(3) Če je v drugi državi članici že opravljen dokumentacijski oziroma dokumentacijski in identifikacijski pregled pošiljke živali in blaga, ki vstopa v EU v skladu s 53. členom Uredbe 2017/625/EU, se pristojbina v skladu s to uredbo obračuna po opravljenem fizičnem pregledu v višini 50 % predpisane pristojbine iz te uredbe.
(4) Če se dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregled pošiljke v Republiki Sloveniji opravljajo na različnih mestih, se pristojbina določi z eno odločbo ob dokumentacijskem pregledu.
(5) Zavezanec plača pristojbino v 30 dneh od vročitve odločbe.
(6) Če zavezanec v predpisanem roku pristojbine ne plača, UVHVVR pošlje izvršljivo odločbo s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.
VIII. NAČRTOVANJE IN POROČANJE 
28. člen 
(večletni nacionalni načrt nadzora in letna poročila) 
Za izvajanje 109. in 113. člena Uredbe 2017/625/EU je pristojni organ za usklajevanje priprave in posodabljanje večletnega nacionalnega načrta nadzora ter zbiranje informacij in poročanje Evropski komisiji UVHVVR, ki z drugimi pristojnimi organi iz te uredbe sklene dogovor o medsebojnem obveščanju in sodelovanju.
29. člen 
(načrt izrednih ukrepov za živila in krmo) 
Za izvajanje 115. člena Uredbe 2017/625/EU je pristojni organ UVHVVR, ki v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi pripravi in redno pregleduje načrte izrednih ukrepov za živila in krmo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE 
30. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.500 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne obvesti pristojnega organa v skladu prvim odstavkom 4. člena te uredbe;
2. ne omogoči vstopa, pregleda, odvzema vzorcev, diagnostične preiskave ali cepljenja živali v skladu s četrtim odstavkom 4. člena te uredbe;
3. ne ukrepa v skladu s pozivom iz prvega odstavka 12. člena te uredbe;
4. ne pomaga osebju pristojnih organov in z njimi ne sodeluje v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 2017/625/EU;
5. ne da informacije o pošiljki v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 2017/625/EU;
6. po izvedeni laboratorijski analizi ne obvesti pristojnega organa o neskladnih rezultatih iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 2017/625/EU;
7. ne predloži pošiljke v uradni nadzor v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 44. členom Uredbe 2017/625/EU;
8. ne predloži pošiljke v uradni nadzor v skladu s petim odstavkom 47. člena Uredbe 2017/625/EU;
9. ne ravna v skladu z odrejenimi ukrepi iz tretjega odstavka 66. člena Uredbe 2017/625/EU;
10. ne izvede odrejenih ukrepov iz prvega ali drugega odstavka 67. člena Uredbe 2017/625/EU;
11. krši določbe glede posebne obdelave pošiljk iz 71. člena Uredbe 2017/625/EU.
(2) Z globo od 500 eurov do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 eurov do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
31. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz 4. do 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(izvajalci prenesenih nalog) 
Do pooblastitve izvajalcev prenesenih nalog uradnega nadzora in nalog, povezanih z drugimi uradnimi dejavnostmi, opravljajo te naloge dosedanji izvajalci, in sicer najdlje do izteka imenovanja, pooblastila ali pogodbe, če rok ni določen, pa najdlje tri leta od uveljavitve te uredbe.
33. člen 
(dosedanji uradni laboratoriji in nacionalni referenčni laboratoriji) 
Do določitve uradnih laboratorijev in nacionalnih referenčnih laboratorijev v skladu s to uredbo izvajajo te naloge dosedanji uradni laboratoriji in nacionalni referenčni laboratoriji, ki opravljajo te naloge najdlje do izteka imenovanja, če rok ni določen, pa najdlje tri leta od uveljavitve te uredbe, in sicer v obsegu in z uporabo metod v skladu z Uredbo 2017/625/EU.
34. člen 
(ante mortem pregledi v sili zaklanih živali)
(1) Usposabljanja in preizkuse znanja za uradne veterinarje za ante mortem preglede v sili zaklanih živali iz petega odstavka 7. člena te uredbe izvede UVHVVR v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Do imenovanja uradnih veterinarjev za izvajanje ante mortem pregledov v sili zaklanih živali iz petega odstavka 7. člena te uredbe lahko na kmetijskih gospodarstvih te preglede izvajajo veterinarji veterinarskih organizacij, ki so vključene v mrežo javne veterinarske službe.
35. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni list RS, št. 17–/91–I in 82/94 – ZVet);
– Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02, 55/04 in 39/15);
– 5. člen, 11. do 16. člen in 23. člen Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10);
– 8. člen Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 31/17);
– Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02, 131/03 in 1/11);
– Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/02 in 93/04);
– Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov (Uradni list RS, št. 74/03);
– Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije (Uradni list RS, št. 28/04 in 78/04);
– Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 43/06);
– Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10);
– Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 107/07).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št 4/16), 11. člen pa se uporablja do 31. decembra 2020.
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati, uporabljata pa se do 31. decembra 2020:
– Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05, 36/09 in 36/15);
– Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13).
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 26. in 27. člen te uredbe pa se začneta uporabljati 1. januarja 2021.
Št. 00715-41/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2019-2330-0086
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti